Luni încep înscrierile on-line pentru solicitarea de finanţare nerambursabilă prin Programul produselor și serviciilor de piață

• publicat la: 17 June 2011
Luni încep înscrierile on-line pentru solicitarea de finanţare nerambursabilă prin Programul produselor și serviciilor de piață

Luni, 20 iunie ora 10,00, încep înscrierile on-line pentru solicitarea de finanţare nerambursabilă prin Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Documentaţia completă a programului se găseşte gasiti la adresa http://www.aippimm.ro/categorie/programe/6.-programul-de-dezvoltare-si-modernizare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata/

În vederea înscrierii de principiu în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (anexa nr. 3 la procedură), conform aplicaţiei software administrată de Agenţie, care va fi disponibilă pe pagina web a Agenţiei, la adresa http://programenationale2011.aippimm.ro/, începând cu data de 20 iunie, ora 10,00, timp de 5 zile (până vineri, 24 iunie la ora 20,00).

Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta.

După expirarea perioadei de înscrieri on-line, Agenţia va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluare, solicitanţii au obligaţia depunerii planului de investiţii însoţită de documentele justificative la sediul OTIMMC Cluj.

Beneficiari eligibili sunt societăţi comerciale sau societăţi cooperative, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, au cel puţin 1 an fiscal de activitate şi codul CAEN pentru care solicită finanţare (principal sau secundar) este autorizat de cel puţin 6 luni şi prezintă un plan de investiţii (anexa nr.8 la procedură) care să reflecte modul de utilizare a sumelor acordate.

Tipurile ajutorului financiar

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004;

i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;

k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

n) promovarea on- line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;

o) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program.

Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie corelate cu activităţile autorizate pentru care se solicită finanţare, în conformitate cu codurile CAEN din anexa nr. 1 la procedură.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, adresăm întreprinzătorilor invitaţia de a apela la serviciile de informare şi asistenţă oferite de Centrul de Informare, Asistenţă şi Instruire, Satu Mare, care funcţionează în clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie, strada Decebal nr. 4, etaj II, cam. 203. Reperele de contact sunt: telefon 0261-711243, fax 0261-711243, telefoane mobile 0757-108574, 0732-813414, 0771-365487; e-mail cristian.ratiu@aippimm.ro.

Lasati un comentariu