Se împart tipizatele pentru solicitarea ajutorului de încălzire

• publicat la: 11 October 2011
Se împart tipizatele pentru solicitarea ajutorului de încălzire

Incepând de mâine,la sediul Casei de Cultură Carei( aceeaşi locaţie ca şi anul trecut), se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de incălzire pentru sezonul rece 2011-2012, intre orele 9-14,00.

Familiile defavorizate vor primi şi anul acesta ajutoare pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece, care tocmai a început, conform legislaţiei în vigoare (OUG 70/2011, HG 920 şi 938/2011).

“Miercuri, 12 octombrie, intr-una din sălile Casei de Cultura Carei,se pot obţine formulare tipizate necesare la intocmirea dosarului prin care se solicită ajutorul de incălzire pentru sezonul rece” afirmă Monica Radu, şef Serviciu Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Carei.

Programul de lucru este cuprins intre orele 9 şi 14,00, de luni până joi  iar  vineri intre 9 şi 12,00.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri  pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei /membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar.

Ajutoarele se vor acordă ca şi în anii precedenţi, pentru perioada noiembrie – martie, în municipiul nostru  existând doar două sisteme de încălzire a locuinţelor, adica gaze naturale şi lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.
Tranşele de venituri în funcţie de care se acordă ajutoarele, precum şi cuantumul acestora sunt următoarele :
1.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei pentru gaze naturale şi 54 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
2.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei şi 48 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
3.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei şi 44 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
4.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei şi 39 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
5.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei şi 34 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
6.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei şi 30 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
7.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei şi 26 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
8.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei şi 20 lei;

9.familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei şi 16 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc
- formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;    – copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
- copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani
- copie act de proprietate, contract de închiriere /subînchiriere (după caz); pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă şi sunt luaţi în calcul la cheltuielile de întreţinere
- certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru toţi membrii familiei majori
- copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz)
- adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia “nu beneficiază de tichete de masă”)
- cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
- cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii
- adeverinţă pentru elevi şi studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă
- declaraţia bunicilor (scrisă de mână), pe propria răspundere, pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale
- decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii
- adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividende, părţi sociale
- adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
- adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură
- adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile
- copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
- persoanele singure, care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate, vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale

- factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii (pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale)

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei ( gaze naturale sau lemne, combustibili).

Se pedepseşte falsul in declaraţii

În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor  refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetelor sau în situaţia în care, în urma efectuării anchetelor sociale, se constată că titularul nu a declarat corect numărul membrilor de familie , veniturile şi bunurile deţinute , dreptul la ajutor încetează cu luna următoare , iar sumele plătite necuvenit se recuperează în termen de maximum 3 luni, iar dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia de a sesiza organul de cercetare penală. Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Titularul se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei în situaţia în care se constată că la completarea cererii nu a menţionat corect componenţa familiei , veniturile membrilor acesteia, precum şu bunurile mobile şi imobile deţinute.

redactia

Lasati un comentariu