Cum ne păcălesc băncile? Ce soluţii avem?

• publicat la: 5 iulie 2010
Cum ne păcălesc băncile? Ce soluţii avem?

Deşi in data de 21 iunie 2010 a intrat in vigoare OG 50/2010-privind contractele de credit pentru consumatori, băncile ignoră cu desăvârşire această ordonanţă, scoţându-ne in continuare bani din buzunar, deşi clauzele care se află in contradicţie cu această ordonanţă sunt nule şi ele nu ar mai trebui aplicate indiferent dacă contractul a fost actualizat sau nu.

Incepând cu  21 iunie 2010, instituţiile de creditare au obligaţia de a respecta prevederile actului normativ. Termenul de 90 zile pentru actualizarea contractelor la forma legală nu reprezintă o perioadă de derogare de la aplicarea prevederilor legii. Dar cum lumea nu ştie, băncile profită in continuare, incasând comisioane ilegale, care nu mai sunt prevăzute in noua legislaţie. Toate comisioanele aferente creditelor trebuie actualizate pentru a se conforma noilor reglementări.

Art. 36 din OG 50/20101 prevede in mod clar care sunt comisioanele acceptate incepând cu data intrării in vigoare a acestei ordonante. Astfel, “pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, penalităţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor”.

De asemenea se precizează in mod clar faptul că toate” contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil şi usor de citit, fondul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 10p”. Câţi dintre noi nu au primit contracte de credit care conţin clauze scrise cu caractere foarte mici??? De multe ori acelea sunt clauzele cele mai importante din contract. Această şmecherie o folosesc de altfel şi firmele de telefonie mobilă, care trec in contractele de prestări servicii, clauze scrise cu caracter de 4-6p, prin care ţi se prelungeşte contractual pe o perioadă de 24 luni. Aşteptăm cu interes o prevedere şi in acest sens care să se aplice tuturor contractelor de prestări servicii sau furnizări de bunuri.

Ca să nu avem surprize in viitor, in toate actele adiţionale pe care băncile sper că ne vor chema să le semnăm, vă rog să fiţi atenţi la următoarele aspecte :

 • Băncile au interdictie in a majora comisioanele, taxele, tarifele şi spezele bancare, sau orice alte costuri aferente contractului;
 • · Se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare, cu excepţia unor servicii suplimentare solicitate in mod express de client, neprevăzute in contract şi care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia;
 • · Se interzice perceperea unui commission de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de titular sau de către o altă persoană;
 • · Se interzice perceperea unui commision de retragere pentru sumele din credit;
 • · Orice modificare a nivelului costului creditului trebuie obligatoriu notificată in scris consumatorului;
 • · In cazul creditelor restante, rata dobânzii aplicabilă nu poate depăşi cu 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicata atunci când creditul nu inregistra restanta, in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se află in una din următoarele situatii: şomaj, suferă de o reducere  de cel putin 15% a salariului, concediu de boală prelungit, divorţ, deces;
 • · Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral contractual de credit, fără incheierea unui act adiţional, acceptat de client;
 • · In cazul in care consumatorul nu acceptă noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent; orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie datată, semnată şi cu număr de inregistrare, dacă nu conţine aceste minime informatii, ea fiind nulă de drept;
 • · Consumatorul are dreptul ca in termen de 14 zile calendaristice să se poată retrage din orice contract de credit, fără a invoca motivele.
 • · In cazul rambursării anticipate a creditului se va percepe o compensatie de cel mult 1% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp intre rambursarea anticipată şi data convenită pentru incetarea contractului este mai mare de un an, şi de 0,5% dacă perioada este mai mică de un an;
 • · Se interzice perceperea unui comsion de analiză a dosarului in cazul in care creditul nu se acordă;
 • · La incetarea contractului de credit, creditorul oferă gratuit consumatorului, un document care atestă faptul că au fost stinse toate obligatiile dintre părţi. Totodată se inchid şi conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare cu exceptia cazurilor in care contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, sau la data incetării creditului contul curent este utilizat de consumator pentru alte servicii contractate, sau există conturi poprite sau indisponibilizate conform prevederilor legale.

In cazul in care băncile vă percep in continuare comisioane, altele decât cele prevăzute in această ordonanţă de urgenţă, puteţi depune reclamatii la sediile lor. Creditorii sunt obligati conform art. 42 din OG 50/2010 să răspundă la reclamatiile depuse de consumatori in termen de maximum 30 zile de la inregistrarea acestora şi să depună diligente in vederea reparării prejudiciilor cauzate consumatorului.

Dacă in urma acestor reclamatii, băncile continuă să incalce prevederile OG 50/2010, şi doriţi să rezolvati aceste conflicte pe cale amiabilă, atunci vă sfătuim şi noi dar o face şi legiuitorul in mod express, să apelaţi la MEDIERE.

Ce trebuie să ştie un consumator despre mediere?
– este o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unor terte persoane specializate in calitate de mediator;
– principiile care guvernează medierea sunt neutralitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea;
– se poate recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces in faţa instantelor competente;
– este posibilă in conditiile in care toate părţile aflate in litigiu sunt de acord cu această metodă alternativă de solutionare a disputelor;
– procesul de mediere se declanşează numai după incheierea unui contract intre mediator , pe de o parte, şi părţile aflate in conflict, pe de altă parte, după prezentarea acestora din urmă impreună la mediator sau după acceptarea medierii de către partea invitată.
– părţilor li se va putea solicita de către mediator semnarea unui acord de confidentialitate;
mediatorul nu poate impune părţilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii;
– părţile aflate in conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord;
– mediatorul poate solicita, dacă conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, cu acordul părţilor, punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.;
– sustinerile făcute pe parcursul medierii de către părtile aflate in conflict, precum şi de către mediator nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului in care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul;
– medierea se poate finaliza fie prin incheierea unei inţelegeri intre părţi in urma soluţionării conflictului, fie prin constatarea de către mediator a esuării medierii sau prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.
– in oricare dintre soluţii mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semnează de către părti, personal sau prin reprezentant, şi de mediator;
– părtile trebuie să primescă câte un exemplar original al procesului-verbal;
– când părtile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redactează un acord care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui inscris sub semnatură privată;
intelegerea părţilor poate fi supusă verificării notarului public in vederea autentificării ori, după caz, incuviinţării instanţei de judecată;
– in orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părtile aflate in conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, incunoştiintând, in scris, cealaltă parte şi mediatorul.
– in cazul in care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recomandarea instanţei;
– la inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, să informeze in scris instanta de judecată dacă părţile au ajuns sau nu la o inţelegere in urma procesului de mediere;
– pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor.
– cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.
– in cazul in care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre care să  consfinţească invoiala lor.

Costurile medierii

Dacă nu convin altfel, ambele părţi vor suporta onorariul mediatorului, care este negociabil, dar sumele sunt modice in comparatie cu taxele de timbru ce trebuie achitată in cazul in care se merge in instanţă, precum şi onorariile avocaţilor.

In cauzele civile, când una dintre părţi are venitul pe membru de familie de până la 500 lei, aceasta poate cere judecătorului ca statul să plătească suma achitată drept onorariu către mediator dacă partea a parcurs procedura de mediere a litigiului anterior începerii procesului sau a solicitat medierea după începerea procesului, dar înainte de prima zi de înfatişare. Dacă venitul este de până la 800 lei, statul poate suporta 50% din sumă.

Care sunt avantajele medierii

Apelând la mediere, dispuneţi de următoarele avantaje faţă de soluţionarea prin instanţa de judecată:

– Vă alegeţi mediatorul, nu sunteţi alocat unui judecător, fie că vă convine, fie că nu;
– Vă negociaţi data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor de mediere, nu sunteţi convocat la o dată şi oră fixate fără a vi se cere acordul;
– Costuri mai mici, durată mai scurtă de soluţionare. Practic, costurile şi durata depind direct de dorinţa dvs. şi a celeilate/celorlalte părţi implicate de a soluţiona litigiul;
– Nu puteţi fi obligaţi sub nici o formă să semnaţi vreun document fără să fiţi de acord în totalitate cu prevederile respectivului document;
– Vi se asigură confidenţialitatea cu privire la tot ceea ce spuneţi sau prezentaţi ca dovadă în timpul şedinţelor de mediere, spre diferenţă de instanţă, unde totul este public;
– În timpul şedinţelor de mediere, aveţi posibilitatea de a aduce în discuţie toate chestiunile care vă par relevante pentru soluţionarea litigiului, nu vi se impune să răspundeţi la un set de întrebări dinainte pregătite, sau să vorbiţi doar când vi se dă cuvântul;
– Puteţi renunţa la mediere oricând doriţi, dacă dvs. consideraţi astfel;

-Medierea imbunatateste sau pastreaza relatiile intre parti;

IMPORTANT: dacă apelaţi la mediere după deschiderea unui proces în instanţă şi soluţionaţi astfel litigiul, vi se restituie taxa de timbru achitată!

MIHAELA MAGDALENA HUMĂ
expert evaluator proprietăţi imobiliare, membru titular ANEVAR

comentarii

de vizitator la 5 iulie 2010 - 17:18

Super tare articolul !!!
De-abia astept sa vad un act aditional 🙂
Multumesc pentru informatiile utile !

de Gabi D la 5 iulie 2010 - 19:14

Informatii utile,azi am fost la banca si am aflat cu stupoare ca desi Ordonanta e in vigoare,site-ul pentru aplicarea acestor reguli nu este nici macar conceput,deci nu se poate lucra in consecinta conf. celor de mai sus din articol…

de Mihaela Huma la 6 iulie 2010 - 08:01

Pentru Gabi D:
Nu va lasati pacaliti de cele spuse de catre angajatii bancilor. Ordonanta de urgenta este in vigoare si ei au obligatia sa o aplice. Ca ei nu si-au adaptat programele informatice pentru acest lucru nu e problema noastra a consumatorilor.
Deci daca aveti scadenta ratei in perioada imediat urmatoare si aveti de platit comisioane de risc sau altfel de comisioane care nu sunt prevazute in ordonanata de urgenta, va rog sa depuneti cerere scrisa pe care sa primiti si un numar de inregistrare, prin care sa le solicitati sa nu va mai incaseze aceste comisioane, sau daca le-au incasat deja atunci sa va returneze banii. Conform aceleiasi ordonante, bancile au 30 zile termen sa va raspunda la reclamatii. Daca nu o fac atunci puteti sesiza OPC sau sa mergeti la MEDIERE si chiar in instanta.

de What? la 6 iulie 2010 - 22:19

Intr-adevar OUG 50/2010 a intrat in vigoare cu data de 21.07.2010 bancile avand un termen de 90 zile pentru modificarea clauzelor contractuale prin acte aditionale, dar sa nu uitam ca o banca are in portofoliu cateva zeci, sute sau chiar mii de clienti pt care trebuie sa pregateasca aceste documente si notificari care se trimit prin posta. Deci, sa nu fim absurzi si sa lasam bancile sa-si faca treaba. In cazul in care DAE (dobanda anuala efectiva) nu vi s-a modificat pe parcursul derularii contractului de credit agreat de parti (banca – debitor) reclamatiile dvs. sunt neintemeiate. Fiecare client a primit din partea creditorului cel putin un grafic de rambursare, daca nu si o oferta scrisa de credit inainte de a se angaja in semnarea unui contract de credit. Fiecare dintre noi a studiat piata si ofertele bancilor inainte de a lua o hotarare si a decide asupra institutiei de credit cu care doreste a avea relatii contractuale, chiar daca numai si numai prin intermediul unui credit fie el pe termen scurt sau lung. In concluzie debitorii (clientii) au semnat acele contracte, grafice de rambursare, ipoteci, acte aditionale (fidejusiune, ctr. de gaj pe conturi, etc) in cunostinta de cauza si si-au asumat in mod constient clauzele contractuale prin simplul fapt ca au SEMNAT.
Din cate stiu eu pe aceste contracte trebuie sa specifici “am primit un exemplar sau am luat la cunostinta” si sa semnezi. Nu cred ca OUG 50 se poate aplica retroactiv. Atentie, aveti castig de cauza doar daca banca v-a majorat dobanda sau comisioanele in mod abuziv fara a va notifica in prealabil. In cazul in care ati fost notificati si nu v-ati prezentat la banca pt a discuta noile clauze contractuale in termenul specificat in notificarea primita, banca poate considera absenta dvs. un acord tacit.
Medierea este o meserie noua inca neimplementata in totalitate de legiutor. Ma intreb ce vor face acum avocatii cu studii juridice daca orice se poate rezolva prin mediere?! Oare de ce mai exista Baroul Avocatilor unde acestia dau examen, fac 2 ani de stagiatura isi dau definitivatul, cand oricine cu studii superioare de orice specialitate pe baza unui curs de o luna le poate defapt practica meseria?
Hai sa ne facem toti mediatori si evaluatori….
Evaluator ANEVAR = curs contra cost, stagiu de practica si primesti o stampila

Mare realizare.

Oricum imi ridic palaria in fata dnei. Huma care le incearca pe toate si din cate am vazut ii ies foarte bine proiectele. Bravo, avem nevoie de tineri ambitiosi si perseverenti. Inca odara FELICITARI si aici vine acel “dar” un sfat: cu atatea activitati pe care le intreprindeti aveti grija sa nu va pierdeti printre ele. Eu sunt de parere ca e bine sa faci un lucru si sa-l faci intra-adevar bine!!!

Cat despre credite…….deprecierea leului, adica riscul valutar nu l-am asumat cu totii in momentul in care am decis sa contractam un credit in alta deviza decat in Lei.

Bafta tuturor la Agentia Nationala pt. Protectia Consumatorului si in Instantele Judecatoresti.

Cu stima,
Petrica

de What? la 6 iulie 2010 - 22:21

Rectific OUG50/2010 a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial, 21.06.2010.
Imi cer scuze pt. data eronata din mesajul anterior.

Petrica

de What? la 6 iulie 2010 - 22:27

Rectific OUG50/2010 a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial, 21.06.2010.
Imi cer scuze pt. data eronata din mesajul anterior.

PetricaSM

de Huma Mihaela la 7 iulie 2010 - 12:04

Pentru D-nul Petrica.
Cu siguranta lucrati in banca pentru ca vad ca detineti foarte multe informatii de “specialitate” sa zic asa, sau sunteti avocat/jurist, ceea ce este de altfel un lucru bun iar eu apreciez criticile atunci cand ele sunt constructive.
Va multumesc pentru sfatul dat cu privire la specializarile obtinute de catre mine, dar sa stiti ca, atat specializarea de evaluator cat si cea de mediator, presupun pe langa cursurile acela contra cost de care spuneati si studii superioare de specialitate si multe alte aptitudini. Cu siguranta cea mai importanta este experienta iar asta nu se capata peste noapte si nici nu se poate obtine contra cost.
Este adevarat ca bancile au 90 zile sa faca acele acte aditionale, dar OG 50/2010 este foarte clara, a intrat in vigoare in 21 iunie, si din acel moment toate clauzele care contravin acestei ordonante sunt nule de drept. Deci acele comisioane care nu sunt enumerate in aceasta ordonanta, nu mai trebuie incasate dupa data de 21 iunie 2010, chiar daca consumatorul a semnat contractul de credit, graficul de rambursare si a luat si la cunostinta acest lucru. Tocmai aici este cea mai mare problema a multor societati de creditare, care in mod abuziv continua sa incaseze acele comisioane si aici ma refer in mod special la comisionul de risc. Nu este nimeni absurd si nu cred ca este cineva care sa solicite actele aditionale in perioada imediat urmatoare, dar sa incasezi in continuare comisioane care contravin normelor in vigoare asta mi se pare deja furt pe fata.
Cat priveste specializarea de mediator pot sa fa informez ca nu-i impiedica nimeni si nimic pe cei care fac parte din barou sa devina si mediatori, lucru pe care de altfel au inceput sa-l si faca. Cat priveste studiile superioare pe care trebuie sa le ai ca sa poti deveni mediator, sa stiti ca profesorii mei la cursul de mediator au fost olandezi( cursul a fost cu predare in limba engleza), si unul era medic iar celalat era psiholog, si sunt mediatori de succes, avand sedinte de mediere in toata lumea, inclusiv in SUA.
Tot pentru stiinta d-voastra, dar si a celor interesati, va spun ca in SUA exista foarte bine dezvoltata si aplicata cu succes, medierea in scoala, care este facuta de catre elevi in clasele terminale care au fost instruiti in acest sens, numarul cazurilor de conflict din scoli reducandu-se substantial din acest motiv. Oare la noi de ce nu se poate aplica??? Oare elevii nostri nu au conflicte??? Oare nu exista copii deosebiti care sa poata sa-i medieze pe colegii lor aflati in conflict??? Copii nostri nu sunt indeajuns de destepti??? Deci concluzia mea este ca se poate face mediere de catre oricine cu conditia sa aibe experienta necesara….iar studiile juridice sunt folositoare pentru a incadra in legalitate procesul verbal de mediere, si e suficient sa ai o persoana angajata cu studiile necesare care sa poata face acest lucru, asta in cazul in care nu detii aceste informatii ca mediator.
Sper ca nu va deranjeaza mentiunile facute de mine,
Cu respect,
Ec.Mihaela Huma

de Huma Mihaela la 7 iulie 2010 - 12:46

Am respectat si pretuit mereu profesia de avocat si cu certitudine, va continua sa ma fascineze, motiv pentru care imi voi aprofunda si studiile juridice. Insa, cel putin in egala masura, ma regasesc si in profesia de mediator!

Spuneam candva, intr-o ocazie similara, ca daca in instanta prevaleaza drepturile legale, in mediere primeaza nevoile si interesele celor implicati in disputa respectiva. Si paradoxal pentru cei care nu au avut pana acum tangenta cu medierea dar care se considera mediatori din nastere, mediatorul nu pronunta solutii, nu dezleaga pricina, nu invoca doctrina sau jurisprudenta in conflictul in care este investit ca si mediator, rolul sau fiind de a conduce negocierile dintre parti in conditii de neutralitate, confidentialitate si impartialitate. Nu se foloseste de expertiza sa in domeniul juridic, nu da sfaturi partilor, nu este psihoterapeut sau consilier de cuplu. Cu alte cuvinte, nu controleaza solutia, aceasta ramanand in totalitate la latitudinea partilor!

Medierea este o negociere asistata de catre un specialist in solutionarea conflictelor, cu respectarea principiilor neutralitatii, impartialitatii si confidentialitatii.

Avocatul, un profesionist al Dreptului, cu o cultura juridica si generala de valoare, foloseste capacitatea sa de expertiza in scopul asistarii si reprezintarii persoanele fizice si juridice in fata tuturor instantelor, autoritatilor si institutiilor, precum si a altor persoane. Cu alte cuvinte, da dovada de partialitate, sustinand interesele clientului cu care a incheiat contractul de asistenta juridica. Pe de alta parte, mediatorul este neutru si impartial, nefavorizand nicio parte si neavand un interes in solutionarea disputei intr-un anumit fel.

Procedura medierii este confidentiala, participantii la mediere (altii decat partile) fiind semnatari ai unor contracte de confidentialitate. Partile din mediere sunt tinute de catre confidentialitatea contractuala care emana din semnarea contractului de mediere in conformitate cu prevederile legii nr. 192/2006. Mediatorul trebuie sa se asigure de pastrarea confidentialitatii, aceasta fiind o indatorire profesionala a sa. O astfel de confidentialitate nu ii este aplicabila avocatului pentru desfasurarea profesiei sale, diferentiindu-se din nou de mediator.

In alta ordine de idei, neutralitatea, confidentialitatea si impartialitatea nu sunt principii dupa care se ghideaza avocatul. Insa acestea sunt linii directoare ale profesiei de mediator!
Directiva 2008/52/CE A Parlamentului European privind medierea, face vorbire despre „garantarea faptului ca medierea este efectuata de o maniera eficace, impartiala si competenta” aratand necesitatea „introducerii unor mecanisme eficiente de control al calitatii in ceea ce priveste furnizarea serviciilor de mediere.”

Pentru a asista partile in negociere, mediatorul trebuie sa posede competente in domeniul comunicarii si negocierii precum si in alte domenii impuse de standardul de formare al mediatorului: Teoria si analiza conflictelor, Rezolvarea alternativa a disputelor, Teoria si practica medierii etc. Avocatii, nu au aceste competente datorita faptului ca, in scolile romanesti de Drept, nu s-a predat niciodata negocierea, comunicarea, ADR-ul…Si chiar daca aceste domenii ar fi fost abordate la nivel teoretic, nu au fost deprinse abilitatile practice desfasurarii procesului de mediere.

Un mediator nu-si va exprima niciodata propria opinie despre cum considera el ca ar trebui partile sa procedeze, nu emite judecati si nu propune o solutie. Aceste lucruri, se regasesc in ceea ce face in mod uzual avocatul. Iar obisnuinta este a doua natura umana! Poate din acest motiv, specialistii olandezi in mediere pe care am avut privilegiul sa ii am ca si formatori , ne au atras atentia ca profesia de mediator nu are absolut nicio legatura cu cea de avocat, fiind profesii distincte.

Viitorul medierii in Romania nu are nicio legatura cu prevederile regimului trecut, avand legatura doar cu ceea ce se intampla la nivel mondial: medierea functioneaza peste tot in lume, indiferent de tara sau de reticientele locale. Medierea este convenabila pentru ca propune altceva decat instanta. Ce anume? „Ceva mai bun”*…
Ma incearca un sentiment de mandrie profesionala in calitate de mediator: avocatii intrezaresc potentialul medierii!
Pana in 21 mai 2001 Romania trebui sa faca modificari in legislatia nationala si sa adopte Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala (publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 24 mai 2008) si sa anunte acele tipuri de conflicte in care medierea va deveni obligatorie.

Medierea şi mediatorii pot fi o alternativă vie şi viabilă care să aducă noul şi atitudinea pozitivă, europeană în domeniul soluţionării conflictelor pe cale amiabilă. Poate fi chiar o provocare, cu efecte benefice, mult aşteptate de cetăţeni.
Cu respect,
Mihaela Huma

de Huma Mihaela la 7 iulie 2010 - 12:54

Rectificare:
Pana in 21 mai 2011 Romania trebui sa faca modificari in legislatia nationala si sa adopte Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala (publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 24 mai 2008) si sa anunte acele tipuri de conflicte in care medierea va deveni obligatorie.

de blabla la 7 iulie 2010 - 17:10

O publicitate transparenta,ieftina si deloc originala cu foarte multe sechele la capitolul informatii pentru postari la articol

de blabla esti jalnic la 7 iulie 2010 - 18:34

Publicitate la ce?? La faptul ca se fura pe fata?? Are mare dreptate autorul articolului….suntem furati pe toate partile…iar bancile sunt chiar asi in asta…

Lasati un comentariu