Taxe şi impozite locale modificate

• publicat la: 23 august 2010
Taxe şi impozite locale modificate

                         Primăria Municipiului Carei aduce la cunoştinţa locuitorilor modificările legislative aduse de Guvernul Romaniei în materie de impozite şi taxe locale ,prin Hotărârea  nr.59/2010 conform căreia  persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c)     cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

    Pentru eliminarea oricăror confuzii specificăm faptul că ,cotele suplimentare de impozit se aplică oricăror construcţii care au elementele constitutive ale unei clădiri,-  dacă se află la altă adresă în afara celei de la adresa de domiciliu,- indiferent de suprafaţa clădirii ,materialul de construcţie , dacă este închiriată sau nu .

     Nu intră în această categorie persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală dar se ţine cont de acestea  la stabilirea ordinii numerice a proprietăţilor în vederea aplicării cotelor suplimentare de impozit.

     În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

     Persoanele fizice care datoreaza aceste diferenţe de impozite, au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale este prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului şi se găseşte tipizat la serviciul impozite şi taxe locale sau pe site-ul instituţiei la adresa  www.primariacarei.ro

        De asemenea, în baza aceleiaşi hotărâri de guvern impozitul asupra mijloacelor de transport pentru autoturismele care au capacitate cilindrică de peste 2001 cmc se majoreaza cu 100%.

        Modificările legislative  se aplică începând cu 1 iulie 2010.

        Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor  ordonanţei de urgenţă este 31 decembrie 2010.

     Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma aplicării modificărilor   legislative, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia de 10 % stabilită prin hotărârea  consiliului local pentru anul 2010.

               La data de 30 septembrie sunt scadente şi impozitele şi taxele locale datorate pentru anul 2010 şi care au fost stabilite iniţial ,pentru neplata cărora se vor percepe majorări de 0,2% pe lună sau fracţiune de lună.

        Pentru orice imformaşie suplimentară în materie de impozite şi taxe locale ,angajaţii serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Carei sunt la dispoziţia celor interesaţi în zilele de luni pănă joi între orele 8-15 ,vineri între orele 8 – 13 ,sau la telefon 0261-865382.

        Cei interesaţi pot găsi pe site-ul instituţiei noastre la adresa www.primariacarei.ro lista nominala a persoanelor care datorează diferenţe în urma recalculării impozitelor prin aplicarea modificărilor legislative.

                                                                         ŞEF SERVICIU I.T.LOCALE

                                                                         ec.Fogaş Maria Liliana

 

Lasati un comentariu