Şedinţe Consiliu Local din 2011

• publicat la: 22 noiembrie 2010
Şedinţe Consiliu Local din 2011

CONSILIUL   LOCAL    AL     MUNICIPIULUI CAREI

P R O C E S – V E R B A L   al şedinţei ordinare din data de 18 ianuarie 2011

a Consiliului Local al Municipiului Carei

Sunt prezenţi toţi consilierii în funcţie.

Şedinţa este condusă de D-na  consilier Mocanu Alina.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei din 17 decembrie 2010.

Dl. consilier Rusu Marius reiterează primul punct al procesului-verbal al şedinţei din data de 17 decembrie 2010 referitor la proiectul de hotărâre privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii al obiectivului de investiţie „Asigurarea utilităţilor pentru Castelul Karolyi – Carei”. Dl. consilier a cerut informaţii şi lămuriri cu privire la proiectul obiectivului în discuţie, de ce nu este cuprins în acest proiect aducerea în bună stare, respectiv – reparaţia balconului, cine se face vinovat de faptul că această lucrare nu a fost cuprinsă în proiect. Această reparaţie reprezintă o sumă mare, iar în aceste condiţii va trebui suportată de la bugetul local.

D-na consilier Mocanu Alina arată că nu rezultă din procesul-verbal că parcarea aprobată la pct.7 – diferite probleme de urbanism – să se realizeze pe cheltuiala petentei.

Se supune la vot procesul-verbal cu completările făcute şi se aprobă cu unanimitate de voturi.      Se supune la vot proiectul ordinei de zi după cum urmează :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Producerea energiei termice la Liceul Teoretic şi Şcoala generală cu clasele I-VIII, Nr.3  din Carei cu ajutorul pompelor de căldură”

2. Proiect de hotărâre aprobarea participării la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează enregie regenerabilă cu proiectul “Producerea energiei termice la Liceul Teoretic şi Şcoala generală cu clasele I-VIII, Nr.3  din Carei cu ajutorul pompelor de căldură”

3. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Spitalului Municipal Carei

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 314.859 lei, reprezentând contribuţia din bugetul local pentru cofinanţarea unor achiziţii şi lucrări la Spitalul Municipal Carei

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în data de 31 decembrie 2010 în suma de 3.023.475,35 lei

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2010 – programul  de aprovizionare a magazinelor  şi unităţilor de alimentaţie publică

9. Diverse.

Dl. primar supune discuţiei un proiect de hotărâre cu menţiunea că acesta nu a trecut prin comisii dar este important şi vrea să-l aducă la cunoştinţa d-lor consilieri, cerându-le să studieze expunerea de motive. Acest proiect vizează situaţia circulatiei pe drumurile publice a vehiculelor cu tracţiune animală, reglementată prin H.C.L. nr.35/2007. Această hotărâre prevedea că doar după săvârşirea a trei contravenţii consecutive privind căruţele neînmatriculate se putea trece la  confiscarea atelajului. Sancţiunile aplicate până la confiscare, respectiv amenda rămâne oricum neîncasată, astfel că nu îşi atinge scopul.

În multe oraşe s-a luat măsura interzicerii circulaţiei căruţelor în interiorul localităţii, dacă dorim ordine trebuiesc luate măsuri drastice.

D-na consilier Mocanu Alina arată că acest proiect mai trebuie studiat şi trebuie să treacă prin comisia de circulaţie.

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea, studiului de fezabilitate pentru „Producerea energiei termice la Liceul Teoretic şi Şcoala generală cu clasele I-VIII, Nr.3  din Carei cu ajutorul pompelor de căldură”

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre aprobarea participării la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează enregie regenerabilă cu proiectul “Producerea energiei termice la Liceul Teoretic şi Şcoala generală cu clasele I-VIII, Nr.3  din Carei cu ajutorul pompelor de căldură”

Se supune la vot proiectul şi se aprobă  cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Spitalului Municipal Carei.

Dl. consilier Gherasim arată că legea prevede numirea a doi consilieri. Dl. primar a propus din partea domniei sale ca reprezentant, de asemenea un consilier, in persoana d-lui Brem Arpad.

Dl. primar explică că dl. Brem nu este numit în calitate de consilier, dar chiar dacă deţine această funcţie, poate fi numit reprezentant al primarului.

Dl. consilier Gherasim: „atunci se pune problema dacă consilierul face parte din aparatul propriu sau este direct subordonat primarului”.

Dl. Primar arată  faptul că  legea nu specifică ce fel de pregătire sau ce calitate trebuie să aibă reprezentantul primarului – primarul poate numi persoana în care are încredere.

Dl. consilier Gherasim argumentează faptul că, legea trebuie interpretată in spiritul si in lumina ei, iar sensul legii în speţa de faţă, este acela că, reprezentantul primarului se numeşte din rândul aparatului propriu, altfel hotarârea este susceptibilă de a fi atacată în contencios.

Dl. Primar sustine ideea potrivit căreia, legea nu impune nicăieri în conţinutul ei ce calitate trebuie să aibă reprezentantul primarului, formularea generală a legii lasă la aprecierea primarului aceasta alegere.

D-na consilier Mocanu Alina solicită amânarea proiectului de hotărâre, pentru o studiere mai aprofundată a acestui aspect.

Dl. consilier Papi Ovidiu crede că, ar fi mai potrivit ca reprezentantul structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, fie numit din rândul cadrelor medicale din spitalul Carei, si nu un cadru medical de la Satu Mare.

Dl. primar sustine acest punct de vedere.

Dl. primar pune şi problema membrilor supleanţi, faptul că nu este clar câţi membri supleanţi trebuie numiţi.

Dl. Director al Spitalului, fiind prezent la sedintă, arată că membrii supleanţi sunt din cadrul D.S.P.-ului. Cu referire la reprezentantul Colegiului Medicilor spune că avem numită o persoană.

Dl. Papi subliniază faptul că ar fi bine ca această persoană să fie din cadrul Spitalului Carei şi nu din Satu Mare.

Dl. consilier Ciută – cu referire la şedinţele consiliului de administraţie propune ca procesele-verbale şi materialele de şedinţă să fie transmise cu regularitate consilierilor pentru ca aceştia să aibă cunoştinţă de tot ceea ce se hotăreşte.

D-na consilier Mocanu Alina propune amânarea acestui proiect, se supune la vot şi cu unanimitate de voturi se amână.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 314.859 lei, reprezentând contribuţia din bugetul local  pentru cofinanţarea unor achiziţii şi lucrări la Spitalul Municipal Carei

Dl. Director al Spitalului explica faptul că există un cuantum minim de 5% de cofinanţare din partea Consiliului Local, cu cât cuantumul din partea Consiliului este mai mare cu atât şansele de câştigare a proiectului sunt mai mari. Pentru îmbunătăţirea actului medical şi a serviciilor medicale este necesară aparatură nouă.

Vis-a-vis de proiectul de reabilitare al policlinicii – clădirea nu a mai fost reabilitată din anii 1969 – 1970. În cadrul policlinicii îşi desfăşoară activitatea laboratorul de analize medicale, care ar putea asigura efectuarea analizelor atât pacienţilor internaţi în spital cât şi pacienţilor din exterior şi a celor trimişi de medicii de familie. Pentru acreditarea laboratorului este necesară reabilitarea. Momentan laboratorul funcţionează numai pentru pacienţii internaţi.

Dl. Consilier Papi cere o informaţie cu privire la cadrele medicale şi anume dacă există personal de specialitate pentru această aparatură. Dl. director răspunde afirmativ.

Dl. consilier Papp Zsolt propune mărirea cuantumului sumei de cofinantare la 10%.

Dl. consilier Ciută propune ca măcar la investiţie unde este vorba de 1 mil. de euro să avem o contribuţie de 10%.

Dl. primar propune o contributie totala de 10%  pentru aparatură şi investiţii.

Se supune la vot proiectul cu această modificare şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în data de 31 decembrie 2010 în suma de 3.023.475,35 lei

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică

Dl. primar propune numirea ca membri în cadrul Comisiei locale de ordine publică urmatorii consilieri: dl. Muller Ioan, dl. Binder Alexandru, dl. Csajkos Szabolcs.

Dl. consilier Papi face o obiecţie în legătură cu această propunere, arătând faptul că P.N.L., care este a doua forţă politică a oraşului – acest lucru rezultând din alegeri, are chiar şi în actualul consiliu un nr. de 5 membri – îşi menţine astfel poziţia, cu toate acestea, P.N.L. nu deţine preşedinţia niciunei comisii. Doresc să se implice în această activitate, astfel că propune ca din comisia de ordine să facă parte dl. consilier Ciută Ilie.

Se supun la vot secret cele patru propuneri.

În urma numărării voturilor s-a obţinut următorul rezultat : dl. Muller Ioan – 18 voturi, dl. Binder Alexandru – 18 voturi, dl. Csajkos Szabolcs – 13 voturi, dl.Ciută Ilie – 8 voturi.

D-nii consilieri Muller Ioan, Binder Alexandru si Csajkos Szabolcs sunt declarati membri ai comisiei.

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2010 – programul  de aprovizionare a magazinelor  şi unităţilor de alimentaţie publică

Dl. consilier Bucureştean arată că, potrivit informaţiilor primite, orarul de aprovizionare a magazinelor şi unităţilor de alimentaţie publică trebuie modificat la cererea unei anumite societăţi comerciale.

Dl. primar răspunde că mai multe societăţi au reclamat acest lucru. Nu trebuie să punem blocaje la o activitate care funcţionează, va trebui să intervenim în schimb în acele cazuri în care sunt probleme. Când vom fi sesizaţi, va trebui să luăm măsuri împotriva acelor firme care deranjează. Dacă luăm o măsură pe bandă rulantă şi impunem un orar conform căruia marfa se poate descărca numai între anumite ore, consideră că blocăm un comerţ normal în oraş. Măsurile trebuie luate de la caz la caz. Avem probleme mult mai mari în privinţa barurilor şi restaurantelor.

La intrebarea d-lui consilier Papi cu privire la agenţii economici care au depus aceste sesizări, dl. primar răspunde că  acestia sunt Unicarmul şi Kaufland.

Dl. consilier Bucureştean arată că în urma hotărârii de consiliu prin care s-a stabilit un orar, una dintre societăţi a fost amendată de mai multe ori. Consideră o sfidare la adresa Consiliului local, atitudinea acestei firme care primind mai multe amenzi nu şi-a plătit nici măcar una.

Dl. primar consideră că putem reveni asupra hotărârii dacă ulterior ne dăm seama că am greşit.

Dl. consilier Bucureştean precizează că trebuie făcută diferenţa între cele două societăţi comerciale Kaufland si Unicarm, prima îşi face aprovizionarea de pe proprietatea sa, pe când cealalta îşi face aprovizionarea de pe domeniul public. Magazinul Kaufland nu ar trebui ca atare să intre sub incidenţa acestui proiect de hotărâre. Pe de altă parte chiar magazinul Unicarm care nu a plătit nicio amendă din cele câte i s-au aplicat, îndrăzneşte să facă acum presiuni.

Dl. consilier Ciută intervine, cu precizarea că, această hotărâre s-a luat în urma a numeroase sisezări primite din partea cetăţenilor care locuiesc în apropierea acestor magazine. Consideră că se pot organiza în aşa fel încât să le vină marfa la o oră la care populaţia să nu fie deranjată. Este de părere că e foarte greu să acceptăm cererea acestor societăţi, prin care solicită ca sâmbăta să isi facă aprovizionarea cu începere de la ora 5,00 iar duminică de la ora 6,00.

Dl. consilier Poosz propune o variantă de mijloc, de luni până vineri între orele 6,00 – 20,00, sâmbăta de la orele 7,00 – 20,00, iar duminică între orele 7,00 – 13,00.

Se supune la vot această propunere şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” (grupul P.N.L.)

Diverse.

Dl. consilier Brem aduce in discutie o problemă mai veche a oraşului nostru, si anume, starea unor imobile  proprietate particulară care au devenit un real pericol public. Aceste case sunt lăsate în paragină spre ruşinea oraşului nostru. Săptămâna trecută a avut loc un incident, a căzut o cărămidă pe o maşină, acest fapt putea la fel de bine să devină o tragedie dacă ar fi căzut în capul unui trecător. Proprietarii acestui imobil au mai fost amendaţi. In aceeaşi situaţie se găseste un alt imobil, tot din centrul oraşului, clădirea în care a existat cândva o librărie. Consideră că ar trebui să luăm măsuri mai drastice şi să-i obligăm pe proprietari să-şi întreţină în stare corespunzătoare imobilele.

Dl. primar propune spre studiu posibilitatea unei cofinanţări pentru renovarea acestor imobile.

Pe de altă parte, dl. primar arată faptul că este nevoie mare de un arhitect şef, o persoană calificată care se stie impune din punct de vedere profesional.

Dl. consilier Brem arată faptul că proprietarii imobilului în discuţie, în loc să ia măsuri de întreţinere a casei, au închis parcarea publică din faţa imobilului. Nu aceasta trebuia să fie solutia, in ultimă  instantă  trebuia să inconjoare imobilul cu o plasa de protectie.

Dl. consilier Papi arată că este reglementată prin lege posibilitatea autorităţilor publice de a se implica în renovarea faţadelor, inclusiv prin finanţarea din fonduri proprii, urmând ca ulterior aceste sume să fie recuperate de la proprietari.

D-na consilier Konglovits Eva, referindu-se la librăria din centru, dumneaei a avut o iniţiativă acum doi ani, pe care a discutat-o cu şeful biroului de urbanism – dl. Egli Sebastian, în sensul de a se propune cumpărarea acelui imobil. Nu crede că argumentele d-lui Egli potrivit cărora avem destule imobile care necesită renovări constituie o soluţie pentru oraşul nostru.

Dl. Egli răspunde că a încercat să sune la A.V.A.S. – proprietarii imobilului, dar aceştia au răspuns ameninţător, că sigur avem interese ascunse.

– Dl. consilier Bucureştean doreste să se acorde o atenţie mai sporită amenzilor emise de Poliţia comunitară, deoarece sunt foarte multe cazuri în care procesele-verbale sunt anulate pentru vicii.

– Dl. consilier Bucureştean aminteşte problema parcărilor din cartiere, care rămâne în actualitate, ar trebui să găsim posibilitatea cetăţeanului de a-şi concesiona sau inchiria un loc de parcare în cartiere. De asemenea doreşte clarificarea situaţiei parcărilor din centrul oraşului şi de la spital, pentru aceste parcări, înfiinţarea unui sistem cu plată.

Dl. primar arată că doreste să se realizeze în primul rând proiectul din cartiere, putem amenaja spaţiul verde cu parcări ecologice. Cere consilierilor să studieze aceste proiecte.

Nefiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ:

Mocanu Alina

S E C R E T A R: jr. Sróth Clara

—————————————————————————————————-

CONSILIUL LOCAL AL    MUNICIPIULUI CAREI

P R O C E S  –  V E R B A L al şedinţei ordinare din data de 14 februarie 2011

a Consiliului Local al Municipiului Carei

Sunt prezenţi 17 consilieri în funcţie.

Absenţi : D-na consilier Mocanu Alina şi D-nul consilier Tukacs Iosif.

Având în vedere că D-na Mocanu Alina a fost desemnată să conducă şedinţa, – lipseşte motivat – astfel Dl. consilier Poosz Szabolcs acceptă să conducă şedinţa.

Se supune la vot desemnarea D-lui Poosz Szabolcs să fie preşedinte de şedinţă şi se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei din 18 ianuarie 2011, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă proiectul ordinei de zi după cum urmează :

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al creditelor interne pe

anul 2011

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim.I. 2011  al

Spitalului Municipal Carei

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011  al

Centrului  Cultural  al municipiului Carei

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea majorării taxelor şi chiriilor la Administraţia Pieţii Carei

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al

Administraţiei Pieţii Carei

7. Proiect de hotărâre  privind reorganizarea Poliţiei comunitare ca structură de Poliţia locală,

aprobarea organigramei şi statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a

Poliţiei locale

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii al

obiectivului de investiţie „Asigurare utlităţilor pentru casteul Karolyi – Carei”

9. Proiect de hotărâre  privind studiul de fezabilitate pentru lucrarea „REAMENAJAREA

SPAŢIULUI  VERDE PE B-DUL 25 OCTOMBRIE,  CAREI,  jud. SATU MARE”

10. Proiect de hotărâre privind documentaţia, Studiu de fezabilitate pentru „IRIGAREA ZONEI

VERDE AMENAJATĂ DE PE B-DUL 25 OCTOMBRIE, ZONA SEMAFOR – TURN DE APĂ DIN

MUNICIPIUL CAREI”

11. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de  administraţie al Spitalului

Municipal Carei

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Bibliotecii Municipale Carei la programul

Naţional BIBLIONET

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  tarifelor pentru colectarea  transportul şi depozitare al

deşeurilor menajere aplicate de SC Bio Florisal SRL Satu Mare

14. Diferite probleme de urbanism.

15. Diverse

D-nul primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei comunitare ca structură de Poliţia locală, aprobarea organigramei şi statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale, pe motivul că unele probleme privind colaborarea dintre Poliţia municipală şi Poliţia locală nu au fost stabilite.

Se supune la vot ordinea de zi cu modificările aduse şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Papp Zsolt propune modificarea ordinei discutării punctelor în aşa fel încât să fie luate cu prioritate punctele 2, 3, 4, 5, 6 şi după aceea punctul 1 cu bugetul local.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al creditelor interne pe

anul 2011

Se supune la vot proiectul şi se aprobă  cu 13 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (grupul P.N.L.).

3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim.I. 2011  al

Spitalului Municipal Carei

Dl. consilier Papi ridică problema cunoaşterii situaţiei spitalului privind bugetul acestuia, deoarece sunt doi reprezentanţi, doi consilieri – în consiliul de administraţie al spitalului şi dacă aceştia pot să furnizeze nişte date, de exemplu comparând cele două bugete – respectiv pe 2010 – cu 2011.

Dl. consilier Poosz spune că şi domnia-sa este membru în acel consiliu de administraţie, care încă nu s-a întrunit deoarece abia urmează aprobarea componenţei.

D-nul primar arată că astăzi se discută despre bugetul pe trim. I.

O prezintă Consiliului pe D-na Dr. Raţ Elisabeta, ca manager interimar la Spitalul Municipal, cu experienţă în managementul în sănătate. Mai arată D-nul primar că în termen de şase luni se va organiza concurs pentru posturile de manager, director economic şi director medical.

D-na Dr. Raţ Elisabeta se prezintă în faţa Consiliului prin activitatea, pregătirea şi experienţa în domeniu.

D-nul consilier Papi Ovidiu întreabă dacă este stabilit un grafic al etapelor la concurs.

D-na Dr. Raţ Elisabeta arată că aceste etape vor fi stabilite de administraţie urmând a se întocmi un proiect pentru bunul mers al spitalului cu termen scurt – mediu – lung.

D-nul consilier Ciută araă că „discutăm despre orice, în schimb avem de aprobat un buget”.

Bugetul de pe anul 2011 este mai rău decât cel din 2010. 70% din bugetul actual sunt pentru salarii, şi nu apar banii pentru medicamente, ceea ce înseamnă că bolnavii vor fi trimişi în continuare să-şi cumpere medicamente şi de vină va fi Consiliul local

– Nu ştiu cum să votez – sper într-o rectificare în luna martie – pentru funcţionarea normală a spitalului ar fi necesar un buget majorat cu 30%.

D-nul primar arată că toate spitalele au primit bugetul pe trim. I cu 70% pentru salarii.

Este conştient că datoriile sunt 5 miliarde lei, şi este de părere că problemele se vor rezolva vorbind „practic” şi nu „politic”.

D-nul. consilier Ciută atenţionează că nu are intenţia să politizeze problema dar din bugetul local, nu vom aloca bani, numai pentru proiecte.

Se supune la vot proiectul şi se aprobă  cu 13 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (grupul P.N.L.).

Se trece la discutarea punctului 11 – privind numirea membrilor Consiliului de  administraţie al Spitalului Municipal Carei

D-nul consilier Papi aminteşte că deja în şedinţa precedentă – din luna ianuarie s-a propus           ca reprezentantul colegiului medicilor în Consiliul de administraţie să fie un medic din Carei.

Tot D-nul consilier Papi arată că reprezentantul medicilor nu are drept de vot şi participarea lui în şedinţa consiliului de administraţie este necesară pentru ar fi la curent cu problemele discutate, şi consideră că nu este corect ca asistenţii să aibă reprezentare locală iar medicii nu.

D-nul primar spune că are cunoştinţă despre faptul că nu sunt reprezentaţi medicii din Carei în Colegiul medicilor – că ar fi fost o încercare pentru desemnarea cuiva, dar din 17 voturi nu a obţinut decât 5 „pentru”.

D-nul consilier Bucureştean este de părere că D-nul primar având această impresie negativă despre medicii din Carei, cu aceştia vrea să realizeze reforma în sănătate?

D-nul primar dă explicaţiile privind insuccesul de a fi desemnaţi „cei doi” în Colegiul medicilor – nu înţelege gestul acestora de a se plânge la P.N.L.

D-nul consilier Ciută în replică spune : „Până tot politizăm – nu e bine, lucrurile nu vor fi constructive – iar vorbele astea or să se întoarcă împotriva Dvs.”

D-nul consilier Brem intervine arătând că „dacă din 17 voturi – persoanele despre care discutăm au obţinut doar cinci voturi, înseamnă că nici medicii din Carei nu sunt de acord cu persoanele respective.

D-nul consilier Bucureştean intervine spunând că „există situaţii când nu majoritatea simplă hotăreşte – de exemplu alegerea primarului în turul II”

D-nul viceprimar Keizer – arată că avem un manager – „să-i dăm mână liberă pe o perioadă mai lungă”

D-nul consilier Ciută anunţă că grupul P.N.L. – nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011  al

Centrului  Cultural  al municipiului Carei

Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea majorării taxelor şi chiriilor la Administraţia Pieţii Carei

Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al

Administraţiei Pieţii Carei

D-nul consilier Bucureştean întreabă dacă au scăzut în ultimii 2 – 3 ani încasările.

Fiind prezent în sală D-nul Avram Vasile – arată că datorită faptului că nu mai erau obligatorii rezervările de locuri, încasările au scăzut considerabil. Astfel că dacă în 2005 am încasat 1.380.000.000 lei, în 2010 – am încasat 560.000.000 lei, motiv pentru care a propus taxarea diferenţiată.

D-nul consilier Bucureştean propune pentru evitarea acordării preferenţiale a unor locuri ca pe fiecare rând de mese să fie un afiş cu situaţia juridică a locurilor

Se supune la vot proiectul cu completările D-nului consilier Bucureştean şi se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (D-nul consilier Papi).

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

D-nul consilier Ciută este de părere că partea de venituri este corect întocmnită. Anul trecut am prognozat că nu vom încasa 10 – 15 miliarde şi a avut dreptate.

Anul acesta se va realiza – chiar ar fi posibilă o depăşire a veniturilor prevăzute.

Dacă ar putea vota doar partea de venituri, ar vota acest buget, dar cu partea de cheltuieli nu este de acord „ fiind un buget de consum”.

Domnia sa arată că a făcut un calcul la cheltuielile salariale ale aparatului primarului şi rezultă 3.465 lei/pers./lună cu contribuţiile cu tot.

Cheltuielile de capital din venituri proprii reprezintă doar un procent de 14% – din care foarte multe sunt plătiţi din anii anteriori.

D-nul Beko – administrator public, arată că la lista de investiţii avem o creştere de 100% – astfel că în 2010 – ponderea a fost de 6% iar în 2011 este de 14,1% la o valoare totală de 23 milioane lei. Am reuşit să atragem fonduri europene, iar într-un buget nu are relevenţă sursa de finanţare, importantă este realizarea investiţiilor.

D-nul consilier Ciută aminteşte că investiţiile propuse, se vor realiza inclusiv şi din credite, iar referitor la cheltuielile salariale s-ar numi „transparentă dacă aţi pune pe site statele de plată.”

D-nul primar îşi exprimă optimismul vis-a-vis de bugetul actual – dând exemplul altor administraţii locale, care nu reuşesc să-şi acopere cheltuielile de întreţinere – neavând nici o sursă pentru realizarea unor investiţii.

D-nul consilier Ciută în replică arată că „se fac investiţii cum ar fi o maşină de tuns iarbă cu 22.000 euro – când avem 23 miliarde facturi neplătite – astfel nu vă înţeleg optimismul”

Se supune la vot bugetul şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 4 „abţineri”

8.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea, documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii al

obiectivului de investiţie „Asigurare utlităţilor pentru casteul Karolyi – Carei”

D-nul consilier Papp Zsolt, spune că nu au primit încă explicaţiile pentru neîncluderea în proiect al unor lucrări.

D-nul consilier Rusu Marius – pune întrebarea „care este diferenţa între proiectul prezentat în decembrie şi actuala variantă ?”

Consideră că s-a scos o lucrare mare şi totuşi sumele rămase sunt mai mari decât cele precedente.

D-nul Beko arată că la C+M suma a scăzut de la 8 mil. la 3,9 mil.

S-au scos traseele cu care nu am fost de acord, conducta de apă era prevăzută sub trotuar cu care nu am fost de acord iar în ghidul finanţatorului în cheltuielile eligibile nu erau cuprinse cheltuielile pentru utilităţi.

Balconul este cuprins în proiect, în schimb podeţele nu sunt cuprinse.

Terasa e în afara clădirii, rămâne să decidem dacă o facem din bugetul local sau din alte programe.

D-nul consilier Tempfli – atrage atenţia asupra speciilor rare de copaci care au mai rămas în parcul dendrologic nu cumva traseele stabilite să-i compomită.

D-nul consilier Ciută subliniază că avem obligaţia să aducem utilităţile până la limita de proprietate – considerând că podeţele, terasele etc. – n-ar trebui să pice în sarcina noastră. În schimb obsearvă că tot timpul avem probleme cu proiectantul exemplificând Şcoala Generală nr.2, la reabilitarea acoperişului, la piaţa agro-alim. etc. Şi tot noi plătim pentru proiectele prost executate. Domnia sa întreabă de ce trebuie noi să reparăm greşeala proiectantului care a pus conducetele sub trotuar – de ce nu-i punem odată proiectul în braţe –

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (grupul P.N.L.)

9. Proiect de hotărâre  privind studiul de fezabilitate pentru lucrarea „REAMENAJAREA

SPAŢIULUI  VERDE PE B-DUL 25 OCTOMBRIE,  CAREI,  jud. SATU MARE”

D-nul consilier Tempfli aminteşte de faptul că s-a prevăzut un spaţiu verde în faţa magazinului Bila – şi spaţiul de la fântâna arteziană, şi propune prelungirea amenajării zonei verzi şi pe partea blocurilor până la Turnul de apă, şi amenajarea zonei pe partea pliclinicii şi spre spital.

D-nul primar – „când spui că dăm trei miliarde pe spaţiu verde, toată lumea se sperie – dar eu zic să fim pretenţioşi cu ceea ce ne înconjoară – în oraşul în care trăim, consider că această amenajare este o idee bună.”

D-nul consilier Bucureştean – „Eu zic NU ! tăierii trandafirilor şi copacilor din parc, şi consider că trei miliarde ar fi mult în perioada de criză – pentru amenajare zonă verde”.

D-nul consilier Ciută – este de părere că decât trandafirii – este mai pretenţios de întreţinut gazonul – „suntem prea săraci să cheltuim acum atâta pentru zona verde – propun ca suma de patru miliarde să o alocăm proiectului de reamenajare al cinematografului din parc.”

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (grupul P.N.L.)

10. Proiect de hotărâre privind documentaţia, Studiu de fezabilitate pentru „IRIGAREA ZONEI

VERDE AMENAJATĂ DE PE B-DUL 25 OCTOMBRIE, ZONA SEMAFOR – TURN DE APĂ DIN

MUNICIPIUL CAREI”

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (grupul P.N.L.)

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Bibliotecii Municipale Carei la programul

Naţional BIBLIONET

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  tarifelor pentru colectarea  transportul şi depozitare al

deşeurilor menajere aplicate de SC Bio Florisal SRL Satu Mare

D-nul consilier Bucureştean – nu înţelege care sunt argumentele pentru aceste ridicări de preţuri.

D-nul consilier Papi pune problema legitimităţii acestei intenţii de majorare de preţ – făcând referire la Ord. 109 ANRSC – care prevede că orice majorare de preţ la serviciile publice trebuie avizată de ANRSC. Astfel că până când nu au acel aviz – nu au dreptul să-şi depună intenţia de majorare.

D-nul primar – arată că în urma consultărilor cu directorul FLORISAL – acest aviz nu este necesar.

D-nul consilier Papp  – arată că unul din motivele intenţiei de majorare al tarifelor este acela că nu toate familiile au contracte încheiate cu firma – considerând că nu este un motiv plauzibil ca cei care au contracte să plătească taxe majorate.

D-nul consilier Bucureştean propune o majorare la persoane fizice, cu rata inflaţiei iar la persoane juridice, să nu se majoreze.

D-nul consilier Poosz arată că în comisia economică s-a propus majorarea la persoane fizice cu 6 lei/pers/lună iar la persoane juridice 60 lei/mc.

D-nul consilier Poosz – vine cu propunerea ca la persoane fizice tariful să fie de 6 lei/pers./lună inclusiv TVA iar la persoane juridice să fie majorat cu rata inflaţiei + TVA şi aceste tarife să fie aplicate începând cu 1 martie 2011.

Se supune la vot propunerea D-nului Poosz şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi 6 „abţineri” (grupul P.N.L.)

14. Diferite probleme de urbanism.

  1. 1. Referatul nr. 7/2011 al Biroului Urbanism – privind cererea Bisericii Adventiste de ziua a 7-a din str. Kaffka Margit – prin care solicită amenajarea unei parcări.

Biroul de urbanism propune aprobarea amenajării acestei parcări.

Comisia de urbanism consideră  că str. Kaffka Margit nu este o stradă prea circulată – încât să se justifice amenajarea unei parcări.

Se supune la vot şi se respinge în  unanimitate de voturi.

2. Raportul de specialitate al Biroului de Urbanism nr. 11/2011 privind cererea S.C. SAT AN

S.R.L. prin care solicită aprobarea concesionării unei suprafeţe de 37 mp de teren în

vederea amenajării unui depozit demontabil lângă clădirea – proprietatea societăţii.

Comisia de urbanism propune aprobarea cererii cu obţinerea avizelor pentru utilităţi (electrica, gaze, pompieri, etc)

Se supune la vot  şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 7 „împotrivă”

Diverse.

D-nul consilier Bucureştean ridică problema semaforului şi problema medierii între iubitorii de câini şi cei care solicită prinderea lor.

D-nul consilier Brem – aminteşte că în şedinţa precedentă a sesizat consiliul că proprietarii – au împrejmuit clădirea situată la colţul dintre străzile 1 Decembrie şi Vasile Lucaciu astfel că au blocat parcarea şi trotuarul, şi că ar trebui somaţi pentru rezolvarea problemei.

D-na consilier Konglovits – propune înfiinţarea şi în Carei al Poliţiei Ecologice.

D-nul consilier Ciută atrage atenţia asupra faptului că plătim o chirie considerabilă pentru clădirea fostei fabrici de covoare dar că nici până în prezent nu s-au început lucrările pentru extinderea grădiniţei învecinate, lucrări despre care D-nul primar a afirmat anul trecut că vor fi realizate într-o lună – iar chiria o plătim de un an de zile.

Nefiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

Poosz Szabolcs

S E C R E T A R- jr. Sróth Clara

comentarii

de remarca la 2 aprilie 2011 - 16:55

asa da,bine v-ati gandit,sa putem citi si noi mai multe!

de pe fata la 9 mai 2011 - 19:18

super…,consider totusi ca nu este foarte vizibil acest link. Nu cred ca toti cititorii B.D.C. stiu acest link. Puneti-l macar o zi pe pagina principala si veti vedea reactiile… :))

Dealtfel felicitari B.D.C.

de pavel p la 17 mai 2011 - 19:49

asteptam si celelalte materiale din urmatoarele luni.Numai aici putem vedea realitatea ca in alte publicatii totul e cenzurat de parca numai porumbei albi ar zbura prin oras.banii careienilor se duc pe protocoalele cu vecinii veniti in diverse vizite sau pe tiparituri ale prietenilor primariei.de angajari in primarie sa nu mai vorbim.fotbalul e la pamant desi avem viceprimar fotbalist.parcul a fost defrisat ca doar avem primar cu fabrica de mobila.ce vremuri mai traim.curat murdar mai frate.in locul trandafirilor creste gozul dar asa e trendul acum.urmeaza dezastrul.pregatiti va careieni.

de iancsi la 18 mai 2011 - 19:52

da la sedinta acestea de ce nu discuta si despre parc si despre mizeria de acolo????????

de Horia Mărieș la 6 mai 2012 - 04:43

Aceasta pagină “Şedinţe Consiliu Local” a fost bine primită de cititori.

De ce nu a fost continuată (s-au prezentat doar 2 sedinte ale C.L. din 2011)?

In conditiile în care portalul Primăriei Carei (locul unde ar trebuie să fie publicate pe larg procesele verbale ale ședintelor C.L.) este ca și mort (de ex. azi 6 mai ultima Hotărâre publicată a C.L. datează din lunafebruarie a.c.) o astfel de pagină în B. de C. ar fi extrem de utilă pentru informarea în timp real a contribuabilului careian.

Rugăm pe această cale Redacția să depună toate eforturile posibile pentru reînvierea paginii “Şedinţe Consiliu Local”.

Lasati un comentariu