Ce informaţii conţine cardul naţional: diagnostice cu risc vital, acceptul de donare, Rh

• publicat la: 16 ianuarie 2011
Ce informaţii conţine cardul naţional: diagnostice cu risc vital, acceptul de donare, Rh

Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional, precum şi cele inscrise pe cipul cardului, sunt, printre altele, diagnostice cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh, acceptul exprimat in timpul vieţii pentru prelevarea, după deces, de organe, ţesuturi şi celule, transmite MEDIAFAX.

Ministrul Sănătăţii a pus in dezbatere publică pe site-ul instituţiei, marti, până in 10 februarie, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX – Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravaloarea cardului naţional se suportă atât de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cât şi de asigurat.

Asiguratul suportă cheltuielile reprezentând contravaloarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat precum şi costurile aferente distribuţiei acestuia. In momentul primirii cardului de la factorul poştal sau, după caz, de la casa de asigurări de sănătate, asiguratul plăteşte contravaloarea acestuia.

Din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă costurile aferente implementării sistemului naţional al cardului.

Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional, precum şi informaţiile inscrise pe cipul cardului sunt numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului, codul unic de identificare in sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh, acceptul exprimat, in timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, şesuturi şi celule, după deces, cu respectarea legii sănătăţii, cât şi datele despre medicul de familie, respectiv nume, prenume, date de contact.

Informaţiile medicale minime stocate in format electronic vor fi editate de medicul de familie pe listele căruia figurează asiguratul, potrivit proiectului de HG.

Informaţiile inscrise pe cardul national pot fi accesate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin unitatea de management a cardului national, in calitate de administrator unic al sistemului informatic, de medicul de familie la care este inscris asiguratul, de medicii specialişti care au sub observatie şi acordă servicii medicale titularului cardului, precum şi de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi farmaciile cu privire la medicamentele şi datele de identificare ale asiguratului, titularul cardului, inscrise pe prescripţia medicală.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi in relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de card naţional in conditiile prevăzute de contractul – cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.

In vederea introducerii şi implementării cardului national, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati in relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a-si achiziţiona din bugetele de venituri şi cheltuieli proprii sau, după caz, din veniturile proprii dispozitivele de citire a cardului electronic pe baza specificatiilor tehnice aprobate, in condiţiile legii de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

In cursul anului 2011, dovada calităţii de asigurat in sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se face cu cardul naţional sau, după caz, cu adeverinţa eliberată prin grija casei de asigurări la care este inscris asiguratul sau alte documente potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul va stabili termenul de la care este obligatorie folosirea exclusivă a cardului naţional in scopul dovedirii calităţii de asigurat.

Neprezentarea cardului naţional conduce la acordarea serviciilor medicale contra-cost, cu excepţia serviciilor medicale acordate in cazul urgenţelor medico – chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo – epidemic şi celor prevăzute in Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familiala in condiţiile legii privind reforma in domeniul sănătăţii.

Asiguraţii ar putea primi un card nou numai dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, ori in cazul deteriorării, a pierderii, a furtului sau a distrugerii cardului.

Asiguraţii care pierd sau deterioreaza cardul vor suporta contravaloarea eliberării unui nou card.

Infoportal.ro

Lasati un comentariu