Cum scoatem un teren din circuitul agricol

• publicat la: 28 ianuarie 2011
Cum scoatem un teren din circuitul agricol

Multe dintre terenurile scoase la vânzare necesită scoaterea din circuitul agricol. Fără acest pas nu puteţi construi. Aflaţi din materialul următor despre actele de care aveţi nevoie şi ce trebuie să faceţi pentru a scoate un teren din circuitul agricol. Răspundem astfel mai multor întrebări venite pe adresa redacţiei legate de acest subiect.

Documente necesare pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan cuprinde:

– cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, după caz;
– extrasul de carte funciară pentru informare şi copia actului de proprietate sau a altui act de deţinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arendă, închiriere), însoţit de acordul proprietarului;
– documentaţia cadastrală;
– certificatul de urbanism, însoţit de planul de situaţie şi de planul de încadrare în zona; planul de situaţie va evidenţia suprafaţa propusă pentru scoaterea din circuitul agricol;
– documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate;
– expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
– copii ale documentelor de plată a taxelor de protecţie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
– avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, în cazul anumitor terenuri
– avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare;
– memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţii.

Scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole se poate face pe o perioadă de maximum doi ani, cu plata unei garanţii egale cu taxa pentru fondul de ameliorare a fondului funciar.

Documente necesare pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan care nu sunt în Planul Urbanistic General:

– cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, după caz;
– extrasul de carte funciară pentru informare şi copia actului de proprietate sau alt act de deţinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, închiriere), însoţit de acordul proprietarului;
– documentaţia cadastrala;
– certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zona şi de planul de situaţie în care se evidenţiază suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;
– avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.

Avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare se eliberează în termen de cinci zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, situate în extravilan şi intravilan, de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurala se întocmeşte în trei exemplare.

Documentaţia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii se depune la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, care o avizează şi o înaintează spre aprobare Direcţiei pentru agricultura şi dezvoltare rurală care transmite proprietarului/beneficiarului decizia de aprobare.

sursa  Imopedia.ro

Lasati un comentariu