Ministerul Sănătăţii dă normele Legii autismului, dar nu dă bani

• publicat la: 22 ianuarie 2011
Ministerul Sănătăţii dă normele Legii autismului, dar nu dă bani

Ministerul Sănătăţii se joacă de-a alba-neagra cu decontarea terapiilor pentru persoanele cu autism. Deşi în ordinul afişat pe site-ul ministerului, privind normele de aplicare a Legii 151/2010, se vorbeşte constant despre “intervenţiile specializate pre­co­ce”, când vine vorba despre decontare, acestea sunt sărite in­ten­ţi­o­nat. Chiar în ordin, în capitolul des­pre finanţare, se trece de la articolul 32 la articolul 34, etapa tratamentului psihoterapeutic dispărând cu to­tul. Cu toate că legea specifică clar “ac­cesul liber la servicii integrate de să­nă­tate, educaţie şi sociale pentru per­soanele cu tulburări din spectrul au­tist”. Prin urmare, după ce au citit or­dinul afişat pe site-ul Ministerului Să­nătăţii, pă­rinţii copiilor cu autism şi ONG-urile din domeniu se în­trea­bă, pe bună dreptate, ce au câştigat în plus.

Epopeea acestor norme ce trebu­iau să apară încă din luna oc­tom­brie, conform Monitorului Oficial, a în­ce­put încă înainte ca Legea 151/2010 să fie promulgată în iulie anul trecut. Trecerea proiectului legislativ prin comisiile de specialitate din Se­nat a însemnat subţierea prevederi­lor dorite de părinţii copiilor cu au­tism. La Comisia de sănătate s-a scos ar­ti­co­lul ce vorbea exact despre de­con­ta­­­rea terapiilor comportamentale, dar specialiştii prezenţi la consultări au spus că aceste aspecte se vor putea re­­gla în normele de aplicare a legii.

După publicarea în Monitorul Oficial a Legii autismului, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigu­rări de Sănătate trebuiau să se consulte cu ministerele Muncii şi Edu­ca­ţiei, cu specialişti şi societatea civilă pentru a elabora normele, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Re­pre­zen­tanţii ministerului spun că au trimis invitaţii la ministere, dar nu au pri­mit nici un răspuns. Ca să bifeze totuşi că s-au consultat cu cineva, cei de la mi­nis­ter, prin Centrul Naţional de Să­nă­tate Mintală şi Luptă Antidrog (CNSMLA), au organizat o întâlnire la în­ce­putul acestei săptămâni. Au ve­nit re­prezentanţi ai ONG-urilor din ţară, spe­cialişti şi părinţi de copii au­tişti, însă nu li s-a pus la dispoziţie nici o cior­nă a normelor pentru a face pr­o­pu­neri. Şi, oricum, normele ur­mau să apară peste două zile pe site-ul mi­nisterului în forma deja decisă de ei.

Miercuri, 19 ianuarie, la ora 18:00, pe site-ul ministerului a fost afi­­şat or­dinul supus dezbaterii pe o pe­­­rioadă de zece zile. După primul en­­tu­ziasm pri­vind coerenţa şi detalie­­rea servici­i­lor pentru persoanele cu au­tism, la ca­pitolul V intenţiile as­cun­­se ale celor de la minister şi CNAS ies la i­vea­lă. Deşi capitolul se numeşte “Fi­nanţarea ser­viciilor specializate de depistare şi intervenţie precoce”, nu se spune ni­mic despre decontarea aces­tor intervenţii specializate de CNAS. Mai mult, în nu­me­ro­tarea articolelor se trece de la 32 la 34, sărindu-se exact peste etapa fi­nan­ţării tratamentului pro­priu-zis. Aşa­dar, capitolul vorbeşte des­pre fi­nan­ţa­rea diagnosticului şi eva­luării, a re­comandării planului te­ra­peutic şi a tra­tamentului medica­men­tos, lucruri acoperite şi până acum. Atunci de ce a fost nevoie ca aproape jumătate din ­or­din să vorbească despre aceste in­ter­ven­ţii dacă ele nu sunt fi­­­nanţate de ca­sele de asi­gurări de să­nă­­tate? La ce bun un plan terapeutic dacă el nu va fi pus în practică de spe­ci­aliştii adu­naţi într-o echipă mul­ti­disciplinară?

În dimineaţa zilei de joi, 20 ianua­rie, după telefoane insistente la CNSMLA şi la minister, ordinul a fost scos de pe site şi a apărut într-o nouă formulă. Cei de la Centrul de Sănătate Mintală n-au răspuns toată ziua, deşi îşi dau numărul pe site pentru a fi contactaţi în cazul unor pro­puneri de modificare a ordinului. Din cele 40 de articole au rămas 39 şi lipsa articolului esenţial din norme a fost trecută la “greşeli de numerotare”. Numai că acest lucru nu e o greşeală şi lucrul se vede din modul cum a fost elaborat restul ordinului.
Nu poţi denumi un capitol “Fi­nanţarea serviciilor specializate de de­pistare şi intervenţie precoce” şi să nu sufli o vorbă despre decontarea acestei intervenţii. Nu poţi vorbi la art. 6 despre psihoterapeut specializat în tehnici specifice copiilor cu autism care se ocupă cu “elaborarea, implementarea şi coordonarea programului psihoterapeutic” fără să şi fi­nan­ţezi efectiv un astfel de program. Nu poţi cere specializări în tulburări din spectrul autist psihologilor degeaba. Nu poţi menţiona la art. 21 din norme că intervenţiile specializate precoce se pot realiza intensiv în cadrul serviciilor specializate şi/sau la domiciliul copilului dacă nu ai în minte şi decontarea acestor servicii. Nu poţi vorbi fără rost la art. 21 despre in­ter­ven­­ţi­i­le specializate, enumerându-le cu pre­cizie: ABA, TEACCH, PECS, in­­ter­venţii de dezvoltare senzorială şi mo­torie şi de dezvoltare a com­pe­ten­­ţelor sociale şi emoţionale. Nu poţi tra­ge concluzii la art. 37 că “toate per­­soa­nele diagnosticate precoce cu tul­burări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate in­­­tegrate de sănătate, educaţie şi so­ci­a­le, în condiţiile prevăzute de le­gis­­laţia în vigoare”. Nu poţi spune în re­­fe­ratul de aprobare afişat pe site lân­gă aceste norme că legea “va reali­za monitorizarea şi tratamentul ca­zurilor diagnosticate în cadrul servi­ciilor specializate de sănătate min­ta­lă” şi de fapt să nu poţi pune în practică nimic din toate astea pentru că CNAS a ridicat din umeri şi a spus “N-am!”. Printre puţinele organisme chemate la consultări de minister s-a numărat Colegiul Psihologilor din România, asta după ce colegiul a tri­mis o scrisoare deschisă ministerului în octombrie anul trecut prin care aprecia ca inacceptabil ca nişte nor­me să fie gândite pentru tratament psi­hoterapeutic în absenţa părerii spe­cialiştilor din domeniu. Iată pă­rerea preşedintelui Colegiului Psiho­logilor din România, dr Daniel David, cu privire la normele de pe site: “Nici nu m-am gândit că ar putea să nu deconteze psihoterapia, aşa că nu am observat lipsa articolului 33. Era descrisă toată procedura în restul normelor, astfel că părea absurd să nu fie decontat tratamentul propriu-zis. Dacă CNAS nu finanţează asta, totul e degeaba. Diagnosticul şi restul erau decontate şi până acum. Presiunea ar rămâne tot pe părinţi. Am vorbit la Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi mi-au spus că n-au scos articolul, doar că se poartă încă discuţii dure cu CNAS pe această problemă. Trebuie făcută puţină presiune de pă­rinţi şi ONG-uri, pentru că altfel e o le­ge de­geaba. În acest moment nu sunt multe servicii psihologice decontate de CNAS: cele pentru tulburări psi­hotice, pentru dependenţa de al­co­ol. Ideal ar fi ca problema de­con­tă­rii acestor servicii pentru nişte copii care se pot recupera să nu fie una periferi­că”, a concluzionat David.

Poziţia Ministerului Sănătăţii a fost exprimată de consilierul minis­tru­lui, dr Geza Molnar. “Acest docu­ment (n.r. – ordinul privind normele) se află pe site la categoria Transpa­renţă decizională, deci pentru consultanţă largă. Faceţi propuneri în acest sens pe e-mail-ul de acolo şi, dacă sunt pertinente şi reale, vor fi luate în seamă. Acest document nu avea cum să apară fără să fie văzut de domnul ministru, deci ştie despre ce e vorba”, a subliniat acesta.

Carmen Gherca, preşedinta unei ONG din Iaşi, specializat în autism, spune că va trimite mai multe propu­neri pentru completarea acestor nor­me. “Ce se întâmplă cu cei cu autism pes­te 6 ani? Conform normelor, doar cei sub această vârstă ar fi cuprinşi, ce­ea ce contrazice legea. La art. 39 se pre­cizează că Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu cel al Educaţiei şi Mun­cii vor elabora protocoale de co­la­borare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate in­te­grate. În primul rând, acest sistem nu există, deci ce să dezvoltăm? În al doilea rând, reprezentanţii minis­terelor nu s-au întâlnit până acum, de ce s-ar întâlni în cele zece zile cât sunt supuse normele dezbaterii? Ce se decontează până la urmă?”, ex­pri­mă Gherca câteva dintre ne­lă­mu­riri­le ridicate de norme.

Cei care doresc să facă propuneri ministerului privind normele de aplicare a Legii 151/2010 le pot trimite pe adresa propuneri@ms.ro până pe data de 29 ianuarie.

Pentru detalii, puteţi contacta Centrul Naţional de Sănătate Mintală la telefon 031-425.56.72. Se recomandă insistenţă: în a doua zi de afişare a legii nu a răspuns nimeni la acest număr.

sursa  Jurnalul.ro

Lasati un comentariu