Formularul 200: Aproximativ 700.000 de români trebuie să declare la Fisc până în 16 mai veniturile din 2010

• publicat la: 10 mai 2011
Formularul 200: Aproximativ 700.000 de români trebuie să declare la Fisc până în 16 mai veniturile din 2010

Dacă anul trecut aţi obţinut venituri din chirii, activităţi agricole, activităţi comerciale, jurnalism, operaţiuni cu valută sau vânzarea acţiunilor la bursă, trebuie să ajungeţi la Fisc până la jumătatea lunii mai să depuneţi declaraţia de venit (formularul 200) sau să-l depuneţi pe Internet.  declaraţia de venit.

Ce riscaţi dacă nu depuneţi Formularul 200

Dacă nu reuşiţi până luni, 16 mai, să depuneţi „Declaraţia privind veniturile realizate din România” , adică formularul 200, veţi plăti amendă cuprinsă între 10 şi 100 de lei.

Scapă de grija declarării veniturilor cei care au câştigat banii din salarii, pensii, jocuri de noroc sau transferul proprietăţilor imobiliare.

Potrivit informaţiilor transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru ZF, anul trecut persoanele fizice au depus 696.323 declaraţii privind veniturile realizate în 2009.

Totodată, pentru anul fiscal 2009 s-a solicitat virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe venit datorat pentru 23.432 entităţi nonprofit/ unităţi de cult.

Cine completează declaraţia 200

Declaraţia privind veniturile realizate din România – Formularul 200 – se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), activităţi agricole – determinate în sistem real, operaţiuni cu valută la termen pe bază de contract, transferul titlurilor de valoare (acţiuni) sau pentru veniturile realizate într-o formă de asociere.

Excepţii – cine nu depune declaraţia 200

În cazul celor care au obţinut venituri din activităţi independente:
– nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de platitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;
– nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

În cazul celor care au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor:
– nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevazută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final;

Venituri obţinute în 2010 fără obligaţia de declarare:
– salarii şi venituri asimilate salariilor;
– investiţii, altele decât cele menţionate anterior;
– premii şi din jocuri de noroc;
– pensii;
– activităţi agricole a căror impunere este finală, respectiv veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;
– transferul proprietăţilor imobiliare;
– alte surse

Cum se poate depune declaraţia de venit

– direct la unitatea fiscală;
– prin poştă, scrisoare recomandată, până la 16 mai
– prin internet, pentru cei care au certificat digital calificat (www.anaf.ro)

De unde puteţi să obţineţi formularul 200

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – link-ul Asistenţă Contribuabili/ Toate formularele şi se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Formularul se poate depune şi on-line, pe site-ul www.anaf.ro., dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.

Contribuabili care au obţinut venituri din investiţii, pentru care au obligaţia completării şi depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de către intermediari (fişele de portofoliu) dacă documentele respective au fost anexate la formularul 225.

Autorităţile fiscale competente pentru primirea formularelor 200 sunt cele în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul fiscal.

Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate din România, contribuabilii pot direcţiona până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, aceeaşi posibilitate este acordată şi contribuabililor care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi pot exprima opţiunea prin completarea şi depunerea „formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Cum se completează formularul 200

I. Completarea datelor de identificare

Se completează cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare (nume, prenume, adresă, telefon, mail, CNP). Este important să fie menţionată banca şi contul IBAN al celui care completează declaraţia dacă doriţi ca plăţile sau restituirile de sume să se facă prin bancă şi să nu mai fie nevoie să vă deplasaţi la Trezorerie.

II. Datele privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit

Modul 1A – Date privind activitatea desfăşurată

1. Se bifează categoria de venit – căsuţa aferentă tipului de venit câştigat anul trecut de fiecare contribuabil (venit comercial, din cedarea folosinţei bunurilor, din profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, etc )
2. Determinarea venitului net- se bifează una dintre cele trei căsuţe:
– sistem real: cei care ţin evidenţa bazată pe datele din contabilitatea în partidă simplă (ex. Facturi)
– cote forfetare (adică stabilite prin lege): completează cei cu venituri nete din drepturi de proprietate intelectuală şi din cedarea folosinţei bunurilor (dacă nu au optat pentru sistemul real)
– norme de venit : completează doar cei care au avut activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, care au depus declaraţii de venit estimativ în decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.
3. Forma de organizare – se bifează căsuţa corespunzătoare dacă aţi acţionat în mod individual, într-o formă de asociere sau într-o societate civilă profesională (avocaţi, practicieni insolvenţă) supusă regimului transparenţei fiscale. Căsuţa „reorganzare” se bifează în cazul reorganizării activităţii independente în timpul anului 2010.
4. Obiectul principal de activitate – treceţi denumirea activităţii principale care vă aduce venit, precum şi codul CAEN (dacă sunteţi PFA)

Modulul 1B – Date privind venitul /câştigul net anual

1. Se completează venitul brut
2. Cheltuieli deductibile (în cazul veniturilor încasate din drepturi de proprietate intelectuală nivelul a fost modificat de la 40% din venitul brut pentru perioada Ianuarie – Iunie 2010, la 20% din venitul brut pentru perioada Iulie 2010- Decembrie 2010)
În acest caz se completează de două ori „Datele privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit” – modulele A şi B – corespunzătoare celor două intervale din anul 2010, când s-au aplicat cote forfetare diferite.
3. Venitul net anual
Pe exemplul cu drepturile de autor se menţionează în prima variantă diferenţa de 60% din venitul brut, iar în a doua variantă diferenţa de 80% din venitul brut, având în vedere cele două nivele ale cotelor forfetare.
4. Venitul net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului – se scrie aceeaşi cifră ca cea de la rândul precedent.
– Semnaţi şi treceţi data depunerii/ trimiterii – ultima pagină (4)

– 2% pentru ONG-uri – OPŢIONAL

Pentru această operaţiune trebuie să bifaţi căsuţa 2 din modulul III al aceluiaşi formular 200 şi să completaţi datele beneficiarului. Câmpul destinat sumei se poate lăsa liber, acesta urmând să fie calculată de către Fisc.

Cei care obţin venituri din salarii şi vor să doneze 2% pentru ONG-uri trebuie să completeze declaraţia 230, punctele A şi B. Pentru depunere, pe lângă declaraţia 23, mai aveţi nevoie de o copie după fişa (ele) fiscal (e) primită (e) de la angajator (i) – formularul 230

Cum pot fi obţinute informaţii detaliate:

– Telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 031-4039160
– Accesând pagina de Internet, www.anaf.ro
– La birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice

sursa zf.ro

Lasati un comentariu