Ultimele modificări ale Codului fiscal, pe înţelesul tuturor

• publicat la: 28 septembrie 2011
Ultimele modificări ale Codului fiscal, pe înţelesul tuturor

Oficialii Fiscului au ieşit la rampă, pentru prima dată, în cadrul unei discuţii cu contribuabilii, menită să îmbunătăţească relaţia cu aceştia. Capital vă prezintă, pe scurt şi punctual, care sunt modificările fiscale care influenţează activitatea firmelor din România, aşa cum au fost ele prezentate la întâlnirea cu firmele care a avut loc joi.

Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a prezentat firmelor, clar şi concis, modificările Codului fiscal, prezentate mai jos:

A. Impozitul pe profit

Modificări privind regimul fiscal al asocierilor
• Completarea prevederilor art.13 – contribuabili
“c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;”

• Completarea prevederilor art. 14 – sfera de cuprindere a impozitului “în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, impozitul se aplică asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane;”
• Introducere articol art. 282 – “Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat”

(1) În cazul unei asocieri cu personalitate juridică înregistrate într-un alt stat, dintre persoane juridice străine şi/sau persoane fizice nerezidente şi/sau persoane fizice rezidente şi/sau persoane juridice române, care desfăşoară activitate în România, sunt aplicabile prevederile art. 28.

(2) În cazul în care o persoană juridică română este participant într-o asociere cu personalitate juridică înregistrată într-un alt stat, aceasta determină profitul impozabil luând în calcul veniturile şi cheltuielile atribuite corespunzător cotei de participare în asociere.

Contracte de fiducie

(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:
a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu;

b) fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;

c) valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială fiduciară, preluată de fiduciar, este egală cu valoarea fiscală pe care acestea au avut-o la constituitor;

d) amortizarea fiscală pentru orice activ amortizabil prevăzut în masa patrimonială fiduciară se determină în continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 24, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi avut loc.

(2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

Declararea şi plata impozitului pe profit (art. 34)

Modificările vizează perfecţionarea sistemului de plată a impozitului pe profit, astfel:

Începând cu anul 2012, declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de articolul 34, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III.

Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35, respectiv 25 martie inclusiv a anului următor.

Excepţii:

• contribuabilii societăţi comerciale bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, prevăzut la art. 35.
• organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;
• contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

Începând cu 1 ianuarie 2013, s-a introdus posibilitatea de opţiune între sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit trimestrial şi sistemul anual cu efectuarea de plăţi plăţi anticipate.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal şi este obligatorie pentru cel puţin doi ani fiscali consecutivi.
Ieşirea din sistemul anual de declarare şi plată a impozitului se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului trimestrial.
Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin.(4) şi (5) nu pot opta pentru sistemul de declarare şi plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate.

Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin.(4) şi (5), care în anul precedent se aflau în una din următoarele situaţii:
a) nou-înfiinţaţi;
b) înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent;
c) s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;
d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor; aplică sistemul de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit.

Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

Sistemul anual cu efectuarea de plăţi anticipate (calcul)

• plăţile anticipate trimestriale sunt în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
• sunt actualizate cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate;
• data plăţii – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
• impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

Au fost introduse reguli de determinare a plăţilor anticipate în cazul reorganizărilor (fuziuni, divizări), precum şi reglementări privind depunerea declaraţiei de impozit pe profit pentru societăţile care îşi închid perioada impozabilă ca urmare a lichidării activităţii.

Depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (Art. 35)

(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

(2) Contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) au obligaţia de a depune şi declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor.

Anul fiscal 2011. Impozitul pe profit datorat pentru 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor aplicabile până la 31 decembrie 2011, respectiv:

• Contribuabilii din domeniul bancar efectuează regularizarea impozitului pe profit până la 25 aprilie 2011.
• Contribuabilii, alţii decât societăţile bancare, plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1), respectiv 25 aprilie 2011.
• Contribuabilii care definitivează până la 25 februarie 2011 închiderea exerciţiului financiar anterior, depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

B. Impozitul pe venit

Eliminarea perioadei de trei ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României. Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obţinut rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română (01.01.2012);

Menţinerea obligaţiei de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă trei ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri (01.01.2012);

Clarificarea neimpozitării sprijinului primit de persoana fizică din fonduri externe nerambursabile (la data intrării în vigoare a OG nr.30/2011).

Precizări privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (la data intrării în vigoare a OG nr.30/2011).

2. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operaţiunea de fiducie în cazul în care părţile implicate sunt persoane fizice, astfel:

– neimpozitarea venitului realizat la momentul transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar;
– impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar în funcţie de natura venitului şi stabilirea veniturilor impozabile fără deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale constituitorului de către fiduciar;
– impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este constituitorul, caz în care veniturile respective nu sunt impozabile;
– pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar reprezintă pierderi definitive şi nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizică beneficiar.
La intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil.

sursa capital

Lasati un comentariu