Ce modificări ale Codului Fiscal au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012

• publicat la: 5 ianuarie 2012
Ce modificări ale Codului Fiscal au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012

Legislaţia fiscală din România a fost modificată începând cu 1 ianuarie 2012, la numai patru luni de la ultimele schimbări aduse de Guvern.

Modificările aduse Codului Fiscal vizează atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, şi acoperă, printre altele, majorarea accizelor la motorină, devansarea termenului de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit sau deductibilitatea de 50% a TVA aferentă achiziţiilor de autovehicule.

Iată mai jos principalele schimbări care au intrat în vigoare de la începutul anului, prezentate de compania de consultanţă fiscală TaxHouse.

Modificări privind achiziţia de vehicule şi combustibil

– Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, sunt deductibile în limita a 50%

– Din punct de vedere al TVA, se poate deduce 50% din taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule şi, respectiv 50% din taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului

– Din punct de vedere al impozitului pe venit, la stabilirea venitului net anual din activităţi independente se pot deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehicule

Prevederile de mai sus se aplică în cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului. Sunt express excluse anumite vehicule precum cele utilizate exclusiv pentru: intervenţii, reparaţii, pază, curierat, vânzări, transport de persoane cu plată ş.a.

Accize

Nivelul accizei pentru motorină se modifică şi va fi de 374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1000 litri (nivelul anterior: 358,00 euro/tonă, respectiv 302,51 euro/1000 litri).

Impozitul pe profit

– Sunt exluse din cheltuielile nedeductibilie, cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile ale titlurilor de participare şi ale obligaţiunilor emise pe termen lung

– Cheltuielile cu remunerarea angajaţilor în instrumente de capitaluri proprii cu decontare în numerar reprezintă cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, dacă acestea sunt impozitate conform Titlului III “Impozitul pe Venit”,

Impozitul pe venit

– Pentru următoarele venituri nu mai există obligaţia de reţinere la sursă a impozitului pe venit în cota de 10% de către plătitorul de venit. Persoana fizică beneficiară a venitului trebuie să efectueze plăţi anticipate în patru tranşe egale în timpul anului pe baza declaraţiilor de venit estimate/realizate:

* venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie

* venituri obţinute în baza contractelor de comision, mandat comercial

– Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor, şi acele venituri obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală

– Veniturile obţinute din închirierea unui numar mai mare de 5 camere situate în locuinţa personală sunt considerate venituri din activităţi independente

– Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final

în cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligaţi să-şi exercite în scris opţiunea privind modalitate de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional, înainte de data efectuării primei plăţi, care să fie înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.

Taxa pe valoare adaugată

– În cazul societăţilor de leasing, nu vor mai fi considerate bunuri de capital automobilele şi mijloacele fixe amortizabile a
căror limită minimă a duratei normale de utilizare este mai mică de 5 ani

– Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care în cursul anului precedent nu depăşesc plafonul de scutire, pot solicita scoaterea din evidenţă, în vederea aplicării regimului special de scutire, între 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate.

– Pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA şi persoanele impozabile, nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în
România, care efectuează importuri de bunuri în România

Modificări privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

Organele fiscale pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, printre altele, şi dacă:

– aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă

– în deconturile de taxă depuse pentru şase luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au fost evidenţiate
achiziţii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii

sursa capital

Lasati un comentariu