Informaţii de interes public

• publicat la: 4 January 2012
Informaţii de interes public

Jandarmeria Romană este instituţia specializatã a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apãrarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor, a proprietãţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încãlcãri ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Jandarmeria Sătmăreană îşi deşfăşoară  activitatea în temeiul Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române.
Jandarmeria Romana, prin atribuţii, organizare, pregãtire şi dispunere teritorialã, contribuie la garantarea suveranitãţii, independenţei, autoritãţii, unitãţii şi securitãţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare este o unitate bugetară cu statut militar, destinată să organizeze, conducă şi coordoneze activităţile specifice, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în domeniul ordinii şi siguranţei publice, a pazei şi apărării unor obiective, bunuri şi valori în zona de responsabilitate care cuprinde judeţul Satu Mare. La ordinul eşaloanelor superioare, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, unitatea şi/sau structurile subordonate, poate/pot acţiona în oricare altă zonă a ţării, alta decât cea de responsabilitate permanentă.

CADRU LEGAL

-   Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,apăruta în M.G. nr, 1175 din 13,12.2004;

-   Legea nr.604/2003 pentru aprobarea O,U,G. nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;

-       Legea  nr 60/1991 cu  modificările   şi   completările   ulterioare  privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

-       Legea  nr 61/1991 cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice;

-   Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;

-   Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor:

-   an. 46 – 52 din Legea nr.  17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor;

-   Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

LOCUL SI ROLUL

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce-i revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare. precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Poziţia Jandarmeriei Române capătă un rol bivalent, având în vedere categoriile de misiuni pe care le îndeplineşte.

-componentă a Sistemului Naţional de Ordine Public;

- componentă a Sistemului Naţional de Apărare.

Jandarmeria Română cooperează în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii

şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Fortelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şiîndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

Pregătirea şi specializarea Armei, experienţa acumulată de-a lungul anilor, participarea permanent la menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul întregii societăţi dar, acelaşi timp, participantă activ la toate evenimentele majore privind apărarea valorilor fundamentale ale statului,  i-au consolidat locul pe care aceasta îl ocupă în rândul instituţiilor din domeniul siguranţei naţionale.

ATRIBUŢII

În conformitate cu Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004, Jandarmeria Română are următoarele atribuţii:

- apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege. viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată. interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;

-    execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor,demonstraţiilor,   procesiunilor,   acţiunilor   de   pichetare,   acţiunilor   promoţionale,comerciale,   manifestărilor   cultural-aristice,   sportive,   religioase,   comemorative,precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

-    execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

-    execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi   restabilire     a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat,

-    execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre. în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

-    execută în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari romani sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de desfăşurare a activităţilor;

-    asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite prin hotărare a Guvernului şi a obiectivelor aparţinând Ministerului Administratiei şi Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor

-     asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege

-     execută, în condiţiile  legii,  la  solicitarea  autorităţilor competente,  misiuni  de urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor si a altor persoane despre care exista şi autorităţi ale adminisraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

-  participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

-   participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

-   participă în condiţiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective si  tehnica din dotare, la activităţi de instruire, la constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni in cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, de întărire – consiliere, asistenţă, formare, control   a forţelor de ordine locale sau de substituţie a acestora în toate domeniile lor de
activitate.   În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care executa misiuni în străinătate:

-  asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii   ori a altor situaţii de urgenţă ce pun in pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;

-  efectuează, în condiţiile legii,  acte necesare începerii  urmăririi  penale pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art 214 din Codul de procedură penală;

-   desfăşoară activităţi de cercelare şi documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice,cu cele  cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare executăm misiunilor,

-   execută orice alte atribuţii prevăzute prin lege,

-   la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea Inspectorului general, Ministrul Administraţiei şi Internelor poate aproba asigurarea   temporară   a  protecţiei   unor   persoane,   obiective,   bunuri,   valori   şi transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărârea Guvernului, în condiţiile legii;

- Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreuna cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.

În îndeplinirea acestor atribuţii, Jandarmeria Romană se bazează pe concursul autorităţilor publice şi al persoanelor fizice sau juridice, care furnizează, la cerere date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor prin lege.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, jandarmii aflaţi în misiune folosesc armamentul şi mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispoziţiilor legale.

Pe timpul stării de urgentă. Jandarmeria Româna continuă să îşi îndeplinească misiunile specifice, asigurând totodată aplicarea prevederilor ordonanţelor militare prevăzute în decretul de instituire a acestei stări.

Pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi în timp de război Jandarmeria Română, pe lângă atribuţiile prevăzute pe timp de pace, in calitate de componentă a forţelor armate, îndeplineşte şi următoarele atribuţii;

- execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de autorităţile militare,altele decât cele la care se asigură paza militară in timp de pace:

-    participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului deşănţat ori debarcat pe teritoriul ţării, în locurile de dispunere a imitaţilor sau subunităţilor de jandarmi;

-    participă la apărarea unor localităţi;

- asigură paza bunurilor aparţinând domeniului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului:

-    participa la acţiunile de înlăturare   a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer cu mijloace de nimicire în masa. incendiare sau clasice;

-    execută în cooperare cu alte forte abilitate, acţiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul naţional;

-    participă la acţiuni de evacuare a populaţiei, control şi îndrumare a circulaţiei, de escortare a prizonierilor de război şi pază a acestora în obiective din zona interioară,de dirijare şi îndrumare a refugiaţilor, pază şi apărare    a unor zone cu destinaţie speciala;

-   participă la anunţarea şi trimiterea la celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a personal ului necesar pentru completarea acestora, în condiţiile legii:

-   cooperea/ă cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi securitate naţională pentru asigurarea şi protecţia mobilizării şi participă la asigurarea punerii în aplicare a ordonanţelor militare, potrivit legii;

-   execută orice alte atribuţii şi misiuni privind apărarea ţării, potrivit legii;

-  pe durata stării   de război. Jandarmeria  Română se  subordonează  operaţional autorităţii militare naţionale la nivel strategic;

Jandarmeria Româna participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

Pregătirea şi specializarea Armei, experienţa acumulată de-a lungul anilor, participarea permanent la menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul întregii societăţi, dar, în acelaşi timp, participarea activă la toate evenimentele majore privind apărarea valorilor fundamentale ale statului, i-au consolidat locul pe care aceasta îl ocupă în rândul instituţiilor din domeniul siguranţei naţionale.

STRUCTURA

Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forţe şi mijloace dispus conform organizării adm i ni st rativ-teri tonale a ţării, şl are următoarea structură organizatorică:

a)       Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

b)     Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;

c)      Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei şi grupările de jandarmi mobile;

d)     Inspectoratele de jandarmi judeţene;

e)          Instituţiile militare de învăţământ pentru  formarea şi pregătirea continuă a
personalului;

f)            Unităţile şi subunităţile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
specifice Jandarmeriei  Române, inclusiv de sprijin lugislic şi medical, înfiinţate
potrivit legii.

•  Inspectoratul de Jandarmi   Judeţean   Satu Mare este   subordonat   nemijlocit Inspectoratului   General al Jandarmeriei Române  şi   este   destinat   planificării,   organizării,   conducerii   şi executării misiu- nilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei în judeţul Satu Mare.

Inspectoratul de jandarmi judeţean  Satu Mare are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

Formarea şi pregătirea personalului Jandarmeriei Române se realizează  astfel:

- ofiţerii – se formează, se pregătesc şi se perfecţionează Ia Academia de Poliţie”Alexandru loan Cuza: specialitatea “jandarmi”, în Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Vileazul” a Jandarmerie Romane sau in instituţii similare din ţară şi străinatatev iar pentru străini, prin cursul internaţional de aplicaţii:

-   subofiţerii  - se formează şi pregătesc în Şcoala de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani. judeţul Vâlcea;

COMANDA JANDARMERIEI SĂTMĂRENE;

- Inspectorul Şef al  Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare-Colonel Gheorghe AVRAM;

- Prim-adjunct al Inspectorului Şef –Colonel Dorel GHEŢEA

- Adjunct al Inspectorului Şef- Colonel Radu LEUCUŢA

PROGRAM DE AUDIENŢE:

Col. Gheorghe Avram, Inspectorul Şef al I.J.J. Satu Mare- luni între orele 13.00 şi 15.00,

Col. Dorel Gheţea, Primul adjunct al Inspectorului Şef, miercuri între orele 13.00 şi 15.00.

Col. Radu Leucuţa,Adjunct al Inspectorului Şef, vineri între orele 13.00 şi 15.00.

Programul de lucru cu publicul  al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare se desfăşoară zilnic de luni până vineri, la ghişeul de relaţii cu publicul al I.J.J. Satu Mare, între orele 08.30 şi 16.30, iar în ziua de joi programul se prelungeşte cu două ore, între orele 08.30 şi 18.30.

Sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare str Ecaterina Teodoroiu nr 1 – Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, Satu Mare, tel. 0261 / 769760,  fax 0261 / 769780

Program de funcţionare: Luni – Vineri, orele 08.00 – 16,00.

Compartimentul Informare şi relaţii publice şi cu publicul-tel / fax: 02 61/769760 int 24516

Pesoană de contact –Lt Lucut Camelia tel 0744.319.400

Telefon apelabil 24/24 de ore, din orice localitate a judeţului: 112

Pagina de Internet: www.jandarmeriasatumare.ro

Adresa e-mail; contact@jandarmeriasatumare

Persoanele care consideră că au fost vătămate în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public pot depune plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Satu Mare în termen de 30 de zile de la expirarea termenului în care au primit răspunsul sau de la data comunicării refuzului de transmitere a informaţiilor.

LISTA documentelor de interes public emise de către

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SATU MARE
1.  Structura organizatorică, atribuţiile  serviciilor din  I.J.J. Satu Mare
2.  Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de  I.J.J Satu Mare;
3.  Sinteze privind activitatea I.J.J Satu Mare în plan internaţional,

4.  Sinteze cu privire la reorganizările structurale ale I.J.J. Satu Mare;
5.  Sinteze ale activităţilor şi rezultatelor obţinute de personalul Jandarmeriei  pentru în domeniul  ordinii publice şi  siguranţei cetăţeanului;
6.  Măsuri de interes public întreprinse de către Jandarmerie pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului şi menţinerea ordinii publice;
7.  Proiecte de acte normative iniţiate de  I.J.J. Satu Mare. şi supuse aprobării  de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi adoptării de către legislativ;
8. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe privind activităţile instituţiei;
09.  Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
10.  Declaraţii de avere;
11.  Documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate sau casate;
12.  Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite  I.J.J. Satu Mare

13.  Date privind dotarea Jandarmeriei cu anumite categorii tehnice;
14.  Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerul Administraţiei şi Internelor;
15. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
16. Priorităţile I.J.J. Satu Mare în domeniul resurselor umane;
17. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul I.J.J. Satu Mare

conform legislaţiei în vigoare.

18. Fişa postului şefilor I.J.J. Satu Mar

LISTA

categoriilor de documente produse si/sau gestionate de catre

Inspectoratul de Jandarmi judeţean Satu Mare

-   Baza de date cu persoanele sancţionate conform O.G. Nr. 11 / 2006, privind prevenirea şi combaterea violenţei în sport şi cele cărora i s-a interzis, prin hotărâre judecătorească, accesul la competiile sportive, pe o perioadă determinată.

-         Lista agenţilor economici cu care unităţile de jandarmi au încheiate contracte de prestări servicii pentru paza şi protecţia transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori în conformitate cu prevederile legii nr.333 din 2002 şi HG 1486 din 2005.

-         Tarifele care se aplică pentru paza şi protecţia transporturilor cu caracter special ( pe categorii de personal, tipuri de autovehicule, etc.).

-          Documente privind concursurile desfăşurate pentru încadrare din sursă externă

-          Cereri, petiţii, memorii, sesizări ale cetăţenilor,

-          Propuneri de modificare a legislaţiei în domeniul resurselor umane,

-          Documente de meditizare a ofertei educaţionale în instituţiile de învăţământ ale M.I.R.A.şi M.Ap

-          Documente prvind pregătirea continuă a personalului Jandarmeriei,

-    Documente privind activităţile de educaţie şi tradiţie în I.J.J. Satu Mare

-    Documente privind pregătirea personalului prin cursuri organizate de I.J.J. Satu Mare sau alte instituţii din ţară sau din străinătate;

-          Calendarul anual cu principalele activităţi sportive ale Jandarmeriei

-          Broşura de prezentare a Jandarmeriei  Sătmărene – misiuni şi capabilităţi;

-     Organigrama unităţii

-    Documente în legătură cu dosare penale şi civile, asupra cărora se desfăşoară activităţi în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale I.J.J. Satu Mare

-    Proiecte de acte normative care vizeaza competentele legale ale I.J.J. Satu Mare

-   Documente în legătură revendicările formulate în baza Legii 10/2001

-   Puncte de vedere privind interpretarea unor acte normative.

-   Documente informative remise mass-media

-   Extrase de presă;

-  Documente de planificare, organizare şi materiale de susţinere a  activităţilor de relaţii publice;

-   Răspunsuri la solicitări de informaţii de interes public.

-          Documente privind de achizitiile;

-          Documentatie privind ofertele de produse

-          Documente privind  nevoile de reparatii a tehnicii din dotare;

-          documente privind stadiul realizarii programelor de investitii si înzestrare;

-            Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace si materiale specifice;

-          Documente privind analizarea si avizarea obiectivelor de investitii si de interventii asupra constructiilor;

-          Corespondenta referitoare la oferte si achizitii de bunuri si materiale sanitare, donatii si sponsorizari;

-          Documente privind solicitarile, distributia, transferul si retragerea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din categoria/componenta echipamentelor informatice si pentru comunicatii de date;

-          Documente privind propunerile referitoare la dotarea forţelor de ordine publică şi logistica sistemului de ordine publică;

-    Documente de prezentare pe linie de logistică a I.J.J. Satu Mare

-          Documente privind solicitările de materiale consumabile si/ sau de întreţinere;

-          Documente privind obiectivele specifice şi riscurile inerente asociate asociate la nivelul logisticii I.J.J. Satu Mare

-          Documente privind organizarea vizitelor delegaţiilor străine la I.J.J. Satu Mare,

-          Documente privind organizarea vizitelor în străinătate a delegaţiilor I.J.J. Satu Mare;

-          Documente organizatorice privind participarea personalului I.J.J. Satu Mare la activităţi de pregătire în străinătate.

comunicat


comentarii

de avocat la 8 January 2012 - 06:42

LA MUNCA BAH!!!

Lasati un comentariu