SC Ardealul SA Carei convoacă Adunarea Generală a acţionarilor

• publicat la: 15 februarie 2012
SC Ardealul SA Carei convoacă Adunarea Generală a acţionarilor

Consiliul de Administratie al SC ARDEALUL SA Carei, in baza prevederilor Leg.31/1990 cu completările si modificările ulterioare si a prevederilor actelor constitutive ale societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor in data de 22.03.20012 la ora 13,00  si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la ora 13,30 aceeaşi dată, in sala de şedinţe de la sediul societăţii din str.Cuza Vodă, nr.24 Carei, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 01.03.2012.

A.G.O.A va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2011

2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

3.Prezentarea si aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2011

4.Prezentarea si aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012

5.Prezentarea si aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2012

6.Mandatarea Consiliului de administratie de a contracta credite bancare pentru productie si investitii

7.Imputernicirea Consiliului de Administratie de a proceda la vânzări si cumpărări de active, acţiuni, precum si constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare

8.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru accesarea fondurilor nerambursabile

A.G.E.A va avea următoarea ordine de zi:

1.Completarea obiectului de activitate cu – 7120 -Activităţi de testări şi analize tehnice si

3313- Repararea echipamentelor electronice şi optice si 3314-Repararea echipamentelor electrice

Documentele, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii .Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 19.03.2012.Consiliul de Administraţie propune data de înregistrare 12.04.2012.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 23.03.2012  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Lupşica Mircea

Lasati un comentariu