Modificări ale Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei în sport

• publicat la: 9 martie 2012
Modificări ale Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei în sport

Pentru asigurarea unui climat de normalitate şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor şi jocurilor sportive, aducem la cunoştinţa celor interesaţi câteva aspecte privitoare la modificările şi completările aduse de Legea nr. 10 din 6 ianuarie 2012, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.

Legea defineşte in mod expres termenul „starea vãditã de beţie” ca fiind – consecinţã a consumului de bãuturi alcoolice, substanţe sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestatã prin vorbire incoerentã, mers sinuos şi dificultãţi de orientare temporal-spaţialã;

De asemenea este definită „suprafaţã de joc” ca fiind spaţiul care cuprinde terenul de joc unde se desfãşoarã competiţia sau jocul sportiv, precum şi spaţiul existent între terenul de joc şi locul special amenajat pentru spectatori;

Potrivit  noilor reglementări  Asigurarea ordinii publice în zona apropiatã şi imediatã a arenelor sportive şi a altor locuri destinate desfãşurãrii competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum şi a celor cu grad ridicat de risc se realizeazã în mod nemijlocit de cãtre structurile de jandarmi competente teritorial.

Spectatorilor le este interzis:

– să pătrundă în arena sportivă, în starea vădită de beţie, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos şi dificultăţi de orientare temporal-spaţială. Legea prevedea anterior termenul de stare vădită de ebrietate. Sancţiunea contravenţională a rămas aceeaşi: amendă de la 250 la 750 de lei, sau prestarea a 100-150 de ore de muncă în folosul comunităţii, la care se adaugă sancţiunea complementară de interzicere a accesului pe stadioane pe o perioadă de 6 luni.

–  să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive. În acest caz sancţiunea a fost redusă, cuantumul amenzii fiind cuprins între 500-1500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de muncă în folosul comunităţii, la care se adaugă sancţiunea complementară de interzicere a accesului pe stadioane pe o perioadă de 1 an.

Persoanele care au interdicţie de acces la competiţii sportive, ca măsură de siguranţă dispusă de instanţa de judecată sau de procuror,  pe timpul desfăşurării jocurilor sportive, trebuie să se prezinte la cel mai apropiat sediu de poliţie, jandarmerie sau poliţie de frontieră, sau să anunţe telefonic motivul neprezentării şi locul unde se află. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă între 500-1000 lei sau prestarea a 120-200 de ore de muncă în folosul comunităţii. În aceste condiţii, încercarea de pătrundere în arena sportivă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la trei luni sau amendă.

De asemenea, pătrunderea pe suprafaţa de joc, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare  de la şase luni la un an şi interzicerea accesului pe stadioane pe o perioadă de la 1 an la 2 ani.

Conform noilor prevederi ale legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani, deţinerea, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie.

În ceea ce priveşte organizatorul competiţiei sportive, conform art. 10 lit y) acesta are obligaţia să stabilească şi să aducă la cunoştinţa spectatorilor locurile unde este permisă amplasarea materialelor de publicitate vizuală. În caz de nerespectare a acestei prevederi, organizatorul riscă o amendă între 10.000 şi 30.000 lei.

Conform art 10 alin 2, lit d),  la meciurile cu grad de risc ridicat, organizatorul trebuie să asigure personalizarea tuturor documentelor de acces prin inscripţionarea pe acestea a numelui şi prenumelui spectatorilor. Încălcarea acestei obligaţii atrage  după sine sancţionarea  contravenţională cu amendă între 3.000 şi 10.000 lei.

Ordinea şi siguranţa în incinta arenelor sportive se prestează de către societăţile specializate de pază sau de către poliţia locală, acestea putând fi sancţionate de către Jandarmerie, în cazul neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. Personalul care asigură ordinea pe stadioane, va fi instruit semestrial şi examinat de o comisie din care fac parte şi reprezentanţi ai Jandarmeriei.

comunicat

Lasati un comentariu