Înscrieri online pentru obţineri de finanţări

• publicat la: 11 mai 2012
Înscrieri online pentru obţineri de finanţări

A fost publicat pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM) anunţul privind data la care se deschide procedura de înscrieri on-line a firmelor care intenţionează să participe la etapa a II-a (de finanţare a implementării celor mai bune planuri de afaceri) în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, precum şi modelul planului de afaceri care va trebui rtedactat şi, apoi, trimis spre evaluare grupului de evaluare care va fi constituit la nivelul Agenţiei.

Înscrierea on-line se poate face pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (www.aippimm.ro), sau direct pe link-ul http://programenationale2012.aippimm.ro, selectând programul (START – etapa a II-a; Planuri de afaceri) şi completând apoi formularul de înscriere on-line.

Înscrierea on-line va fi activă începând cu data de 15 mai a.c., orele 10,00, timp de 5 zile (până la 19 mai orele 20,00). După expirarea termenului, solicitanţii vor avea 10 zile lucrătoare pentru a redacta şi trimite varianta finală a planului de afaceri, însoţită de documentele justificative solicitate prin procedură..

Depunerea documentelor justificative ale proiectelor va fi făcută direct la OTIMMC Cluj.

Pentru etapa a II-a sunt eligibile doar societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care sunt IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, şi nu au mai mult de 2 ani de la înfiinţare, au capital social integral privat şi nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului sau nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului START în anii anteriori.

Formularul pentru înscrierea este on-line poate fi vizualizat pe site-ul AIPPIMM (http://www.aippimm.ro/files/articles_files/52/5809/anexa-2-formular-de-preselectie-etapa-2-2.doc ), dar la înscrierea on-line formularul va trebui completat direct pe site.

Acest formular conţine informaţii de identificare a firmei solicitante, informaţii privind activitatea pentru care solicită finanţare, precum şi suma solicitată ca alocaţie financiară nerambursabilă. Vor trebui înscrise şi informaţii referitoare la Obiectivele proiectului, Rezultate aşteptate după implementarea proiectului şi Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile.

Va trebui prezentată şi opţiunea privind schema de finanţare aleasă (contribuţie proprie sau/şi credit bancar, în completarea procentului de 70% AFN).

Participarea (în cursul etapei a I-a sau în cursul anilor precedenţi) la cursul de educaţie antreprenorială UNCTAD-EMPRETEC NU mai este punctată suplimentar la evaluarea planului de afacere propus.

Modelul planului de afaceri poate fi descărcat de pe site-ul AIPPIMM, la adresa www.aippimm.ro, accesând comunicatul referitor la înscrierea în etapa a II-a a programului START.

Prin etapa a II-a a programului START se vor finanţa conform celor două scheme aprobate: cu credit bancar (70% nerambursabil, maxim 100.000 lei/beneficiar şi 30% credit, maxim 50.000 lei) sau fără credit (70% nerambursabil, maxim 100.000 lei/beneficiar şi minim 30% contribuţie proprie) planurile de afaceri depuse de solicitanţii înscrişi on-line în perioada 15 – 19 mai a.c.. Planurile de afaceri vor fi evaluate de o comisie unică constituită la nivelul AIPPIMM, după realizarea evaluării administrative la OTIMMC Cluj.

Obiectul finanţării poate fi una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent);

b) Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;

c) Mijloace de transport marfă sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul;

d) Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;

e) Achiziţionarea de echipamente echipamente IT şi licenţe necesare, sisteme audio-video etc);

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

g) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;

i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie;

j) Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

k) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie corelate cu activităţile pentru care se solicită finanţare. În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.

Bunurile şi serviciile eligibile vor fi achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv vor fi necesare minim trei cereri de ofertă şi ofertele aferente.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

Nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai societăţilor comerciale solicitante sau rude şi afini până la gradul II.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, adresăm întreprinzătorilor invitaţia de a apela la serviciile de informare şi asistenţă oferite de Centrul de Informare, Asistenţă şi Instruire, Satu Mare, care funcţionează în clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie, strada Decebal nr. 4, etaj II, cam. 203. Reperele de contact sunt: telefon 0261-711243, fax 0261-715058, telefoane mobile 0757-108574, 0732-813414, 0771-365487; e-mail cristian.ratiu@aippimm.ro.

Lasati un comentariu