Jandarmeria Satu Mare recrutează candidaţi pentru Şcolile militare

• publicat la: 13 June 2012
Jandarmeria Satu Mare recrutează candidaţi pentru Şcolile militare

Dacă şi pentru tine Demnitatea, Onoarea şi Legea sunt lucruri de căpătâi,   vino alături de noi !

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Satu Mare invită tinerii dornici  de a urma o carieră militară  să se prezinte la sediul unităţii din Satu Mare  strada Ecaterina Teodoroiu nr.1, întrucât  selecţionează candidaţi pentru Şcolile militare de ofiţeri şi  de subofiţeri.

Pentru sesiunea de admitere 2012 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare recrutează candidaţi pentru următoarele instituţii militare de formare a personalului Jandarmeriei Române:

ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR M.A.I.:

 1. A. ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI, arma jandarmi – curs zi,  = 45 locuri specializarea Ordine şi Siguranţă publică, din care: 40 băieţi, 3 fete, 1 rom şi 1 maghiar;
 2. B. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI = 56 locuri, din care 51 băieţi (45 jandarmi, 6 S.P.P.) şi 5 fete;
 3. C. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI = 50  locuri, din care: 45 băieţi şi 5 fete;

ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR M.Ap.N. – pentru M.A.I.:

 1. D. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI:
 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament:

- specializarea construcţii şi fortificaţii, băieţi = 2 locuri;

 • Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:

- specializarea inginerie electronică şi telecomunicaţii – specialitatea transmisiuni, băieţi = 2 locuri;

 1. E. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE ,,Nicolae Bălcescu”SIBIU:
 • Facultatea de ştiinţe militare şi informaţii – specializarea management economic-financiar, băieţi = 2 locuri.

La concursurile de admitere pot participa băieţi şi fete care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Să fie declarate “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. Să aibă vârta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlineacă în cursul anului în care participă la concurs;
 6. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. Nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 12. Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);
 13. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile.

INFORMAŢII DE BACK-GROUND

Pentru înscriere/recrutare, fiecare candidat care optează pentru una din instituţiile militare de învăţământ  va depune la Compartimentul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

1 – Cererea de înscriere,  (care se va completa în momentul înscrierii, după modelul primit, în cuprinsul căreia se va menţiona opţiunea candidatului privind limba străină  la care susţine admiterea;

2 - Curriculum vitae ( conform model ) ;

3 - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (se va completa conform model);

4 - Diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă în original, care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs şi foaia matricolă  în xerocopie legalizată;

5 - Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naştere pentru candidat, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ,  şi fiecare copil ;

6 - Autobiografia

7 - Tabelul nominal cu rudele candidatului (se va completa conform modelului );

8 - Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;

9 – Certificatul de examinare psihologică sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

10 - Fişa medicală, tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor, concluzionată de medic – în original. Se eliberează de Centrul Medical Judeţean Satu Mare al M.A.I. ;

11 – Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (unitate şcolară). Se va prezenta documentul original înregistrat, datat, ştampilat şi semnat de către emitent.

12 – Copii  ale următoarelor documente: livret militar (dacă este cazul), act de identitate,  carnet de muncă (dacă este cazul);

13 – Trei fotografii color ¾ cm (tip buletin identitate) şi 2 fotografii color 9/12 cm.

Data limită de depunere a cererilor de participare/înscriere atât pentru pentru candidaţii înscrişi la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, cât şi pentru candidaţii înscrişi la Academia Tehnică Militară, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu este de 22 iunie 2012, iar a dosarelor este 25.06.2012.

Data limită de depunere a cererilor de participare/înscriere este 10 august 2012, iar a dosarelor este 27.08.2012 pentru candidaţii înscrişi la Şcoala Militară de Subofiţeri Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri Fălticeni.

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, recrutaţi pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I., se efectuează la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane, astfel:

a) în perioada 25.06 – 04.07.2012, pentru candidaţii înscri şi la concursul de admitere în instituțiile de învăţământ superior;

b) în perioada 13 – 24.08.2012, pentru candidaţii înscriși la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal.

Data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, precum şi locul de desfaşurare al acesteia, vor fi comunicate persoanelor interesate, conform planificării efectuate de Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, prin afşare la avizierul situat la punctul de control acces de pe str. Ecaterina Todoroiu, nr. 1, candidații înscrişi având obligația de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2012.

Candidaţii recrutaţi pentru locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. vor fi testaţi psihologic la data de 10.07.2012 ora 09.00 la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române din Bucureşti.

Pentru candidaţii care au fost declaraţi “inapt” la examinarea psihologică, sau au fost declaraţi “inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile postliceale.

Candidaţii declaraţi “Respins” la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti sau la instituţiile de învatamânt superior ale Ministerului Apărării Naţionale, care au ca a doua opţiune o scoală postliceală militară se supun procedurilor de admitere adoptate de instituţia respectivă, pentru asemenea situații.

De asemenea, aceştia vor relua întreaga procedura stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de subofiţeri (plata taxei de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

Pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în instituţiile de învăţământ universitar care îşi exprimă opţiunea şi pentru una dintre şcolile postliceale va fi constituit un dosar de recrutare separat, cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie, certificată prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul”.

DESFĂŞURAREA ADMITERII

La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior şi postliceal, candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente:

- buletinul/cartea de identitate sau paşaportul – în original;

diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) -  sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

foaia matricolă (studii liceale) în original sau copie legalizată;

- contravaloarea taxei de înscriere respectiv documente doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere

Sunt exceptate de la plata taxei de concurs, persoanele prevăzute la art. 18 alin. (4) din Ordinului Ministrului Administrației și Internelor  nr. 1971 din 04.07.2006 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din M.A.I

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui  taxa de participare la concurs.

DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CADRUL ACADEMIEI DE POLIŢIE ,,A.I.CUZA” BUCUREŞTI:

Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară potrivit graficului admiterii stabilit pentru fiecare facultate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012..

Detalii privind etapele şi probele concursului de admitere la Academia de Poliţie “Al.I.Cuza” Bucureşti pot fi obţinute de pe site-ul de internet al acestei instituţii.

Candidaţii care promovează probele eliminatorii susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, conform graficului întocmit de fiecare din acestea.

Etapele concursului de admitere la Academia de Poliţie „Al.Ioan Cuza” Bucureşti:

a) Etapa 1 – eliminatorie – se desfașoară în perioada stabilită de Academia de Politie şi cuprinde:

1. examinarea medicala;

2. verificarea aptitudinilor fizice, potrivit probelor si baremelor minime de promovare:

Nr.

crt

PROBELE DE VERIFICARE BAREMELE MINIME
Bărbaţi Femei
1. Alergare de viteză – 50 m plat 7”2 8”1
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
3. Alergare de rezistenţă – 1000 m 3´45” 4´10”

La probele eliminatorii nu se admit contestatii, repetari sau reverificari.

Conform Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere 2012 în facultatile Academiei de Politie Bucuresti, candidatii care poarta ochelari sau lentile de contact sunt obligati să se prezinte la contravizita medicală cu prescripţia medicală privind ochelarii sau lentilele de contact si cu ochelarii sau lentilele de contact.

b) Etapa a II – a – proba de evaluare a cunostintelor se desfaşoară în perioada stabilită de Academia de Politie, sub forma de test-grilă si cuprinde :

1. istoria;

2.limba româna;

3. limba straina (potrivit optiunii la înscriere).

Probele la Istorie, Limba Româna si Limba Straina se susțin concomitent si se notează separat.

Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor se formuleaza din tematicile de concurs.

Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III, mențiune, premii speciale la olimpiadele școlare internationale, recunoscute de M.E.C.T.S, la disciplinele de concurs, au dreptul de a fi admişi şi de a urma cursurile, pe locurile finantate de la buget, în cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat Etapa I – probe eliminatorii, conform Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere 2012 în facultățile Academiei de Poliţie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti.

Candidații care au obținut premiile I, II sau III la concursurile școlare la nivel national sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.C.T.S, la disciplinele de concurs, pot fi admiși, fără concurs, în cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat Etapa I – probe eliminatorii, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 2012 în facultățile Academiei de Poliţie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti.

Candidatii care se regăsesc în “Lista olimpicilor naționali și internaționali absolvenți de liceu, pentru admiterea în învățământul superior”, emisă de M.E.C.T.S, vor prezenta la înscriere copia legalizată după diploma obținută la concursurile școlare internaționale, la nivel național sau pe grupe de țări.

DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CADRUL ŞCOLILOR MILITARE DE SUBOFIŢERI DRĂGĂŞANI ŞI FĂLTICENI din subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se organizează şi se desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada 08 – 18.09.2012, conform graficului stabilit de către instituţiile de învățământ.

ETAPELE CONCURSULUI:

ETAPA I – eliminatorie – cuprinde:

examinarea medicală

– verificarea aptitudinilor fizice potrivit probelor si baremelor minime de promovare:

Nr.

crt

PROBELE DE VERIFICARE BAREMELE MINIME
Bărbaţi Femei
1. Alergare de viteză – 50 m plat 7”2 8”1
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
3. Alergare de rezistenţă – 1000 m 3´45” 4´ 10”

La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

ETAPA a II-a – susţinerea probelor de evaluare a cunoştinţelor, cuprinde:

1. Limba română – test grilă;

2. Limba străină (engleză, franceză,  potrivit opţiunii la înscriere) – test grilă.

DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN INSTITUŢIILE M.Ap.N.:

Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N, locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor se vor prezenta în ziua de 11 iulie 2012, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei, nr.9-11, Sector 1, Bucureşti, pentru susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele de evaluare a aptitudinilor fizice.

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

Candidaţii care promovează probele eliminatorii susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, conform graficului întocmit de fiecare din acestea.

Candidaţii înscrişi la concursul de admitere în insituţiile M.Ap.N., locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor vor susţine o probă de concurs, eliminatorie, de limbă engleză. Nota obținută la limba engleză se ia în considerare la calculul mediei de admitere, cu ponderea stabilită de fiecare instituție de învățământ.

La Academia Tehnică Militară București și Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”  -  Sibiu se concurează pe numărul total de locuri aprobat pentru MAI, la fiecare facultate, respectiv domeniu de studii, iar ocuparea acestora se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obținute, candidații putând alege specializarea și, ulterior, beneficiarul pentru care se pregătesc. Repartizarea candidaților admiși de beneficiari se realizează ulterior, pe baza mediilor de admitere și opțiunilor individuale.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pot fi obţinute de pe site-urile de internet ale acestor instituţii.

Perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, tematica şi bibliografia aferente desfășurării acestora, precum și alte informații de interes pentru sesiunea de admitere 2012, pot fi obţinute de pe site-urile de internet ale instituţiilor vizate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, de luni până vineri, zilnic între orele  08,00 – 16,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lucrătorii compartimentului resurse umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, str. E. Teodoroiu, nr.1, telefon 0261-769760

Lasati un comentariu