Înființarea Centrului Județean de Excelență Satu Mare

• publicat la: 31 October 2012
Înființarea Centrului  Județean de Excelență Satu Mare

Educaţiunea e cultura caracterului. Cultura e educaţiunea minţii.”

Mihai Eminescu

Sub acest generic a avut loc azi,la sediul Inspectoratului Scolar Satu Mare o conferinţă de presă cu ocazia infiinţării Centrului  Județean de Excelență Satu Mare.

Educația de excelență este o educație care urmărește să descopere, să dezvolte și să promoveze potențialul tuturor categoriilor de copii, abilitățile și potețialele lor naturale prin intermediul unei educații individualizate, o curriculă de nivel internațional, accelerare, îndrumare, mentorat, un mediu de formare armonioasă, echilibrată, cu personal talentat, cu vocație.

La solicitarea Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare, începând cu anul școlar 2012-2013, conform Ordinului nr. 5958 din 23 octombrie 2012, se înființează Centrul Județean de Excelență Satu Mare, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare.

Înființarea centrului răspunde nevoii acute de funcționare a unui organism care să acorde elevilor capabili de performanță o asistență calificată, focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire și care să promoveze instrumente pentru depistarea valorilor autentice și stimularea creativității specifice.

Activitatea Centrului Județean de Excelență Satu Mare va consta în elaborarea și aplicarea de politici și strategii pentru selecția, pregătirea și motivarea elevilor capabili de performanțe înalte precum și a cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților de înaltă performanță.  Activitatea centrului este coordonată de Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare.

Metodologia de organizare și funcționare a centrelor de excelenta a fost aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5577 din 7 octombrie 2011.

Pregătirea tinerilor capabili de performanță se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind de minimum 8 și maximum 15.

În functie de specificul activității, se pot organiza grupe de excelenta constituite din elevi din ani diferiți de studiu.

Grupele de excelență se organizează, anual, pentru:

a) discipline la care se organizează olimpiade naționale și internaționale;

b) activități care vizează dezvoltarea competențelor interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare;

c) activităti care vizează performante artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a).

Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și în mai multe unități de învățământ în care s-au obținut rezultate deosebite și care au dotarea adecvată, condiția fiind ca grupele sa fie constituite din minimum 8 elevi. Într-o unitate școlară se pot desfășura activități la una sau mai multe discipline.

Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanță se desfășoară atât în timpul anului școlar, fără a perturba programul normal al unității de învățământ, cât și pe durata vacanțelor.

Fiecare grupă de excelență are 6-10 ore de pregătire pe săptămână, ce vor fi împărțite, unde este cazul, între teorie și practică.

Selecția profesorilor care vor preda la grupele de excelență, se face pe baza unui portofoliu ce conține curriculum vitae, documente justificative și o recomandare din partea inspectorului școlar de specialitate. Sunt selectați profesorii care manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, cu prioritate cei ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri.

Selectarea copiilor si tinerilor capabili de performanțe înalte se face ținând cont de următoarele procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Evaluarea potențialului copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se realizează de către o comisie numită prin decizie a inspectorului școlar general, alcătuită din 5 membri, specialiști în domeniu: 2 psihologi; 2 profesori de specialitate; inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist.

Întreaga activitate referitoare la pregătirea si dezvoltarea aptitudinilor copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, precum și procurarea bazei materiale sunt finanțate potrivit legislației în vigoare privind învățământul preuniversitar de stat.

Centrul de excelență poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, conform legislației în vigoare.

Pentru rezultatele obținute, elevii și profesorii pot fi recompensați prin:

-         tabere gratuite de studiu și odihnă;

-         excursii gratuite de studiu în țară și în străinătate;

-         premii în bani/obiecte;

-         distincții/medalii.

Lasati un comentariu