Despre Adopţie

• publicat la: 5 martie 2013
Despre Adopţie

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se rup legăturile biologice anterioare şi se crează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legăturile de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Cadrul juridic în materia adopţiei a fost revizuit în sensul redefinirii noţiunilor de adopţie internă (cetăţeni români cu domiciliul stabil în România, fără absenţe mai mari de 3 luni în ultimele 12 luni) şi adopţie internaţională (cetăţeni străini sau cetăţeni străini stabiliţi pe teritoriul altui stat).

De asemenea, o serie de dispoziţii ce vizează condiţiile de fond ale adopţiei au fost corelate cu Noul Cod Civil. Noile reglementări oferă soluţii pentru ca anumite categorii de copii, cum este cazul celor cu părinţi necunoscuţi, să poată fi mai repede adoptaţi. Astfel, copiii cu părinţi necunoscuţi pot fi declaraţi adoptabili după 30 de zile de la emiterea certificatului de naştere. Este reglementată, de asemenea, situaţia copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială, faţă de care părinţii manifestă dezinteres timp de un an, astfel încât aceşti copii să poată fi declaraţi adoptabili după un an în cazul când Direcţia de Asistenţă Socială constată clar că nu a existat nici o legătură între copil şi familia biologică şi că nu există posibilităţi de reintegrare a lui.

O altă reglementare importantă se referă la introducerea probei ADN-ului în cadrul procedurii de încuviinţare a adopţiilor unor copii care provin din relaţii extraconjugale ale soţiilor.

 1. 2.      CINE POATE ADOPTA UN COPIL ?

®    Orice persoană sau familie care a fost atestată ca aptă să adopte un copil.

În acelaşi timp, trebuie îndeplinite câteva condiţii de fond, printre care :

®    adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul;

®    adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţii morale şi condiţii materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului;

®     persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal sau cei cu consum illicit de droguri nu pot adopta;

®    două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie;

®    două persoane de acelaşi sex nu pot adopta împreună un copil.

 

 1. 3.      PRIORITATEA LA ADOPŢIE

În adopţie se acordă prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine intersului său superior (exemplu : aici putem regăsi situaţia asistenţilor maternali).

 

 1. 4.      PAŞII NECESARI DE URMAT ÎN PROCEDURA ADOPŢIEI DE CĂTRE O PERSOANĂ/FAMILIE

®    informarea şi consilierea prealabilă asupra procedurii adopţiei la sediul DGASPC;

®    depunerea dosarului de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte cu documentele indicate de către reprezentanţii DGASPC – Compartimentul Adopţii şi prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi Normele Metodologice de aplicare a acestei legi;

®    evaluarea persoanei/familiei în vederea obţinerii atestatului (atestat care este valabil 1 an de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii). Evaluarea are o componentă socială şi una psihologică, precum şi întâlniri/consilieri în grup ce vizează pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte. Evaluarea se realizează pe o perioadă de până în 120 de zile;

®    potrivirea dintre un copil adoptabil şi persoana/familia atestată, ca aptă fiind să adopte. Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează cea mai potrivită persoană/familie atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului. În momentul de faţă, Oficiul Român pentru Adopţii iniţiază procesul de potrivire dintre un copil şi o familie, iar direcţiile continuă această etapă prin facilitarea întâlnirilor între copil şi familie, acordându-se prioritate acomodării acestora şi ulterior dezvoltării unei relaţii de ataşament;

®    încredinţarea în vederea adopţiei pentru o perioadă de 90 de zile – perioadă în care copilul locuieşte efectiv la domiciliul persoanei/familiei adoptatoare. În această perioadă, direcţia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat, întocmind în acest sens rapoarte bilunare,

®    încuviinţarea adopţiei,

®    monitorizarea postadopţie pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţare

 

 1. 5.      PRIMUL PAS : MOMENTUL ÎN CARE CUPLUL IA DECIZIA SĂ ÎNFIEZE UN COPIL. CE TREBUIE SĂ FACĂ PENTRU A OBŢINE ATESTATUL DE FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE UN COPIL?
 2. să se adreseze DGASPC-ului pe a cărui raza teritorială domiciliază pentru a beneficia de informarea şi consilierea prealabilă asupra procedurii adopţiei, semnarea raportului de informare asupra procedurii adopţiei şi preluarea listei cu actele necesare întocmirii dosarului de evaluare,
 3. verificarea documentelor, precum şi identificarea eventualelor interdicţii la adopţie se realizează de către un consilier juridic în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii,
 4. participarea şi colaborarea la activităţile de evaluare şi consiliere
 1. 6.      SE FACE O EVALUARE A FAMILIEI ADOPTATOARE ÎN MAI MULTE ETAPE ?

®    evaluarea părintelului potenţial adoptator se realizează atât la nivel individual şi de cuplu cât şi la nivel de grup cu alte persoane/familii care doresc să adopte, care impart aceleaşi probleme, situaţii de viaţă, dorinţe, etc.,

®    de asemenea evaluaera şi consilierea este realizată atât din punct de vedere social prin întrevederi individuale cu asistentul social din cadrul compartimentului de specialitate, care va analiza şi sistemul de sprijin cât şi cu psihologul care va analiza profilul psihologic, resursele disponibile, motivaţia familiei şi pregătirea persoanei/cuplului pentru asumarea rolurilor de părinte în adopţie

 

 1. 7.      CARE ESTE PASUL URMĂTOR? CUM SE FACE POTRIVIREA ÎNTRE COPIL ŞI FAMILIE ?

®    după finalizarea activităţilor de evaluare şi consiliere, persoana/familia potenţial adoptatoare primeşte o copie a raportului final de evaluare în care sunt menţionate observaţiile şi recomandările specialiştilor compartimentului adopţii, iar ulterior directorul instituţiei eliberează atestatul de persoană/familie aptă să adopte. Informaţiile relevante despre familie se introduc în Registrul Naţional de Adopţii,

®    în baza informaţiilor deţinute de către Oficiul Român pentru Adopţii despre persoanele/familiile atestate la nivel naţional şi copiii declaraţi eligibili pentru adopţie înscrişi în Registrul Naţional de Adopţii, printr-un sistem informatizat se realizează potrivirea la nivel teoretic. În acest sens, Oficiul ia în calcul anumite criterii (dacă există rude până la gradul IV care doreşte să adopte copilul, dacă copilul are viaţă de familie cu o durată de cel puţin 6 luni cu o persoan/familie adoptatoare, dacă copilul are fraţi/surori adoptaţi/adoptabili, judeţul de domiciliu al copiilor şi al familiilor, vârsta copilului corelată cu vârsta pentru care este pregătiră familia să adopte un copil, originea etnică a copilului, sexul copilului,limba vorbită de copil şi de familia adoptatoare, starea de sănătate a copilului şi nivelul de dezvoltare al acestuia şi capacitatea familiei de a răspunde nevoilor unui copil cu o anumită stare de sănătate/un anumit nivel de dezvoltare),

®    după transmiterea listei de către Oficiul Român pentru Adopţii către DGASPC cu un număr de cel mult 10 adoptatori/familii adoptatoare pentru fiecare copil, DGASPC-urile continută potrivirea teoretică luând în considerare anumiţi factori cheie clar definiţi de legislaţia în vigoare, urmărindu-se în primul rând interesul superior al copilului (exemplu de factori cheie : din copilăria timpurie (0-1 an), din istoria copilului, diferenţele dintre vârsta cronologică şi vârsta de dezvoltare, originea etnică şi cultural, religia, limba, nevoi de sănătate, nevoi emoţionale, comportamentale, inclusive tulburări de ataşament, nevoi educaţionale, principalele trăsături de personalitate, interese, aptitudini, trăsături fizice, dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia, factori geografici şi de mediu, componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului),

®    după selectarea celei mai potrivite persoane/familii adoptatoare, Compartimentul Adopţii sprijină întâlnirile dintre copil şi persoana/familia adoptatoare atât în mediul de viaţă al copilului cât şi în afara acestuia, furnizează informaţii cu privire la carcaterisiticile, nevoile şi istoria copilului, oferind suport necesar pentru a putea depăşi/clarifica eventualele îngrijorări.

 1. 8.      DUPĂ ACEASTĂ FAZĂ ESTE ÎNCREDINŢAT COPILUL ÎN VEDEREA ADOPŢIEI ?

®    Da. În termen de 5 zile de la finalizarea Raportului final de potrivire, direcţia în a cărei rază teritorială este situat domiciliul copilului prin intermediul compartimentului de specialitate (exemplu : juridic), sesizează instanţa judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

®    Mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare se realizează în baza unui certificat de grefă (exemplu : chiar în ziua procesului)

®    Pe toată durata perioadei de încredinţare în vederea adopţiei (90 de zile), Compartimentul Adopţii urmăreşte evoluţia copilului şi relaţiile dintre acesta şi familia adoptatoare, realizând, în acest sens, vizite bilunare.

9        CUM SE ÎNCHEIE ETAPA:

®    la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, Compartimentul Adopţii întocmeşte un raport final, în care se evidenţiază modul în care s-a adaptat copilul noului mediu de viaţă, propunerea vizând încuviinţarea adopţiei. Acest raport împreună cu alte acte cuprinse în legea adopţiei se transmite instanţei judecătoreşti.

 1. 10.  CÂT TIMP E MONITORIZATĂ FAMILIA DUPĂ CE ADOPŢIA A FOST ÎNCUVIINŢATĂ ŞI ÎN CE CONSTĂ MONITORIZAREA ?

®    conform legislaţiei în vigoare, monitorizarea postadopţie se realizează trimiestrial pentru o perioadă de cel puţin 2 ani.

®    în această perioadă se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare şi se întocmesc rapoarte trimestriale

®    la încheierea perioadei de monitorizare postadopţie se realizează închiderea cazului, situaţie transmisă, ulterior, Oficiului Român pentru Adopţii

 

 1. 11.  NR. DE ADOPŢII ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2012 :

®    10

®    în ultimii 2 ani s-a finalizat adopţia la un număr de aproximativ 30 de copii. Numărul copiilor la care nu s-a reuşit identificarea persoanelor/familiilor atestate şi doritoare din păcate este dublu. Copiii la care nu s-a reuşit identificarea unei familii adoptatoare sunt copii care fac parte din categoria celor greu adoptabili din motive ca : vârsta, etnia, starea de sănătate, fratria

NR. DE FAMILII ATESTATE ÎN ANUL 2012 :

®    19

NR. DE FAMILII ATESTATE ÎN ANUL 2013 :

®    3

NR. DE COPII ADOPTABILI:

 • 7

             NR. DE COPII CUPRINŞI ÎN PLANUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIE CU FINALITATE ADOPŢIE:

 • 21

NR. DE COPII ÎN AŞTEPTAREA SENTINŢEI DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE ADOPŢIE:

 • 12
 1. 12.  CÂTE CERERI SUNT ÎN AŞTEPTARE ?

®    în momentul de faţă Compartimentul Adopţii Satu Mare are în evidenţă un număr de :  – 2 familii aflate în perioada de potrivire  cu copii eligibili pentru adopţie,

–       13 familii atestate aflate în faza de aşteptare fie din motive de neidentificare a copiilor la nivel ORA, fie din motive de neacceptare a copiilor prezentaţi,

–       5 familii aflate în perioada de evaluare în vederea obţinerii atestatului de familii apte să adopte

13. CÂT DUREAZĂ DE FAPT SĂ ÎNFIEZI UN COPIL ?

®    aproximativ 1 an de zile de la depunerea cererii de evaluare şi până la încuviinţarea adopţiei.

14. ESTE PROCEDURA ADOPŢIEI UNA GREOAIE ?

®    Durata unei adopţii şi succesul procesului depinde în primul rând de  aşteptările şi pregătirea adoptatorilor. Pentru copiii din sistem sunt preferabili persoane sensibile, empatice, fără prejudecăţi, doritoare să formeze comuniune familială alături de copii din sistemul de protecţie;

®    actualmente sunt mai clare condiţiile în care se propune deschiderea procedurii adopţiei pentru un copil din sistem, însă drepturile şi aportul părinţilor biologici şi a rudelor până în gradul IV, nu sunt şterse.

15. POT OPTA PĂRINŢII PENTRU O ANUMITĂ VÂRSTĂ, DE UN ANUME SEX, etc. ? POT ALEGE COPILUL PE CARE ŞI-L DORESC, ŞI AICI MĂ REFER LA CULOAREA OCHILOR, A PĂRULUI, A ÎNĂLŢIMII?

®    iniţial fiecare cuplu se prezintă cu profilul unui copil imaginar pentru care ei se simt pregătiţi. Pe parcursul activităţilor de consiliere sunt furnizate informaţii vis-à-vis de realităţile copiilor din sistemul de protecţie. De aceea în urma activităţilor de consiliere, majoritatea părinţilor îşi echilibrează aşteptările faţă de viitorul copil adoptat, se orientează spre identificarea propriilor resurse pe care le poate pune la dispoziţia copilului ca şi orice părinte obişnuit. Prin urmare, familia îşi stabileşte priorităţile altfel decât cele cu care au venit iniţial. Înţelegem prin asta că devine, de exemplu, prioritate sănătatea sau potrivirea temperamentală decât vârsta sau aspectul fizic.

 1. 16.  DUPĂ CE UN COPIL A FOST ADOPTAT DE O FAMILIE, IAR PĂRINŢII SĂI  NATURALI VOR SĂ ÎL CONTACTEZE, LE ESTE PRMIS?

®    actul adopţiei este un act confidenţial. Părinţii fireşti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obţine informaţii cu caracter general vizând persoana adoptată numai dacă există acordul expres al acesteia sau, după caz, al persoanei sau familiei adoptatoare (exemplu : în adolescenţă are o problem de sănătate gravă care se tratează prin transplant). După dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, adoptatul poate solicita Tribunalului să-i autorizeze accesul la informaţii despre părinţii biologici.

 1. 17.  DEZVĂLUIREA SECRETULUI ADOPŢIE

Adoptatorii sunt obligaţi să informeze gradual copilul că este adoptat. În perioada de pregătire se realizează consilierea viitorilor părinţi în ceea ce priveşte comunicarea despre adopţie cu copilul adoptat în funcţie de vârsta acestuia.  

 

 

 

Lasati un comentariu