Programe cu finanţare de la bugetul de stat

• publicat la: 27 June 2013
Programe cu finanţare de la bugetul de stat

Ministerul Economiei, prin Direcţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, va implementa în anul 2013 mai multe programe cu finanţare de la bugetul de stat. Acestea sunt:

•Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

•Programul Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

•Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (SRL-D)

•Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

•Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

•Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare -  START

•Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

Înscrierile on-line vor începe în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul www.aippimm.ro a anunţului privind data începerii procesului de înregistrare propriu zis în cadrul Programului respectiv.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu userşiparolă. După înregistrare se completează on line planul de investiţii şi  se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform procedurii programului.

Noutatea constă în faptul că în vederea înscrierii în cadrul unui program, operatorul economic va completa şi transmite on line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile de la demararea înscrierii în respectivul program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

În momentul salvării şi trimiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de investiţii online, solicitantul va avea disponibilă opţiunea de tipărire a datelor înregistrate în aplicaţie. Solicitanţii vor tipări planul de afaceri completat şi înregistrat în baza de date a programului..

Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în timp real şi transparent la completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea evaluării administrative este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Admiterea în Program se va face  în  ordinerea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”.

Nu pot beneficia de prevederile programelor societăţile care, în urma beneficierii de AFN în cadrul altor programe naţionale în anii anteriori nu au angajaţi, au scăzut numărul mediu anual de angajaţi după implementarea programului naţional anterior, sau nu au înregistrat profit anual din activitatea de exploatare pe toată perioada cuprinsă între obţinerea finanţării anterioare şi accesarea respectivului program.

Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul unui Program o singură dată. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi aplicante la respectivul program în anul 2013.

Furnizorii aplicanţilor pe programe nu pot avea şi calitatea de aplicanţi şi nu pot avea administratori / acţionari / asociaţi/ asociaţi unici comuni cu societăţile comerciale aplicante sau rude şi afini până la gradul II inclusiv.

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de investiţii (rural sau urban), să nu aplice amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să atingă şi să păstreze indicatorii privind de cifra de afaceri anuală, profitul brut anual şi locuri de muncă (media anuală a angajaţilor) pentru care au primit punctaj în planul de investiţii. În cazul în care aceşti indicatori scad, se va trece la recuperarea AFN.

În programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare -  START, ca noutate în acest an, pot participa societăţi care se încadrează în toate categoriile întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), nu doar cele din categoria micro-întreprinderilor.

Societăţile solicitante au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri, obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului, nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri în următoarele condiţii Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; Credit bancar / contribuţie proprie – minim 30%  din valoarea cheltuielilor eligibile.

În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile.

Termenul de tragere din AFN va fi de 30 zile calculat de la data limită de efectuare a cheltuielilor.


 

În  Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în acest an pot participa doar societăţi care au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on line a planului de investiţii  şi codul CAEN pentru care solicită finanţare le este autorizat.

Beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).  Valoarea maximă a AFN a scăzut şi nu poate depăşi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar (faţă de 100.000 anul trecut).

Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC,  în termen de maximum 60 de zile lucrătoare  de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2013.


În cadrul Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager se intenţionează (în acest an) şi introducerea unei facilităţi de finanţare, respectiv maxim 10.000 euro, care vor reprezenta maxim 90% din valoarea investiţiei.

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care sunt IMM sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, în care peste 50% dintre acţiuni sunt deţinute de femei sau femeia acţionar sau asociat deţine  şi calitatea de administrator al IMM-ului şi au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului.


 

Lasati un comentariu