Bilanţul lunii ianuarie la ITM Satu Mare

• publicat la: 11 februarie 2014
Bilanţul lunii ianuarie la ITM Satu Mare

             In cursul lunii ianuarie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 375 de  controale, 179 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 196 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

      În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă au fost constatate 444 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale şi  aplicând 60 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 64.200 lei, şi dispuse măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţii faţă .

             Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 3  sancţiuni, din care 2  sancţiuni contravenţionale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); 2 angajatori au fost depistaţi folosind munca nedeclarată, respectiv 10 persoane fără forme legale de angajare (din care 4 femei, 2 tineri sub 18 ani); 2 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 20.000 lei, iar pentru un angajator depistat cu 8 persoane fără forme legale de angajare, au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264 alin.(3) din Codul Muncii şi ale art. 19 lit.(n) din Legea nr. 108/1999 republicată.  

Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii a fost aplicată 1 amendă în valoare de 300 lei (nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie)  şi 29 avertismente (pentru nerespectarea dispoziţiilor privind suplimentară şi acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi  şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă).

         Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi 3 angajatori, pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul, refuzul de a furniza informaţiile solicitate.

           Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 38 de angajatori (51 de sancţiuni, din care 24 amenzi în valoare totală de 24.400 lei, şi 27 avertismente) şi s-au dispus 116 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

      În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 197 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite şi aplicând 197 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 68.000 lei.

            În cursul lunii ianuarie au fost comunicate 11 evenimente, conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 319/2006. Au fost cercetate de către I.T.M. Satu Mare 2 evenimente mortale, acestea neavând însă caracter de accident de muncă, decesul datorându-se unor cauze patologice (infarct).În cursul lunii ianuarie 2014 au fost finalizate (avizate) 2 dosare de cercetare pentru accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, întocmite de comisiile desemnate de angajatori, conform art. 29 alin.(1) lit. a)  din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

     În luna ianuarie 2014 au fost eliberate 2 registre de evidenţă a zilierilor; în această lună au fost angajaţi 292  zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, care au prestat 2103  zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile: agricultură (53,4 %)  şi manipulări de mărfuri (32,8 %).    

  În cursul lunii ianuarie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare 39 de sesizări şi reclamaţii de la salariaţi (36)  şi alţi cetăţeni (3).  

Aspectele cele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă, nerespectarea dispoziţiilor art. 27 şi 29 din Legea nr. 319/2006. S-au înregistrat în ianuarie 2014 şi reclamaţii în care ni se semnalează de către petenţi că figurează ca angajaţi ai unor societăţi comerciale deşi nu au semnat nici un fel de contract de muncă şi nu ar fi lucrat pentru angajatorii respectivi, şi din această cauză sunt acum obligaţi să restituie sumele acordate ca ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Precizăm cu această ocazie că nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulităţii şi stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor, sau, dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.   

          Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi lucrând), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat.  

             Întrucât în ultima vreme multe sesizări şi reclamaţii sunt anonime, reamintim tuturor celor interesaţi că potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 (republicată) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea oricărei sesizări sau reclamaţii şi să nu divulge angajatorului sau reprezentanţilor acestuia faptul că inspecţia are loc în urma unei reclamaţii. De altfel, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, anonimele nu se iau în considerare şi se clasează.

comunicat

Lasati un comentariu