SC Ardealul Sa Carei convoacă Adunarea Acţionarilor

• publicat la: 24 February 2014
SC Ardealul Sa Carei convoacă Adunarea Acţionarilor

 

 Consiliul de Administratie al SC ARDEALUL SA Carei, in baza prevederilor Leg.31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare si a prevederilor actelor constitutive ale societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20.03.20014 la ora 12,00   in sala de sedinte de la sediul societatii din str.Cuza Voda, nr.24 Carei, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 01.03.2014.

            A.G.O.A va avea urmatoarea ordine de zi:

                1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2013

                2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

                3.Prezentarea si aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2013

                4.Prezentarea si aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014

                5.Prezentarea si aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2014

                6.Mandatarea Consiliului de administratie de a contracta credite bancare pentru productie si investitii

                7.Imputernicirea Consiliului de Administratie de a proceda la vanzari si cumparari de active, actiuni, precum si constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare

                8.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru accesarea fondurilor nerambursabile

 

Documentele, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii .Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 18.03.2014.Consiliul de Administraţie propune data de înregistrare 12.04.2014.

           În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 21.03.2014  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Lasati un comentariu