Calitatea aerului la nivelul județului Satu Mare

• publicat la: 23 May 2014
Calitatea aerului la nivelul județului Satu Mare

Controlul calităţii aerului este conceptul ce defineşte procesul de observare şi măsurare cantitativă, calitativă şi repetitivă a concentraţiei unuia sau mai multor constituente din aer. Datele obţinute din reţeaua de supraveghere şi sistemul de control permit identificarea zonelor poluate şi luarea rapidă a măsurilor strategice şi tactice de combatere a poluării şi de prevenire a accentuării acesteia. Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului în judeţul Satu Mare este astfel aleasă încât să urmărească efectul cumulat al industriei, traficului, a încălzirii spaţiilor de locuit şi comerciale.

Calitatea aerului este monitorizată prin staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului și prin rețeaua manuală de prelevare aerosoli.

Staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Satu Mare sunt: staţia de fond urban SM1 amplasată în curtea Colegiului Naţional Ioan Slavici şi staţia de fond suburban/trafic SM2 situată în municipiul Carei , pe Str. Someşului nr. 15. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV) şi pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5).

În cursul anului 2013 evoluţia concentraţiilor poluanţilor determinați, mediate pe staţiile care au prezentat continuitate şi comparabilitate a măsurătorilor arată o menţinere a calităţii aerului în 2013 faţă de  anii anteriori, începând din 2008. Pentru judeţul Satu Mare nu s-au stabilit măsuri de reducere a emisiilor de poluanţi şi nu s-a pus în aplicare planuri/programe de gestionare a calităţii aerului, având în vedere că nici în cursul anului 2013 nu s-au obţinut depăşiri ale valorilor limită admise reglementate prin Legea calității aerului 104//2011 la nici unul dintre poluanții determinaț. Pulberile în suspensie, fracţiunea PM10, cu valoare medie anuală de  24,19 μg/m3 față de 40μg/m3 admis conform legii, prezintă încă problemă în zonele urbane, deşi s-au înregistrat scăderi ale concentraţiilor de pulberi provenite din industrie şi transport, totuşi încălzirea domestică şi managementul necorespunzător al tratării deşeurilor vegetale au cauzat depăşiri ale acestor valori în perioada noiembrie-decembrie.

Datele validate pot fi consultate pe site-ul www.calitateaer.ro. Afişarea datelor pe panoul exterior amplasată pe clădirea Primăriei municipiului Satu Mare loc sub formă de indici de poluare: de la 1 la 6 , 1 fiind excelent şi 6 foarte rău. Acestui cod de indici se asociază un cod de culoare, de la verde la roşu, culoarea intermediară fiind galben.  În muncipiul Satu Mare datele pot fi consultate şi pe panoul de afişaj interior amplasat la sediul APM, iar în Carei pe panoul informaţional din clădirea primăriei

Urmare a defecţiunilor repetate a analizoarelor din cadrul staţiei de monitorizare a calităţii aerului SM2 Carei și a lipsei prevederilor bugetare pentru repararea acestora, cu toate eforturile depuse pentru întreţinerea și funcţionarea  acestora, stația s-a oprit.  Situația este similară și la SM1 Satu Mare, unde funcționează doar analizorul CO (monoxid de carbon), motiv pentru care indicele de calitate aer ce ar trebui să se afișeze pe panoul montat pe clădirea Primăriei Satu Mare , nu mai este calculat. 

Rețeaua manuală de prelevare a poluanţilor gazoşi (amoniac, oxizi de azot și substanțe oxidante)pe raza oraşului Satu Mare cuprinde 4 puncte:

- la sediul APM, intersecţia Burdea – drum Careiului,Str. Magnoliei , platforma Şoimoşeni.

Faţă de numărul total de analize planificate de calitatea aerului 12.000, s-au efectuat 11.400 analize datorită defecțiunii iremediabile a pompelor de prelare, care astfel sunt scoase din funcțiune.

Amoniacul, prelevat la sediul APM si platforma Șoimoșeni, din 556 analize doar 4 au fost depăşite, în special în perioada de vară, faţă de2012 când s-au obţinut 17 depăşiri din 558 prelevări.

Dioxidul de azot din numărul total de 921 s-au obţinut 36 depăşiri în special în zone cu trafic rutier intens,  faţă deanul 2012 când s-au efectuat 905 măsurători din care s-au înregistrat 114 de depăşiri, care se datorează traficului rutier intens din zonă şi condiţiilor meteo care împiedică dispersia poluanţilor în aer. Reducerea numărului de depășiri se datorează și fluidizării traficului prin realizare de insule verzi în intersecții (sensuri giratorii)  .

Substanțe oxidante, ozonul troposferic este dăunătoare sănătăţii umane şi vegetaţiei, fiind un poluant secundar care se formează la nivelul solului datorită reacţiei dintre oxizii de azot şi  compuşii organici volatili în prezenţa razelor solare. În cursul anul 2013 s-au înregistrat 27 depăşiri faţă de 45 din anul 2012.

În scopul îmbunătaţirii calității factorilor de mediu şi a calitătii vieţii prin creşterea suprafeţelor reprezentate de spaţiile verzi din localităţi, protejării şi gestionării durabile a acestora, autoritățile publice locale au obligația   de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de   minimum 26 m2/locuitor. Creșterea fluenței traficului rutier din mediul urban prin înființarea sensurilor giratorii și crearea de insule verzi     asociată cu asigurarea suprafeței minime de spații verzi/locuitor prevăzută de legislația în vigoare contribuie la îmbunătățirea calității factorilor de mediu prin reducerea poluării aerului, a poluării fonice și prin îmbunătățirea calității peisajului.

 

Lasati un comentariu