Concurs pentru 206 locuri de experți în management educațional

• publicat la: 11 June 2014
Concurs pentru 206 locuri de experți în management educațional

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale emis în data de 29 aprilie 2014, în perioada 10 iunie – 11 iulie 2014 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 6-a. Constituirea corpului național de experți în management educațional se face în baza Legii Educației Naționale, care prevede că pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, numai cadre didactice membre ale corpului național de experți în management educațional. Procedura și criteriile de selecție sunt stabilite prin metodologia specifică.

La concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional

b) este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor

c) a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală

Seria a 6-a a concursului de selecție se desfășoară în conformitate cu următorul calendar:

10-18 iunie 2014          Completarea formuralului de selecție online, în aplicația informatică

18 iunie 2014               Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma       introducerii informațiilor de selecție online

19-20 iunie 2014          Depunerea portofoliului de documente la inspectoratul școlar, de către   candidații admiși după etapa de selecție online, conform programului       afișat

23 iunie 2014               Inspectoratele școlare transmit la MEN lista candidaților declarați admiși  după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă   o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul  școlar, precum și dosarele acestora

24-26 iunie 2014          Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare   constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN

27 iunie 2014               Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al  inspectoratului școlar și afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea   descrescătoare a punctajelor

27 iunie 2014               Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de  comisia de evaluare constituită la nivelul MEN, în vederea afișării        acestora la sediul inspectoratului școlar

30 iunie-4 iulie 2014     Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN

7-8 iulie 2014               Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2014                  Transmiterea de către MEN a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul   școlar

9-10 iulie 2014Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații   promovați și înaintarea acestor liste la MEN

11 iulie 2014                Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice   declarate promovate în Registrul național al experților în management   educațional

Aplicația informatică pentru completarea formularului de selecție online este disponibilă în perioada 10-18 iunie 2014 la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/

Lista candidaților declarați admiși în urma selecției online va fi afișată la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și pe site-ul instituției www.satmar.ro în data de 18 iunie 2014.

Depunerea portofoliilor cu documente justificative, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, va avea loc în perioada 19-20 iunie 2014, între orele 9.00-15.00, la compartimentul Management din cadrul ISJ Satu Mare.

La nivelul județului Satu Mare sunt scoase la concurs 206 locuri în cadrul seriei a 6-a de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.

 

Lasati un comentariu