Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar

• publicat la: 30 septembrie 2014
Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație din învățământul preuniversitar

Conform art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ preuniversitar, consiliul de administrație este organ de conducere. În Monitorul Oficial nr. 696/23.IX.2014 a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

Conform art.3 din ordinul mai sus menționat, inspectoratul școlar, în raport cu rețeaua școlară, mărimea și specificul fiecărei unități de învățământ, stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație numărul de membri ai consiliului de administrație pentru fiecre unitate de învățământ preuniversitar de stat. Consiliul de adminstrație al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a hotărât ca în cazul unităților de învățământ preșcolar, precum și în cazul unităților de învățământ gimnazial cu maxim 12 grupe / clase numărul de membri să fie 7, în cazul unităților de învățământ cu 13 – 30 grupe / clase numărul de mebri să fie 9, iar în cazul unităților de învățământ cu mai mult de 30 grupe / calase numărul de membri să fie 13.

Consiliul de administrație al unității de învățământ se constituie din 7, 9 sau 13 membri după cum urmează:

a)în cazul în care consiliul de administrație este format din 7 membri, dintre aceștia 3 sunt cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, 3 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local

Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.

Consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație. Directorul unității de învățământ solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv, în cazul învățământului special, consiliului județean și consiliului reprezentativ al părinților desemnarea reprezentanților, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. Se recomandă ca reprezentanții părinților în consiliul de administrație să nu fie cadre didactice în unitatea de învățământ respectivă și să nu ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control în inspectoratul școlar. Directorul unității de învățământ convoacă consiliul profesoral în vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administrație. Reprezentanții personalului didactic de predare și de instruire practică sunt aleși, prin vot secret, de către consiliul profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu:

a)calitatea de membru în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv.

b)primirea unei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani

c)condamnarea penală

Pierderea calității de membru în consiliul de administrație operează de drept în următoarele situații:

a)înregistrarea a 3 absențe nemorivate în decursul unui an școlar la ședințele consiliului de administrație

b)înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă

c)ca urmare a renunțării în scris

d)ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă

e)ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice

Revocarea membrilor consiliului de administrație se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administrație în următoarele situații:

a)săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului unitîții de învățământ

b)neîndeplinirii atribuțiilor stabilite

Președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ. Consiliul de administrație este legal întrunit în ședință în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia. Hotărârile consiliului de administrație se aprobă cu votul a cel puțin 2/3 din membri prezenți, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate se iau prin vot secret. Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. Hotărârile consiliului de administrație se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.

La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de aoservator.

La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat problematici privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator.

Dintre atribuțiile consiliului de administrație amintim următoarele:

a)aprobă regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ cu respectarea prevederilor legale

b)își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele unitîții de învățământ

c)adoptă proiectul de buget al unității de învîțîmânt, ținând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcționare a unității de învățământ

d)întreprinde demersuri ca unitatea de învățământ să se încadreze în limita bugetului alocat

e)avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ și răspunde, împreună cu directorul, de ăncadrarea în bugetul aprobat, conform legii

f)aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ, în baza solicitărilor depuse de acestea

g)realizează anual evaluarea activității personalului conform prevederilor legale

h)propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, și comunică propunerea inspectoratului școlar

i)aprobă, în limita bugetului aprobat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaților unității de învățământ.

2.Distribuția de rechizite școlare gratuite pentru anul școlar 2014-2015

În perioada 29-30 septembrie 2014, au fost distribuite 16251 pachete de rechizite școlare gratuite la 94 de unități de învățământ. Cantitățile pe loturi sunt următoarele:

-1817 pachete pentru clasa pregătitoare

-2504 pachete pentru clasa I

-4957 pachete pentru clasele II-IV

-4887 pachete pentru clasele V-VII

-2086 pachete pentru clasele VIII

ISJ Satu Mare

Lasati un comentariu