Omul – pe cale de dispariţie din Aria Protejată Tur ?

• publicat la: 5 October 2014
Omul – pe cale de dispariţie din Aria Protejată Tur ?

De câteva săptămâni apare în publicaţia    Piata Satmareana   un  serial privind influenţa nefastă a Societăţii Ardelene Carpatine asupra Ariei Protejate Râul Tur. Potrivit  acestei publicatii,dincolo de nevoile ecologice reale, se ascund cu totul şi cu totul alte interese, care – din păcate – nu au nici cea mai mică tangenţă cu ecologia.

Si tot din păcate, cei care au de suferit sunt locuitorii şi firmele care au avut neşansa să fie „protejaţi” atât de mult, încât au ajus deja în pragul disperării.

Dacă toate cerinţele de mai jos vor fi puse în aplicare, cu siguranţă că fauna din zonă va fi mai săracă în foarte scurtă vreme, cel puţin cu o specie: omul!

Pe site-ul www.eke.ro a fost publicat Planul de management al Ariilor Protejate Râul Tur 2014-2023 și totodată a fost depus spre confirmare/ aprobare la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

În cazul în care acest plan de management va fi aprobat de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice întreaga zonă va avea grav de suferit întrucât :

-vor fi stopate investițiile în zonă;

-se va interzice folosirea îngrășămintelor chimice pe suprafețele cultivate cu plante și la întreținerea plantațiilor de pomi ;

-se va interzice adăpatul animalelor din râurile din zonă;

-se va interzice pescuitul și vânătoarea în zonă;

-se va interzice circulația auto în tot perimetrul zonei;

-se vor percepe taxe suplimentare de către custode întrucât orice activitate va trebui autorizata în   prealabil de acesta;

-se va interzice cultivarea plantelor în sistem intensiv ;

-se va interzice scăldatul în apele râurilor din zonă;

-se va interzice exploatarea nisipului, pietrișului și argilei din albia râurilor și din carierele din zonă;

-se va interzice culesul ciupercilor și a fructelor de pădure din întreagă arie protejată;

-păşunatul animalelor va fi restricționat la un număr foarte mic de animale/ha pășune;

-se va interzice schimbarea destinației terenurilor;

-vor fi impuse restricții severe la recoltatul masei lemnoase atât pentru exploatările forestiere cât și     pentru consum propriu în gospodării;

– se va introduce obligativitatea inundării sezoniere a terenurilor din luncă;

Toate aceste măsuri și nu numai, vor duce, fatalmente, la declinul economic al zonei și implicit la o masivă migrare a populației spre zone mai bogate.  Sacrificiile acestea enorme fiind făcute în numele protejării câtorva specii de păsări,pești și broaște.

În vederea prevenirii unei catastrofe economice în zonă se impune a se lua măsuri de urgență de către autoritățile publice locale, agenți economici, populația locală prin adresarea de memorii și contestații către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în vederea respingerii planului de management propus.

Nimeni nu contestă importanţa aplicării unor măsuri specifice privind ocrotirea florei şi faunei din zonă dar – simultan – ar trebui să se ia şi câteva măsuri compensatorii care să asigure locuitorilor şi firmelor din acest areal o dezvoltare normală.

Concret este vorba despre organizarea unor întâlniri publice în toate localitățile din aria protejată în vederea informării corecte atât a populației cât și a agenților economici cu activitate în zonă.

Necesară şi democratică ar fi şi efectuarea unui referendum în acest sens, fiind în joc bunăstarea oamenilor și calitatea vieții acestora.

Este obligatoriu să fie identificate și cuantificate toate consecințele negative că urmare a aprobării acestui plan de management.

Apoi ar trebui adoptare în prealabil câteva măsuri economice cum ar fi:

realizarea de puțuri în diferite zone pentru adăpatul animalelor, stabilirea cuantumului unei subvenții suplimentare din partea autorităților române și europene pentru fiecare hectar de teren ca urmare a interzicerii folosirii îngrășămintelor chimice și pesticidelor în zonă, a reducerii numărului de animale/ha de pășune, a interzicerii culturilor intensive etc.

Ar intra apoi în discuţie ideea cuantificării pierderilor suferite de exploatațiile piscicole ca urmare a pagubelor suferite prin interzicerea deranjării păsărilor (cormorani, rațe ,stârci etc.) și prin obligativitatea păstrării unei suprafețe de 40% din suprafața lacurilor cu stuf.

De asemenea se impune şi cuantificarea costului suplimentar achitat de localnici pentru aprovizionarea cu lemne de foc și exploatarea nisipului, pietrișului pentru consum propriu și transportarea acestora din alte zone ale județului, precum şi cuantificarea pagubelor suferite de proprietarii de terenuri că urmare a inundării obligatorii a unor suprafețe de teren.

Iată doar câteva măsuri care ar trebui luate de urgenţă pentru a salva cultura materială şi civilizaţia acestor locuri. Aria protejată, aşa cum reiese din proiectul de mai sus, este una care ar aduce grave prejudicii echilibrului natural care, iată a rezistat aici de milenii, chiar şi fără aceste măsuri draconice.

Sunt o sumedenie de exemple din întreaga Europă în care omul poate intra în deplină armonie cu mediul înconjurător. Atâta doar că acolo, primul „protejat” a fost chiar omul. Şi această protecţie s-a materializat într-un set de măsuri legislative menite să compenseze pierderile pe care le presupune aplicarea unui proeict ecologic real.

Anexăm:
Extras din regulamentul ariilor protejate râul Tur.

Art. 22 –
(1) Este interzisă cultivarea terenurilor arabile pe care s-a stabilit o vegetaţie ierboasă şi la momentul înfiinţării Ariei erau acoperite cu habitate de pajişte.
Aceste terenuri vor fi exploatate ca pajişti.
(2) Este interzisă cultivarea terenurilor arabile din luncile inundabile ale apelor curgătoare.
Art. 23 –
(1) Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic pe întreg teritoriul Ariei şi la o distanţă de 15 km de la limitele acesteia.
(2) Este interzisă cultivarea sub orice formă a culturilor energetice pe întreg teritoriul Ariei şi la o distanţă de 5 km de la limitele acesteia.
Art. 24 –
Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:
(1) să nu fie construite clădiri sau alte construcţii, numai cu avizul Custodelui Ariei,
(2) să nu fie folosite îngrăşăminte chimice,
(3) îngrăşămintele naturale – gunoi de grajd, compost – pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 170 kgN/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de primăvară,
(4) să fie folosite numai substanţe de protecţie a plantelor acceptate în agricultura organică,
(7) speciile de plante alohtone vor fi îndepărtate prin grija deţinătorului,
(10) să fie păstrată o bandă nearată de minim 6 m de la malul habitatelor umede, cum ar fi lacurile, mlaştinile, braţele moarte şi altele asemenea.
Art. 26 –
(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Ariei se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul Custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
(2) La finalizarea cercetărilor titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia Custodelui un raport de cercetare.
Art. 32 –
Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri care presupun accesul pe teren în zona Ariei şi în tabere se face numai cu avizul Custodelui.
Art. 33 –
Accesul câinilor în Arie este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.
Art. 34 –
Perturbarea liniştii în Arie prin orice fel de mijloace – strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea – este strict interzisă.
Art. 35 –
Este interzis scăldatul în braţele moarte ale Turului şi în heleşteele Adrian, Bercu Nou şi Porumbeşti. Scăldatul în Lacul Călineşti Oaş este permis numai într-o fâşie paralelă cu baraj, cu lăţimea de 150 m.
Art. 36 –
(2) Sunt interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
Art. 38 –
Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane, cu excepţia lucrărilor silvice sau cele de întreţinere a digurilor, barajelor, drumurilor efectuate cu avizul Custodelui.
Art. 40 –
Este interzis spălatul – vehicule, rufe, recipienţi şi altele aseme­nea – şi utilizarea de de­tergenţi în apele din cuprinsul Ariei.
Art. 42 –
Se interzice exploatarea de agregate minerale – nisip, pietriş, lut şi altele asemenea – din albia minoră a apelor curgătoare, precum şi din zonele, care nu au fost autorizate pentru acest scop.
Art. 43 –
(1) Este interzisă exploatarea resurselor minerale utile de pe teritoriul Rezervaţiei Naturale Râul Tur.
(3) Exploatarea lutului şi a argilei se va realiza numai de către membrii comunităţilor locale, în locurile stabilite de Custode.
Art. 44 –
Se interzice prelevarea de apă din habitatele umede, cum ar fi braţele moarte, mlaştinile din cuprinsul Ariei.
Art. 45 –
(1) Construirea de clădiri administrative şi de locuit în Arie sau într-un perimetru de 500 m din vecinătatea Ariei este posibilă numai în zonele desemnate de Custode şi doar după aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu accent deosebit pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost înfiinţată Aria.
Documentaţiile se avizează de către Custode.
(2) Construirea de anexe ale exploataţiilor agricole, stâne, adăposturi pentru animale în Arie este posibilă numai cu avizul favorabil al Custodelui.
(3) Lucrările de renovare, modernizare şi întreţinere a construcţiilor existente din cuprinsul Ariei vor fi realizate numai cu avizul favorabil al Custodelui.
Art. 48 –
Toate activităţile, proiectele, planurile şi programele, care vizează Aria sau obiective din şi din vecinătatea Ariei care pot afecta habitatele sau speciile de interes conservativ, se supun avizării Custodelui.
Art. 61 –
Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Ariei, indiferent de forma de proprietate.
Art. 62 –
Persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a Ariei.
Art. 63 –
Persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a asista personalul Custodelui în activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe.
Art. 64 –
Persoanele au obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control al Custodelui.

Extras din PLANUL DE MANAGEMENT
AL ARIILOR NATURALE
PROTEJATE RÂUL TUR

1.1.7. Menţinerea bălţilor temporare şi permanente pe suprafaţa pajiştilor după retragerea apelor de pri­măvară, în proporţie de cel puţin 5 – 10 % din suprafaţa habitatelor de interes de conservare în luna iunie.

1.1.13. Prevenirea degradării populaţiilor de specii de interes conservativ prin controlarea/limitarea numărului câinilor care însoţesc turmele (1 câine/turmă) şi îndepărtarea câinilor şi pisicilor domestice hoinare, în vederea protejării speciilor de interes conservativ.

1.2.10. Asigurarea condiţiilor necesare pentru reproducere adaptate cerinţelor specifice fiecărei specii de păsări şi lilieci dependente de habitatele forestiere.

1.3.2. Menţinerea / creşterea populaţiilor de păsări acvatice şi îmbunătăţirea condiţiilor necesare pentru realizarea stării de conservare favorabile prin reglementarea activităţilor de pescuit şi vânătoare.

1.3.6. Reglementarea accesului la apă pentru animalele domestice şi restricţionarea adăpării animalelor în zonele în care este necesară menţinerea / refacerea habitatului râuri cu maluri nămoloase (3270)

2.1. Reducerea impactului vizual al infrastructurii de transport pentru energie prin pozarea / introducerea liniilor de transport în sol.

3.3. Refacerea habitatelor umede de luncă prin inundarea sezonală controlată a unor suprafeţe din zona apărată a luncii.

4.5. Reglementarea exploatării de agregate minerale – nisip, pietriş, lut pentru prevenirea degradării habitatelor de interes de conservare.

1.1.1.Menţinerea habitatelor de pajişti aflate în stare bună de conservare prin păşunat şi cosit, cu respectarea încărcăturii de animale şi a perioadelor de păşunat, respectiv cosit conform Regulamentului.

1.3.2 . Menţinerea / creşterea populaţiilor de păsări acvatice şi îmbunătăţirea condiţiilor necesare pentru realizarea stării de conservare favorabile prin reglementarea activităţilor de pescuit şi vânătoare.

1.3.3. Menţinerea integrităţii şi a proceselor naturale în albia minoră şi în lunca inundabilă a apelor curgătoare.

1.3.4. Asigurarea menţinerii habitatelor necesare pentru reproducerea şi adăpostirea speciilor de păsări acvatice  în habitatele de apă stătătoare şi habitate umede.

2.1. Reducerea impactului vizual al infrastructurii de transport pentru energie prin postarea / introducerea liniilor de transport în sol.

3.1. Menţinerea habitatelor umede prin reglementarea intervenţiilor cu impact potenţial asupra regimului hidric.

3.3. Refacerea habitatelor umede de luncă prin inundarea sezonală controlată a unor suprafeţe din zona apărată luncii.

4.2. Menţinerea şi/sau îmbună­tăţirea calităţii apei din interiorul AP

4.5. Reglementarea exploatării de agregate minerale – nisip, pietriş, lut pentru prevenirea degradării habitatelor de interes de conservare.

4.7. Reglementarea culegerii şi comercializării speciilor de plante de interes conservativ.

Pentru documnetare completă accesaţi situl http://tur-info.ro/ Informatii utile

comentarii

de Horia Mărieș la 5 October 2014 - 12:57

Are cineva vre-un dubiu că cei de la Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, precum și partenerii lor de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare sunt niște escroci? Eu n-am nici unul.

de Vlad la 5 October 2014 - 13:12

sunt amici ai lui jenika corturaru sosit la Carei si sustinut de la judet de cei care fac interpelari la Parlament pentru te miri ce prostii cu iz etnic.
Nici macar un cuvintel despre faptul ca doar satele romanesti sunt supuse noilor cerinte care le ingradesc pana si existenta pe acele locuri. Ce sunt de vina saracii oameni ca nici broastele si pestii nu vor in partea maghiara a Turului????
Poate domnul gabor va face o interpelare pentru discriminarea pe criterii ecologice a locuitorilor din zona si toate se vor rezolva ca si la CAREI unde UDMR interzice busturile personalitatilor romanesti in oras.

de ardeleanu la 5 October 2014 - 20:05

urmariti cu atentie fenomenul ! cica ei au niste reguli ” legale ” Urmariti cu atentie , intr-o discutie la SM de pe vremea lui Szabo au un singur interes sa acapareze terenurile , le trebuie c.f vecini , santaj cu ecologia, bla , bla ! intrebati topografii din judet !

Lasati un comentariu