Peste 200 de controale ale ITM Satu Mare în luna septembrie

• publicat la: 9 octombrie 2014
Peste 200 de controale ale ITM Satu Mare în luna septembrie

În cursul lunii septembrie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 230 de controale, 138 în domeniul stabilirii relațiilor de muncă și 92 în domeniul securității și sănătății în muncă.

A.În domeniul stabilirii relațiilor de muncă

În domeniul stabilirii relațiilor de muncă au fost constatate 229 deficiențe, inspectorii de muncă dispunând 229 de măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităților față de prevederile legale și  aplicând 110 de  sancțiuni contravenționale în valoare totală de 67.100. lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 44 de sancțiuni, din care 4  sancțiuni contravenționale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligația încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activității); 4 angajatori au fost depistați folosind munca nedeclarată, respectiv 5 persoane fără forme legale de angajare (din care 3 femei); angajatorii depistați au fost sancționați contravențional cu amenzi însumând 50.000 lei. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 50 de sancțiuni: 49 avertismente (pentru nerespectarea dispozițiilor privind suplimentară și acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligației de a înmâna salariatului, anterior începerii activității, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligației privind examenul medical la angajare și încălcarea obligației privind conducerea unei evidențe clare și corecte a orelor lucrate de salariați  și prezentarea la control a acestei evidențe la solicitarea inspectorului de muncă), și o amendă de 500 lei conform art.260 alin.(1) lit. f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii au fost sancționați cu avertisment 2 angajatori, pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parțial, controlul, sau pentru refuzul de a furniza informațiile solicitate.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidență a salariaților, au fost sancționați 35 de angajatori (46 de sancțiuni, din care 17 amenzi în valoare totală de 15.600 lei, și 29 avertismente) și s-au dispus 52 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate cu privire la întocmirea și transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.

În perioada 24 – 26 septembrie 2014 Inspecția Muncii a organizat Campania Națională de verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 republicată privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați. La nivelul județului Satu Mare  au fost controlați 24 de angajatori,  din care 18 angajatori din sectorul privat și 6 angajatori din sectorul public. Au fost aplicate 16 sancțiuni (avertisment scris) și s-au dispus 19 măsuri scrise pentru înlăturarea deficiențelor constatate. În timpul controalelor, inspectorii de muncă au solicitat opinii ale reprezentanților salariaților care au atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și tratament, precum și ale unor salariați (58 de chestionare completate de salariați).

B. În domeniul securității și sănătății în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 194 deficiențe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite și aplicând 194  sancțiuni contravenționale în valoare totală de 72.500 lei.

În perioada aprilie – septembrie 2014, Inspecția Muncii a organizat o acțiune distinctă de control a angajatorilor din domeniul construcțiilor.

Cu ocazia campaniei au fost efectuate 67 vizite de control la angajatori din domeniul construcțiilor. Au fost constatate 110 de deficiențe, fiind dispuse tot atâtea măsuri pentru înlăturarea neconformităților față de prevederile legale. Au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, din care 104 avertismente și 6 amenzi în valoare de 30000 lei.

Principalele deficiențe constatate au vizat următoarele aspecte:

– asigurarea ,marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent;

– starea tehnică a instalaților de ridicat (macarale, motostivuitoare, schele autoridicătoare, ș.a)  și manevrarea acestora doar de personal autorizat;

–  semnalizarea și îngrădirea instalațiilor electrice existente în șantier;

–  utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare,  controlul utilizării de către  lucrători a EIP;

– asigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți lucrătorii

– efectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare și periodic pentru toți lucrătorii

– verificarea existenței măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijine, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare);

– verificarea existenței căilor sigure pentru intrarea și ieșirea din zona de excavații;

– verificarea respectării distanței suficiente față de excavații a grămezilor de pământ, materialelor și vehiculelor în mișcare.

C. Alte activități:

1. În cursul lunii iunie 2014 a fost eliberat 1 registru de evidența zilierilor (în formatul nou). În  luna  septembrie 2014 au fost angajate ca ziler 73 persoane, care au prestat 105 zile de muncă, majoritatea în agricultură (70 om-zile), și silvicultură (19 om-zile).

2. În cursul lunii septembrie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare  26 de sesizări.  Aspectele mai frecvent semnalate în petițiile salariaților se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale și indemnizații de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispozițiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverințe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. Precizăm cu această ocazie că forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului de muncă, iar nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulității și stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părților, sau, dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească.

Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori și nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (și nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca și pot fi găsiți lucrând), și nu ulterior, după încetarea activității sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar către salariat.

comunicat

comentarii

de diu la 9 octombrie 2014 - 20:28

la multe firme din carei patroni nu acorda spor de noapte agentilor de paza….va rugam sa ne ajutati noi nu putem face rec. ca pe urma santem datii afara

Lasati un comentariu