POCA 2014-2020: a fost lansată prima cerere de proiecte

• publicat la: 25 mai 2015
POCA 2014-2020: a fost lansată prima cerere de proiecte

Prima cerere de proiecte lansată în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) a fost deschisă luni, 25 mai, de Autoritatea de Management (AM), care funcţionează la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrative (MDRAP).

Începând cu această dată, părţile interesate să obţină finanţare în cadrul acestui apel de proiecte vor depune:

  • fişa de proiect – până la data de 25 iunie 2015.
  • cererea de finanţare – în perioada de acordare a asistenţei de către AM POCA şi după expirarea acestei perioade, dar nu mai târziu de 25 august 2015, ora 16.

Proiectele se depun sau se transmit prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, intrarea D, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086, cu menţionarea cererii de proiecte IP1/2015.

Ghidul solicitantului nr. IP1/2015 şi anexele sunt disponibile pe site-ul programului, la link http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/.

În cadrul cererii sunt aşteptate proiecte prin care sunt implementate acţiunile din Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020 (SCAP), anexa 3, şi măsurile privind dezvoltarea capacităţii administrative din condiţionalităţile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014–2020 sau în cadrul fiecărui program operaţional.

Pot obţine finanţare prin POCA în cadrul acestei cereri de proiecte următoarele categorii de solicitanţi eligibili:

  • 12 instituţii din administraţia publică centrală: Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul  Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Ministerul Transporturilor; Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului; Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri; Ministerul pentru Societatea Informaţională;
  • Autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în realizarea măsurilor prevăzute în SCAP, anexa nr. 3, şi/sau măsurile privind capacitatea administrativă din condiţionalităţile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 – 2020 sau în cadrul fiecărui program operaţional.

Solicitanţii pot depune proiecte împreună cu o serie de parteneri, denumiţi parteneri eligibili, care au expertiza şi competenţele necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor proiectului propus: autorităţi şi instituţii publice centrale, aşa cum sunt ele adresate în SCAP şi în Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, autorităţi administrative autonome, instituţii publice de învăţământ superior acreditate şi de cercetare, Academia Română.

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 a programului (Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente), Obiectivul specific 1.1 –  Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni ai mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Potenţialii beneficiari pot obţine informaţii suplimentare de la Autoritatea de Management, la adresa de e-mail helpdesk.poca@podca.ro sau telefon: 021 310.40.60/int.11117.

Ghidul pentru această cerere de proiecte şi anexele aferente s-au aflat în consultare publică în perioada 5 martie – 1 aprilie a.c.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost lansat oficial în februarie 2015.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obţine finanţare următoarele tipuri de beneficiari: autorităţi şi instituţii publice centrale, autorităţi administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de cercetare, Academia Română, autorităţi şi instituţii publice locale de la nivelul judeţelor şi municipiilor, autorităţi şi instituţii publice locale beneficiare ale Investiţiilor Teritoriale Integrate, instituţiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare (AP):

AP 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);

AP 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, cu o alocare financiară de 187,70 de milioane de euro FSE (33,93%);

AP 3 – Asistenţă tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

 

Lasati un comentariu