Despre sistemul de raportare contabilă

• publicat la: 24 July 2015
Despre sistemul de raportare contabilă

 

  „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 509 din 09.07.2015, a fost publicat O.M.F.P. nr.773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.

                Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 se aplică :

- persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,  aprobate prin

O. M.F.P. nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

             – societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

         – operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic;

-subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales,care verifică încadrarea  în plafonul cifrei de afaceri pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2014;

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

       Raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun, până cel târziu la data de 17 august 2015,  la organul fiscal teritorial sau se transmit prin poştă prin scrisoare cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau numai  în formă electronică,  pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 

        Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

          Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2015, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care   este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.        

           Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează de persoana care a întocmit raportările contabile  ( directorul economic, contabilul-şef ori altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau de către persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) precum şi de  către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

          Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015.

         Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei   ’’.

 

Lasati un comentariu