Posturi vacante la Primăria Carei şi la instituţiile de stat judeţene

• publicat la: 2 iulie 2015
Posturi vacante la Primăria Carei şi la instituţiile de stat judeţene

Persoanele care doresc să lucreze în administraţia publică locală şi în instituţiile de stat din judeţul Satu Mare  au oportunitatea să depună dosare de înscriere la zeci de posturi vacante în luna iulie. Termenele limită de depunere a dosarelor expiră în numai câteva zile, aşa că trebuie să vă grăbiţi.

Printre instituţiile care pun la dispoziţie cele mai multe posturi se numără UAT Municipiul Carei, care organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul  Serviciului Buget Contabilitate, concurs de promovare în grad şi, respectiv, de   transfer la cerere a unei funcții publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia Mediului, Comercial.

Cei care optează pentru un post  la instituţiile judeţene, o pot face la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu-Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare sau la Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Satu Mare. Se caută  muncitori calificaţi, cu studii superioare sau medii.

Printre posturile vacante se numără cele de şofer îngrijitor, paznic, economist, de inspector de specialitate debutant la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, de şef de birou, consilieri şi referenţi în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, de şef serviciu la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu-Mare.

Posturi vacante  în administraţia publică locală

Pe site-ul  oficial al Primăriei Carei a apărut un anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent, clasa III, grad profesional superior  in cadrul  Serviciului Buget Contabilitate.   Condiţiile generale de participare sunt reglementate prin Legea  188/1999,art.54.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalureat

-9 ani vechime minimă  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

-cunoştinţe de operare PC

Dosarele de concurs se depun  la Serviciul de Resurse Umane, până la data de 6.07.2015, ora 16.00.

Concursul constă în 3 etape:

-selecţia dosarelor de înscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

-proba scrisă care va avea loc în data de  15. 07.2015, la ora 10.00

-interviul, care va avea loc în temen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Detalii privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0261-861566.

Tot pe site-ul oficial al Primăriei Carei, a fost  afişat un anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici.
Potrivit  dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 (republicată) (actualizată) privind Statutul  Funcţionarilor publici şi în conformitate cu prevederile articolului 146 din Hotărârea nr.611 din 4 iunie 2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, UAT a Municipiului Carei organizează concurs de promovarea în grad profesional a funcționarilor publici.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
– să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a   performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
-să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată  în condiţiile legii

Examenul de promovare în grad profesional va avea loc la sediul UAT Municipiului Carei, în data de 22 iulie, la ora 10.00-proba scrisă, iar în termen de maximum 5 zile de la susţinerea probei scrise va avea loc interviul.
Bibliografie:

– Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**) (*actualizată*)  privind Statutul funcționarilor publici
-Legea nr.7 din 18 decembrie 2004 (**republicată**) privind Codul de  conduită al funcționarilor publici
-Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*)  administrației publice locale
Tematica pentru Legea 215/2001: CAP.III, CAP.IV.

Pe acelaşi site a apărut un anunţ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia Mediului, Comercial.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.148 şi art.149 din Hotărârea nr.611 din 4 iunie 2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici şi art.90, alin. 5 din  Legea nr. 188/1999 (republicată) (actualizată) privind Statutul  Funcţionarilor publici, UAT Municipiul Carei, anunţă ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice vacante de consilier juridic grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia Mediului, Comercial.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune cererile de transfer, însoţite de un curriculum vitae pâna la data de 20.07. 2015, ora 16.00 la Registratura UAT mun. Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, Serviciul  Resurse  Umane sau la numărul de telefon 0261 861 566.

Locuri de muncă disponibile în instituţiile de stat judeţene

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacantă, de Șef serviciu – Servicul Economic, respectiv a funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier juridic superior – Compartimentul evidenţă şi informatică şi a funcției contractuale de execuție, vacantă, de şofer -Compartiment secretariat, juridic şi administrativ.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de consilier juridic superior – Compartimentul evidenţă şi informatică sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
vechime minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de Şef Serviciu- Serviciul Economic sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice su în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică – experienţă în management;
vechime minimum 2 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
17 iulie 2015: termen limită de depunere a dosarelor;
28 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
30 iulie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuţie vacantă de şofer Compartiment secretariat, juridic şi administrative sunt:
permis de conducere, categoria B;
diploma care să ateste studiile gimnaziale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 iulie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22 iulie 2015, ora 09.00: proba scrisă;
24 iulie 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, telefon 0261-807.566 / 0261-807.569.

Şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
economist IA, în cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii- Resurse umane
inspector de specialitate debutant, în cadrul Centrului de agrement Ştrand Satu Mare.
paznic, în cadrul Centrului de agrement Ştrand Satu Mare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
economist IA

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic,
minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor în domeniul financiar-contabil;

inspector de specialitate debutant
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
paznic

studii generale, atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 iulie 2015, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 iulie 2015, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Satu Mare , din Satu Mare, str. Vasile Conta nr. 2/1, telefon 0261/711.604.

O altă instituţie din Satu Mare care angajează personal este Muzeul Județean care organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, la Serviciul Administrativ Pază, astfel:
muncitor calificat;
şofer;
îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat I:
studii: medii;
calificare profesională în domeniile tâmplărie şi mecanică;
vechime în specialitatea studiilor 9 ani.

şofer:
studii: medii;
permis de conducere categoria B;
experienţă în domeniu constituie avantaj.

îngrijitor:
studii medii;
experienţă în domeniu constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 iulie 2015, ora 15:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
20 iulie 2015, ora 10:00, proba practică;
21 iulie 2015, ora 10:00, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean din Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, telefon: 0261/737.526.

Mai aveţi 7 zile pentru a vă depune dosarul de înscriere  la  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu – Mare, care organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă după cum urmează:

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Management de caz în domeniul protecției copilului;
referent, clasa III, grad profesional principal – Serviciul evaluare complexă în domeniul asistenței sociale;
consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Biroul juridic şi contencios;
consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul monitorizare, strategii, programe, proiecte.
Şef birou- Biroul adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu – Mare -Biroul Resurse Umane și Salarizare din  str. Corvinilor, nr.18, Satu Mare,  telefon: 0261/768.830 int. 113.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  Şef birou- Biroul adopţii  sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale;
studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art.31 alin.(1) din Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010);
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul pentru toate posturile vacante la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu – Mare se va organiza conform calendarului următor:

20 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu – Mare -Biroul Resurse Umane și Salarizare din  str. Corvinilor, nr.18, Satu Mare,  telefon: 0261/768.830 int. 113.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Gestiune Buget din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu-Mare. Celor care vor să se înscrie la concurs le-au mai rămas 4 zile pâna la temenul limită de depunere a dosarelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 iulie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

AnaMaria Roman

Lasati un comentariu