Primăria Carei scoate 3 posturi la concurs pentru Centrul Social

• publicat la: 27 octombrie 2015
Primăria Carei scoate 3 posturi la concurs pentru Centrul Social

Serviciul de Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei Carei  scoate la concurs 3 posturi contractuale pentru Centrul Social de pe strada Progresului.Se caută un asistent social, un psiholog şi un coordonator al centrului.

Vă reamintim că pentru înfiinţarea acestui Centru Social a fost accesat un proiect denumit   ,,Reintegrarea vechii cazărmi prin înfiinţarea Centrului Social Carei”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu de  intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în valoare de  cca 2.000.000 Euro.

În clădirea acestui Centru Social  îşi au sediul mai multe servicii cu orar de lucru cu publicul,  Serviciul de Asistenţă Socială, Biroul Agricol, serviciul de Spaţii Locative, biroul  de Stare Civilă şi Registrul Comerţului. Din data de 1 decembrie 2014, a funcţionat aici şi Serviciul de Taxe şi Impozite locale, până la data de 26 octombrie 2015, expulzat fiind din noua primărie inaugurată la data de 25 octombrie 2014.

UAT Municipiul Carei, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Centrul Social, după cum urmează:

 1. coordonator centru;
 2. asistent social;
 3. psiholog.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • coordonator centru:
  • diplomă de licenţă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, sociologie, asistenţă socială; vechime minimum doi ani în servicii pentru copii şi familie.
 • asistent social:
  • licenţiat în domeniul ştiinţelor sociale, specializarea asistenţă socială, cu aviz de exercitare a profesiei, debutant.
 • psiholog:
  • licenţiat în domeniul psihologie şi ştiinţe comportamentale, debutant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 noiembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 • LEGE nr.292 din 20 decembrie 2011 (*actualizată*) a asistenţei sociale;
 • ORDIN nr.24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 • ORDIN nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare sc pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0261-861566.

Lasati un comentariu