Concurs de promovare în funcţie publică pentru postul de director executiv adjunct Poliţie Locală

• publicat la: 21 April 2016
Concurs de promovare în funcţie publică pentru postul de director executiv adjunct Poliţie Locală

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcţionarilor publici*) şi a H.G. 611/2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei organizează concurs de promovare în funcţie publică de conducere pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante director executiv adjunct Poliţie Locală.

Pentru a participa la concurs, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

• să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

• să fle numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

• să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;

• să îndeplinească condiţia minimă de vechime de 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere director executiv adjunct;

• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. condiţii specifice:

• studii superioare inginereşti sau administrative, absolvite cu diplomă de licenţă.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, până la data de 9.05.2016, ora 16.00.

Concursul constă în trei etape:
-Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
-Proba scrisă va avea loc în data de  19.05.2016, ora 10.00.

-interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul de concurs va conţine:

• formularul de înscriere (se pune la dispoziţia candidaţilor); • copia actului de identitate;

• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

• copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

• cazierul administrativ.

Copiile se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Lasati un comentariu