În 5 iunie 2016, locuitorii municipiului Carei îşi aleg noul primar şi consilierii locali

• publicat la: 5 April 2016
În 5 iunie 2016, locuitorii municipiului Carei îşi aleg noul primar şi consilierii locali

Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând “primul, principalul”) este o persoană  care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalităţii. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce priveşte puterile și responsabilitățile primarului.  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Primarul conduce serviciile publice locale.

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.

Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni. Consiliul Local Carei este format din 19 persoane. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judeţean este de 4 ani. Mandatul se exercită în condiţiile legii.

comentarii

de Horia Mărieș la 6 April 2016 - 10:14

Acum, cunoscut fiind fără nici un dubiu numele candidatului UDMR la funcția de primar al Careiului la alegerile locale ce vor avea loc în ziua de 5 iunie 2016, mă întreb doar dacă actualul primaș va reuși să mobilizeze sau nu pe toti cei morți ín ultima vreme, pentru ca acestia să-l voteze tot pe el, cunoscut fiind faptul că “Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 2 martie este de 18.275.109, cu 3.107 mai mulți față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă din data de 3 februarie. În municipiul Carei, potrivit ultimului recensământ, există 21.112 locuitori iar alegători cuprinşi în Registrul Electoral sunt mai mulţi decât numărul locuitorilor chiar dacă din numărul total de 21.112 careieni există aproape 5000 ce fac parte din grupa, de vârstă 0-18 ani.” (Cifrele sunt preluate din articolul “Numărul alegătorilor din Registrul Electoral de la Carei va rămâne mai mare ca numărul locuitorilor de la recensământ?”, publicat În BdeC la: 3 March 2016)

Cu o astfel de “numărătoare” făcută la ultimul recensământ, de diverși ciraci, cu binecuvântarea distinsei doamne Clara Sróth, pentru ca orasul Carei să fie declarat municipiu și pentru ca să se asigure o pită albă de mâncat unui număr de 19 consilieri locali, poate că nu degeaba alegătorii careieni sunt considerați a fi “fraieri și creduli”, așa cum i-a catalogat de fapt, fără nici o jenă, dar cu o nemărginită nerușinare, Kovács Jenö bácsi, în direct, în sfånta zi feminină de 1 martie a.c., la o emisiune ITV Satu Mare.

https://vimeo.com/157670270

Nu de alta, dar precedente au mai fost. Unele dovedite, probate cu acte. Mă citez:

“Au fost insă și anumite pete de culoare în cenușia campania electorală a anului 2004. De exemplu, Kovacs Jeno a fost acuzat cu probe clare de consilierul local UDMR-ist Lang Emil ca ar fi uzat de date false atunci când a prezentat lista susținătorilor săi (Lang Emil fiind trecut pe lista susținătorilor lui Kovacs Jeno cu date preluate dintr-un buletin de identitate expirat cu 4 ani în urmă si cu semnătura evident falsificată).

Kovacs s-a dezvinovățit în presă în mod pueril declarând că nu poate răspunde de faptele celor care l-au ajutat la completarea listelor cu semnături ale celor cca 1600 de susținători de-ai săi, dar azi este clar că o astfel de faptă avea un pronunțat iz penal, iar comisia electorală locală ar fi trebuit pur și simplu să-l elimine pe independentul Kovacs din cursa electorală. Lucru care nu s-a întâmplat.”

Lasati un comentariu