TVA la încasare

• publicat la: 10 June 2016
TVA la încasare

D.G.R.F.P. Cluj Napoca informează contribuabilii că prin Ordinul A.N.A.F. nr.1503/2016 , publicat în M.O. nr. 403 din 27 mai 2016 s-a aprobat :

Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare , precum si

b). Procedura de radiere , la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,

Totodată, prin ordin s-a aprobat modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

1). “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” -formularul (097),

2). “Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare“,

3). “Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”

4). “Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare“,.

Referitor la înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal şi care optează să aplice sistemul TVA la încasare depun Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare- formularul 097 , prevăzută la art. 324 alin.(12) din Codul Fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 282 alin.(3) lit. a) din Codul Fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Notificarea se depune de persoana impozabilă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal , până la data de 25 ianuarie inclusiv, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Înscrierea  în registru se realizează până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea de contribuabil.

Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în regim normal, conform art. 316 din Codul Fiscal, în cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA. Astfel  acestea  sunt înscrise de organul fiscal competent în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data înregistrării în scopuri de TVA.

 

Referitor la radierea, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:

 

1.Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare si care nu depăseste în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunta la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depus formularul 097-Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

2.Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună  formularul 097 la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată,  în vederea iesirii din sistemul TVA la încasare. În acest caz se aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

3.Persoana impozabilă este radiată din oficiu din registrul  persoanelor Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare impozabile în cazul in care organul fiscal a anulat , la cerere sau din oficiu , înregistrarea în scopuri de TVA avută în baza art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Important :P ersoanele impozabile,înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul Fiscal, care aplică sistemul TVA la încasare , au obligatia de a colecta TVA aferent operatiunilor taxabile (livrări de bunuri/prestări de servicii)  la data încasării integrale sau parţiale a contravalorii acestora.

Dreptul de deducere a TVA aferent achizitiilor efectuate de o persoană impozabilă de la un plătitor de TVA care aplică sistemul TVA la încasare conform art.282, alin.(3)-(8)  din Codul Fiscal, este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor si serviciilor achizitionate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Dreptul de deducere a TVA aferent achizitiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare ,conform  art.282, alin.(3)-(8)  din Codul Fiscal,  este amânat până la momentul la care taxa aferentă bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

 

                                    

Lasati un comentariu