Ajutoare bănești pentru încălzirea locuințelor. Cine și cât primește

• publicat la: 18 October 2016
Ajutoare bănești pentru încălzirea locuințelor. Cine și cât primește

Potrivit celor declarate de Monica Radu, șef birou Asistență Socială din cadrul UAT Municipiul Carei , cererile pentru ajutoare de încălzire se pot depune oficial din data de 24 octombrie 2016 la sediul de pe strada Progresului.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse pot să beneficieze în perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parţială – de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local – a cheltuielilor pentru încălzirea locuinţei.

Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie electrică, gaze naturale si lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acest ajutor este valabil  numai pentru un singur sistem de incălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

 • Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.
 • Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
 • Persoana singură- persoana care a implinit vârsta de 18 ani, care locuieste singură si nu se mai afla în întretinerea părintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsă intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodăreste singură si are capacitate de exercitiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
 • Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflată in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriată sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Se asimilează locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale– Lei – Lemne şi Cărbuni– Lei – Energie electrică– Lei –
<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-615 lei 20 16 48

Cererea trebuie depusă de titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care poate fi:

 • proprietarul locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
 • titularul contractului de închiriere;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.
 • Actele necesare pentru depunerea dosarelor
  • Subvenţie încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni

  – Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

  – C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

  – Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

  – Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

  – Act proprietate / contract închiriere / comodat;

  – Carte de identitate autoturism / motocicleta;

  – Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie

  – Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

  – Adeverinta institutie de invățământ în cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

  • Subvenţie încălzirea locuinţei cu gaze naturale

  – Cerere (adeverinta asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

  – C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

  – Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

  – Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

  – Act proprietate / contract închiriere / comodat;

  – Carte de identitate autoturism / motocicleta;

  – Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

  – Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

  – Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

  – Factură gaze (luna anterioară);

  • Subvenţie încălzirea locuinţei cu energie electrică

  – Cerere (adeverinta asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

  – C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

  – Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

  – Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

  – Act proprietate / contract închiriere / comodat;

  – Carte de identitate autoturism / motocicleta;

  – Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

  – Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti,cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

  – Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

  – Factură energie electrică (luna anterioară);

  Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligatia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

  Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei:

  Bunuri imobile
  1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

  Bunuri mobile*
  1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze,microbuze
  4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
  5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
  (*)Aflate în stare de funcţionare

  Depozite bancare

  1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

  Terenuri/animale şi /saupăsări

  1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

  Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

  Verificari si sanctiuni

  Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

  In cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucrătoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

  Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

  Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu