Alte posturi de asistent medical scoase la concurs de Spitalul Municipal Carei

• publicat la: 16 septembrie 2018
Alte posturi de asistent medical scoase la concurs de Spitalul Municipal Carei

Spitalul Municipal Carei a scos la concurs posturi vacante de asistent medical în două etape. Ieri am publicat lista locurilor de muncă vacante pentru care se va organiza concurs în data de 5 octombrie 2018.

https://www.buletindecarei.ro/2018/09/6-posturi-vacante-la-spitalul-municipal-carei.html

Vă supunem atenţiei alte oferte din partea Spitalului Municipal Carei.

Spitalul Municipal Carei, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale, temporar vacante, după cum urmează:

4 posturi asistenţi medicali
• 3 posturi infirmier

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical:
diplomă de licenţă în specialitate;
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională (Malpraxis medical).

• infirmier:
certificat de absolvire a cursului de infirmiere;
absolvent a cel puţin 8 clase primare.
vechime – 0-6 luni sau mai mult.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 03 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Carei, cu sediul în Carei, Bd. 25 Octombrie nr. 25. judeţul Satu Mare, telefon 0261.706325.

comentarii

de Poet Carei city 2018 la 16 septembrie 2018 - 15:17

Alte posturi,dar cateodata fara fonduri,unii platesc ca si taranul,ce conteaza avem de unde,bogAtia domina in aceasta epoca centenara,bucurati va de viata,medicii sa cunoasteti numai orin salutare.

de gyongy la 26 septembrie 2018 - 10:10

mafia din spital actioneaza!!!! cica nu mai se pot depune dosarele pentru liftier si infirmiera!! oamenii sunt speriati cu texte de genu…nu e sigur postul..deja sunt depuse cererile pentru post si alte minciuni ca sa ajunga lacine vor ei posturile!!!
rusine primaria carei cu asa manageri la spital!!!

Lasati un comentariu