Post vacant la Şcoala Gimnazială din Petreşti

• publicat la: 30 January 2019
Post vacant la Şcoala Gimnazială din Petreşti

Şcoala Gimnazială „Dr. Ştefan Vonhaz” ,  cu sediul în localitatea Petreşti, str. Principală, nr. 549, judeţul Satu Mare, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

- Numele funcției: 0,5 Secretar;

-Numele funcției: 0,5 Administrator financiar.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 21.02.2019,  ora 08:00 (Secretar); 11:00 (Adm. Fin.);

- Proba interviu în data de , 22.02.2019 ora 08:00 (Secretar); 11:00 (Adm. Fin.);

- Proba practică în data de 26.02.2019,  ora08:00 (Secretar); 11:00 (Adm. Fin.).

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 capitolul 1 :
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

- studii : Studii superioare

- vechime : minim 3 ani vechime( secretar); minim 9 ani vechime( adm. financiar).

Candidaţii vor depune dosarele de participare conform ar. 6 din HG nr. 286/2011 capitolul 1 ., în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Petrești.   Documente pentru dosar:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului

 Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale ”Dr. Ștefan Vonhaz” , persoană de contact: Varga Sidonia telefon: 0762257895.

Menţiuni: începând cu 01.09.2019 an scolar 2019/2020 posturile se reduc la 0,25 secretar/0,25 adm. Financiar. Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii .

 

Lasati un comentariu