Spitalul Municipal Carei scoate la concurs 10 posturi de asistent medical, infirmier, îngrijitor și brancardier

• publicat la: 4 mai 2019
Spitalul Municipal Carei scoate la concurs 10 posturi de asistent medical, infirmier, îngrijitor și brancardier

Noi posturi scoase la concurs de spitalul Municipal Carei din subordinea Consiliului Local. Un post de asistent medical pe perioadă determinată și alte 4  pentru perioadă nedeterminată. Mai sunt vacante și 2 posturi de infirmier, 2 de îngrijitor și unul de brancardier.

Spitalul Municipal Carei, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale, temporar vacante, de:

• 1 post de asistent medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical:
diplomă de licență m specialitate;
diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate;
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
asigurarea obligatorie dr răspundere civilă profesională (Malpraxis medical).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 27 mai 2019, ora 10.00, proba practică;
 • 28 mai 2019, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Carei, cu sediul în Carei, Bd. 25 Octombrie nr. 25, judeţul Satu Mare, telefon 0261.706.325.

.

Spitalul Municipal Carei, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 4 posturi de asistent medical;
• 2 posturi de infirmiere;
• 2 posturi de îngrijitoare de curățenie;
• 1 post de brancardier

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical:
diplomă de licență în specialitate;
diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate;
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională (Malpraxis medical).

• Infirmiere:
absolvent a cel puțin 8 clase primare;
certificat de absolvire a cursului de infirmiere.

• Brancardier:
certificat de absolvire a cursului de infirmiere;
absolvent a cel puțin 8 clase primare.

• îngrijitoare de curățenie:
absolvent a cel puțin 8 clase primare;
vechime – 0 – 6 luni sau mai mult.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 27 mai 2019, ora 10.00, proba practică;
 • 28 mai 2019, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Carei, cu sediul în Carei, Bd. 25 Octombrie nr. 25, judeţul Satu Mare, telefon 0261.706.325.

 

 

 

 

comentarii

de Careian la 4 mai 2019 - 15:32

Ar fi corect sa fie afisate si preturile langa posturi.

de Anonim la 5 mai 2019 - 08:13

Și acum cât trebuie sa dam pt un post?2000€ sau 5000€?

de Careian la 6 mai 2019 - 20:18

Trebuie intrebata doamna care se ocupa cu repartizarea posturilor. Am auzit 5000 euro pt post de asistent.

de Buletin de Carei la 6 mai 2019 - 20:27

Cum se numeste doamna cu repartizarea posturilor?

de ???!!! la 7 mai 2019 - 08:06

“Văzând modul cum este administrată ideea de justiție și dreptate, te întrebi ce este mai ticălos, faptul că PSD numește câte o panaramă incompetentă în te miri ce funcție sau felul cum este mânuită sabia dreptății de către procurori și judecători?”, a susținut Ionuț Popescu”

de Careian la 10 mai 2019 - 21:27

Daca esti asistenta, in cateva luni iti recuperezi banii dati pentru post. E dezgustator, si trist ca nu conteaza cat inveti pentru un examen, cat de competenta esti, conteaza ce relatii ai. Pentru ca banii in sine nu sunt de ajuns. Trebuie sa stii cui sa ii dai. E un secret deschis, in tot orasul se stie cum obtii in Carei loc de munca in spital. Iar numele doamnei respective se poate afla foarte usor.

Lasati un comentariu