ITM Satu Mare la ora bilanțului: 1811 controale și 1848 sancțiuni contravenționale în anul 2019

• publicat la: 5 februarie 2020
ITM Satu Mare la ora bilanțului: 1811 controale și 1848 sancțiuni contravenționale în anul 2019

In anul 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 1811 controale, din care 1027 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 784 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 1848 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 2570 măsuri pentru înlăturarea acestora. Cu ocazia controalelor efectuate au fost aplicate 1848 sancțiuni contravenționale, din care 152 amenzi în valoare totală de 1.566.900 lei.

I.       Cu ocazia celor 1027 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în anul 2019 s-au aplicat în total 619 sancţiuni contravenţionale, din care 89 amenzi în valoare totală de 1.182.400 lei și 530 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 1341 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 456 sancțiuni (72 amenzi în valoare totală de 1.155.800 lei  și 384 avertismente.

Cu ocazia controalelor efectuate la punctele de lucru ale angajatorilor în cadrul Campaniei Naționale privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate, în cursul anului 2019  au fost depistaţi 77 angajatori folosind muncă nedeclarată. La cei 77 angajatori depistați cu muncă nedeclarată în anul 2019, au fost identificate  118 persoane, din care :

a) au fost primite la muncă 73 de persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

b) au fost primite la muncă 12 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

c) au fost primite la muncă 3 persoane în perioada în care acestea aveau contractul individual de muncă suspendat;

d) au fost primiti la muncă 30  salariati în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru folosirea muncii nedeclarate în valoare de 1.060.000 lei.

Pe ramuri de activitate, situaţia cazurilor de muncă fără forme legale depistate în anul  2019 se prezintă astfel :

 

RAMURA

Nr. agenţi economici

Nr. persoane lucrând fără forme legale de angajare

TOTAL

Femei

Tineri sub 18 ani

Comerţ, restaurante, baruri, hoteluri

33

41

24

0

Construcţii si materiale de constructii

21

38

5

0

Silvicultură şi exploatarea  şi prel. lemnului

0

0

0

0

Prestări servicii

10

21

12

0

Agricultură

2

4

2

1

Alte ramuri

11

14

6

0

Total

77

118

49

0

 

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 109 sancțiuni (96 avertismente și 13 amenzi în valoare totală de 8.600 lei și s-au dispus 246 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 784 controale în cursul anului 2019, fiind constatate 1229 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 1229 sancțiuni contravenționale, din care 63 amenzi (în valoare totală de 384.500 lei) și 1166 avertismente. Au fost dispuse 1229 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În anul 2019, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă SSM a fost de 1479 zile, distribuit astfel:

-944 zile (63,8 %) pentru activitatea de prevenire (controale preventive),

-29 zile (6,08 %) pentru consultanţă şi expertiză în domeniul SSM,

-52 zile (3,51%) pentru instruirea persoanelor cu atribuţii în domeniul SSM şi pentru participarea la şedinţele CSSM la angajatori,

-294 zile (19,87%) pentru cercetarea evenimentelor şi avizarea dosarelor de cercetare a evenimentelor,

-15 zile (1,01%) pentru soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor şi sesizărilor,

– 109 zile (7,37%) zile pentru lucrările de birou (statistică/raportări, arhivare, evidență suport magnetic),

36 zile (2,43%) pentru activitatea de perfecţionare profesională a inspectorilor de muncă.

III.Evidența muncii. Contracte colective de muncă.

În anul 2019 au fost eliberate 476 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 2853 extrase REVISAL. Au fost eliberate 70 de registre de evidenţă a zilierilor. Potrivit extraselor depuse lunar de către beneficiari, în această perioadă în registre fiind înregistrate 52.584 om-zile, preluate în baza de date pe suport magnetic. La solicitarea A.J.P.I.S. au fost verificate lunar listele cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social din toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare.

Cumulat de la începutul anului 2019 au fost înregistrate 224 contracte colective de muncă și 52 acte adiţionale la contractele colective de muncă, din care:

– la societăţi comerciale, companii şi societăţi naţionale, regii autonome, cu capital de stat, şi unităţi bugetare:   54 contracte colective, 9 acte adiţionale;

– la unităţi cu capital privat:  170 contracte colective şi 43 acte adiţionale;

Numărul contractelor colective de muncă active la 31 decembrie 2019 este de 424 contracte.

  1. III.  Comunicare. Relații cu publicul

În anul 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 951 de petiții (sesizări), 772 de la cetățeni (persoane fizice) și 179 de la organizații legal constituite (persoane juridice, instituții, sindicate, etc.).  În raport cu modalitatea de depunere/trimitere a petiției, 766 au fost transmise pe suport de hârtie (prin poștă sau personal la sediul I.T.M.), 173 pe suport electronic (prin e-mail) și 12 completate pe portalul de petiții (formularul electronic de pe site).  S-au comunicat răspunsuri scrise (pe suport de hârtie și/sau, după caz, prin e-mail) la 865 de petiții; 33 petiții au fost redirecționate spre alte instituții (majoritatea spre inspectoratele teritoriale de muncă în a căror circumscripție au sediul angajatorii reclamați, iar 33 petiții (anonime și/sau reveniri cu aceleași probleme semnalate de la același petent) au fost clasate potrivit prevederilor art. 7 și art. 10 din O.G. nr. 27/2002.

În anul 2019 au fost înregistrate 968 de solicitări de interes public, din care 356 pe suport de hârtie, 102 pe suport electronic (prin e-mail sau prin formularul electronic de pe site-ul instituției, și 510 verbal (telefonic sau personal la biroul C.R.P. de la sediul instituției).

 

Lasati un comentariu