Registrul electronic de evidență a zilierilor a devenit obligatoriu din 25 iulie 2020

• publicat la: 26 iulie 2020
Registrul electronic de evidență a zilierilor a devenit obligatoriu din 25 iulie 2020

Ordinul Ministrului Muncii nr. 1140 privind metodologia de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor a fost publicat joi, 23.07.2020.

Conform Ordinului mențioonat, în scopul obținerii numelui de utilizator și a parolei, Beneficiarul (care folosește zilieri în condițiile prevăzute prin Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare) depune la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul următoarele documente:

a)                Cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei (model prevăzut în Anexa 1 la Metodologie);

b)                Împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;

c)                Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către acesta;

d)                Copie de pe certificatul de înmatriculare la O.N.R.C. (certificatul de înregistrare fiscală);

e)                Copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv al Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art.13 alin.(1) din Legea nr. 52/2011;

f) Declarație pe propria răspundere (prevăzută în anexa 2 la Metodologie) prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului, sau, după caz, de împuternicit al reprezentant ului legal, în cazul în care documentele menționate mai sus (lit. a – e) se transmit prin e-mail.

În cazul în care documentele transmise prin e-mail nu sunt complete sau corecte, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de completare sau corectare a acestora, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.

Registrul se completează și se transmite de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite, cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile ”Inspecția Muncii”, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii.

Lasati un comentariu