Comunicat USR Plus Carei

• publicat la: 20 august 2020
Comunicat USR Plus Carei

De aproape un an și jumătate, Municipiul Carei este inundat de un miros pestilențial, devenit insuportabil pentru locuitorii orașului și agenții economici din zonă. Conform celor stabilite de autoritățile competente, mirosul provine de la societatea Sana RA SRL, situată pe Str. Căplenilor, nr. 60, Carei, societate care produce biogaz pe platforma fostei fabrici de zahăr din Carei, care utilizează ca materie primă resturi vegetale, dejecții animaliere, deșeuri de țesuturi animaliere, inclusiv lichide cu grăsimi de origine animală. Sediul firmei este în intravilanul localității Carei, într-o zonă rezidențială.

În august 2019, după numeroase plângeri și sesizări ale cetățenilor, Garda de mediu a venit în control iar în timpul verificărilor, s-au constatat o serie întreagă de deficiențe iar pentru remedierea acestora, s-a dispus urgentarea efectuării reparațiilor la instalația respectivă și începerea imediată a prelucrării deșeurilor stocate existente, sau valorificare/eliminarea acestora în instalații autorizate. Urmare a neconformităților constatate, comisarii au aplicat operatorului o sancțiune contravențională în valoare de 75.000 lei. De atunci și până astăzi, societatea a primit nenumărate termene pentru remedierea problemelor existente, toate aceste termene nefiind respectate, situația persistând și în prezent. Nici alte amenzi aplicate societății nu au dus la conformarea activității acesteia.

Pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de incidente generatoare de disconfort pentru populație, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au dispus interzicerea colectării și depozitării deșeurilor de țesuturi animaliere, inclusiv a deșeurilor lichide cu grăsimi și cu conținut stomacal (intestine) – direct în recipiente sub cerul liber, și depozitarea acestora numai în spații frigorifice adecvate.

Printre nemulțumirile reclamate se numără și faptul că platforma se află în intravilanul municipului, iar unitatea prelucrează deșeuri animale, degajând un miros greu de suportat. În plus, deșeurile sunt transportate prin municipiul Carei, totul cu mijloace de transport nespecializate.

Astfel este evident că activitatea societății SANA RA SRL încalcă în mod flagrant prevederile Ordinului 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației care prevede :

Articolul 5 alin (6) “Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.”

De asemenea , distanța minimă potivit art. 11, aliniat 1, din același ordin, este reglementată astfel: Articolul 11(1) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:

38. Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase:      1.000 m

După domeniul de activitate prevăzut în autorizația de mediu, activitatea soietății încalcă astfel, prin amplasarea ei în intravilanul Municipiului Carei distanțele minime prevăzute în legislație care ar trebui să fie la 1000 de m de teritoriul protejat (teritoriu protejat – teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale).

Totodată am observat că autorizația de mediu emisă încalcă legislatia în vigoare. Agenția pentru protecția mediului Satu Mare a emis o autorizație de mediu încălcând legislația, inclusiv REGULAMENTUL (UE) NR. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată. Astfel potrivit acestor normative europene procesarea subproduselor animaliere în instalații de biogaz, la distanță, fără a afecta sănătatea oamenilor și a animalelor.

Precizăm că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților, principiu consacrat atât în Codul Civil cât și  art 148 alin. 2 din Constituția  României, potrivit căruia: “(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

De altfel, legea 123 din 2020 proaspăt aprobată, prevede în mod clar obligativitatea autorităților locale de a reglementa inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară a desfășurării activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, unități sanitare și unități de învățământ, iar dispozitiile art. 22 sunt aplicabile fără a fi condiționate de existența normelor metodologice.

Astfel, solicităm de urgență Autorităților publice locale să respecte prevederile Legii 123/2020, punctul 22 – respectiv 124 și să analizeze interzicerea activității acestei societăți până la intrarea acesteia în legalitate.

De asemenea solicităm Gărzii de mediu să se sesizeze cu privire la acestă Autorizație de Mediu care este emisă în mod vădit nelegal și să dispună oprirea din activități până la obținerea unei autorizații de mediu conforme (pentru un amplasament în afara orașului, la cel puțin 1000 de m).   

De asemnea solicităm DSP să suspende autorizația de funcționare a operatorului economic, având în vedere că nu au fost respectate prevederile  Normelor  aprobate prin Ordinul 536/1997 și ulterior, Ordinul 119/2014.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm autorităților măsuri urgente în conformitate cu prerogativele legale pentru remedierea acestei situații.

Alianța USR PLUS CAREI                                                                        20.08.2020

Lasati un comentariu