Alte 7 posturi scoase la concurs de Primăria Carei. Se caută un inspector pentru compartimentul de Protecție Civilă

• publicat la: 17 octombrie 2020
Alte 7 posturi scoase la concurs de Primăria Carei. Se caută un inspector pentru compartimentul de Protecție Civilă

Avalanșă de posturi scoase la concurs de Primăria Carei  după alegerile locale. E drept că nu sunt  mediatizate intens așa cum se procedează cu odele închinate primarului evazionist sau viceprimarului traseist  politic. Culmea e că anunțurile sunt postate la secțiunea concursuri în derulare de pe site-ul www.municipiulcarei.ro mai târziu decât adresa oficială.

Dacă urmăriți cu atenție datele adreselor veți observa că anunțul datat din 05 0ctombrie este postat după cel din 14 octombrie, la fel și în cazul postului anunțat pe data de 12 octombrie. Deci administratorul acestui site are reale probleme cu actualizarea  la zi a documentelor oficiale.

Anunțul pentru postul de Inspector la Protectia civilă și situații de urgență din cadrul Primăriei Carei este datat 12 octombrie dar a fost afișat abia pe data de 16 octombrie 2020. După pensionarea lui Vasile  Filip de la acest compartiment, postul nu a mai fost scos la concurs ci a fost externalizat.

.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 funcții contractuale de execuţie, vacante, de muncitor calificat (electrician, lăcătuș, zidar, paznic) în cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • prevăzute în fișa postului;
 • studii: școală profesională/curs de calificare cu diplomă de absolvire/ certificat de absolvire a școlii profesionale/cursului de calificare de electrician, lăcătuș, zidar sau paznic;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 noiembrie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0261/861.652.

Lasati un comentariu