Posturi vacante la Casa de Tip Familial „Violeta” Carei. Lista posturilor vacante la Direcţia de Asistenţă Socială Satu Mare

• publicat la: 21 februarie 2021
Posturi vacante la Casa de Tip Familial „Violeta” Carei. Lista posturilor vacante la Direcţia de Asistenţă Socială Satu Mare

Mai aveți la dispoziție 4 zile pentru a vă depune dosarele pentru posturile vacante scoase la concurs la Casa Violeta din Carei.

Direcţia de Asistenţă Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • C.A.V.I.T.P.A.N.E. „Andrei”, Satu Mare:
  • psihologpracticant – studii S – 1 post:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență  în domeniul psihologic;
   • minimum 1 an vechime ca psiholog stagiar;
   • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant;
  • asistent social practicant – studii S -1 post:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială;
   • minimum 6 luni vechime în specialitate;
   • aviz de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competentă practicant
 • C.I.A.P.H.M. „O viață nouă”, Satu Mare:
  • infirmier – studii G -1 post:
   • diplomă de absolvire a școlii generale;
   • curs de infirmier;
   • minimum 6 luni vechime în activitate;
  • pedagog de recuperare – studii M – 1 post: Rectificare:  „pedagog de recuperare principal, studii M ”(Conform M.O. nr. 124/15.02.2021, partea a III-a).
   • diplomă de bacalaureat:
   • minimum 6 luni vechime în activitate pe studii medii. Rectificare: „minimum 4 ani vechime în activitate pe studii medii”  (Conform M.O. nr. 124/15.02.2021, partea a III-a).
 • Echipa mobilă:
  • kinetoterapeut – studii M -1 post: Rectificare: „studii S” (Conform M.O. nr. 124/15.02.2021, partea a III-a).
   • diplomă de licență în specialitate;
   • 6 luni vechime în specialitate;
   • autorizație de liberă practică.
 • Casa de Tip Familial „Teodora”, Noroieni:
  • instructor de ergoterapie – studii M -1 post:
   • diplomă de bacalaureat;
   • minimum 6 luni vechime în activitate pe studii medii;
  • educator- studii S -1 post
   • diplomă de licență;
   • minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite;
   • experiență profesională de cel puțin 1 an în lucru cu copii și în planificarea și proiectarea activităților instructiv-educative.
 • Casa de Tip Familial „Violeta”, Carei:
  • îngrijitor – studii G – 1 post:
   • diplomă de absolvire a școlii generale;
   • minimum 6 luni vechime m activitate.
 • Compartimentul de intervenție și deservire:
  • referent de specialitate I – studii S -1 post:
   • diplomă de licență; Rectificare: „diplomă de licență în domeniul științe sociale”(Conform M.O. nr. 124/15.02.2021, partea a III-a).
   • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite.
 • Casa de Tip Familial „Iris”, Berindan:
  • îngrijitor – studii G -1 post:
   • diplomă de absolvire a școlii generale;
   • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • Centrul de îngrijire și Asistență Socială „Șansa”, Satu Mare:
  • inspector de specialitate debutant – studii S -1 post:
   • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
   • asistent medical igienă – studii PL -1 post:
   • diplomă de bacalaureat:
   • studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea igienă sau studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea asistent medical generalist (cu obligativitatea de a urma program de specializare în vederea reconvers id profesionale – specializarea igienă și sănătate publică);
   • minimum 6 luni vechime în specialitate;
   • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical.
 • Centru de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii Străzii, Horezu Mare;
  • asistent social practicant – studii S -1 post
   • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială;
   • minimum 6 luni vechime în specialitate;
   • aviz de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență practicant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Satu Mare, cu sediul în Satu Mare. str. Ilișești nr. 4, camera 114, telefon 026/176.88.30.

 

Lasati un comentariu