Numeroase posturi scoase la concurs de Direcţia de Asistenţă Socială Satu Mare. Probă de testare a limbii maghiare

• publicat la: 20 martie 2021
Numeroase posturi scoase la concurs de Direcţia de Asistenţă Socială Satu Mare. Probă de testare a limbii maghiare

Direcţia de Asistenţă Socială Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • Centrul Creșe:
  • 1 post inspector de specialitate II – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea științe ale educației sau psihologie, vechime în specialitate – minimum 1 an;
  • 1 post referent IA – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, calificare în domeniul psihopedagogie, educatori, vechime în muncă și specialitate – minimum 5 ani;
  • 1 post îngrijitoare – studii medii finalizate cu diplomă de minimum 10 clase, vechime în muncă minimum 1 an, calificare infirmieră sau baby sitter;
  • 1 post muncitor calificat II (bucătăreasă) – studii medii finalizate cu diplomă de minimum 10 clase, calificare bucătar, vechime în muncă minimum 1 an;
  • 1 post asistent medical – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale absolvite cu diplomă sau echivalentă în specializarea asistență medicală, vechime în specialitate minimum 6 luni, cunoașterea limbii maghiare;
  • 2 posturi referenți educatori – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, calificare în domeniul psihopedagogic/educator, cunoașterea limbii maghiare:
  • 2 posturi infirmiere – studii medii finalizate cu diplomă de minimum 10 clase și calificare de infirmieră sau baby sitter, vechime în muncă minimum I an. cunoașterea limbii maghiare;
  • 1 post administrator II – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime minimă de 1 an în postul de administrator, sau calificare operator introducere și prelucrare date, vechime în muncă minimum 1 an, cunoașterea limbii maghiare;
 • Centrul Social de Urgență pentru Adulți – Adăpost de Noapte:
  • 1 post asistent medical – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale absolvite cu diplomă sau echivalentă în specializarea asistența medicală, vechime în muncă – minimum 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 aprilie 2021, ora 10.00: proba de testare a limbii maghiare pentru posturile care asigură serviciile de educație antepreșcolară în limba maghiară;
 • 14 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă
 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Aleea. Ilișești nr. 4, camera 10, telefon 0261/714.196, interior 10.

Lasati un comentariu