Spitalul Județean de Urgență Satu Mare caută manager. Exclus fost colaborator cu Securitatea

• publicat la: 27 martie 2021
Spitalul Județean de Urgență Satu Mare caută manager. Exclus fost colaborator cu Securitatea

Una dintre condițiile  impuse pentru participarea la concursul pentru postul de manager la  Spitalul Județean de Urgență este necolaborarea cu Securitatea înainte de 1989.  Cei care colaborează cu Securitatea  cosmetizată și redenumită după 1990 au undă verde în funcții?  Specializarea într-un anumit domeniu nu este specificată deci pot  fi absolvenți de orice fel de studii superioare, importante sunt masteratele obținute ulterior.

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg, nr.1-3, Satu Mare, desfășurându-se în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs – etapă eliminatorie – care va avea loc în data de 13.04.2021;
 2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – care va avea loc în data de 26.04.2021;
 • publicarea proiectelor de management ale candidaților pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare în data de 19.04.2021;
 • proba de susținere publică a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în data de 26.04.2021, începând cu ora 10.00.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul:

 1. planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. siguranța și satisfacția pacientului;
 3. managementul calității serviciilor medicale;
 4. managementul resurselor umane;
 5. performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți de studii universitare de licență cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii,
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin Ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverință din care rezultă că este apt medical (fizic și neuropsihic);
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anului 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a scimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Calendar concurs:

 1. vizitarea spitalului de către candidați: 06.04.2021;
 2. termen limită de depunere a dosarelor la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare: 12.04.2021, până la ora 15.00;
 3. selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor: 13.04.2021, până la ora 15.00;
 4. termen pentru depunerea contestațiilor: 14.04.2021, până la ora 15.00;
 5. termen pentru soluționarea contestațiilor: 16.04.2021, până la ora 15.00;
 6. publicarea proiectelor de managernent depuse de candidați pe site-ul spitalului la data de 19.04.2021, ora 15.00;
 1. manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail: manager@sjusm.ro, până la data de 21.04.2021, ora 15.00;
 2. transmiterea întrebărilor referitoare la întrebările de management cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: manager@sjusm.ro, până la data 25.04.2021, ora 15.00;
 3. susținerea proiectelor de management: la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în data de 26.04.2021, începând cu ora 10.00;
 4. afișarea rezultatelor: 27.04.2021, ora 15.00,
 5. termen pentru depunerea contestațiilor: 28.04.2021, ora 15.00;
 6. termen pentru soluționarea contestațiilor: 04.05.2021, ora 15.00.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului din str. Ravensburg, nr.1-3, Satu Mare, telefon: 0261/805.163, 0261/748.316, e-mail: runos@sjusm.ro.

Lasati un comentariu