Precizări privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940

• publicat la: 5 iulie 2021
Precizări privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940

Documentele necesare stabilirii calității de beneficiar (copil) al O.G.nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt, după caz următoarele:

Cerere tip(formular existent pe site-ul CJP Satu Mare); 

Act de identitate al solicitantului – copie și original;

Certificat de naștere al solicitantului – copie și orginal;

Certificat de căsătorie al solicitantului, după caz – copie și original;

Certificat de deces al părintelui decedat – copie și original;

Decizie/Hotărârea privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat – copie;

Talon de pensie al solicitantului (în situația în care acesta este pensionar).

În situația în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecuție din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:

acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;

acte eliberate de lagărele de concentrare;

livret militar sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie;

carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;

carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev;

adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;

buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;

acte eliberate de primăria oraşelor respective;

certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;

adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;

alte asemenea acte oficiale.          

,,În final, reiterăm faptul ca data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2022, indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia, astfel evitandu-se formarea cozilor aglomerate, timpul de depunere fiind extins”, a declarat directorul executiv al  Casei Judetene de Pensii Satu Mare, domnul Cristian Soponos.

Redacția Buletin de Carei precizează că Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000.

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art.1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

Articolul 1(1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

a) a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în alta localitate;*)–––-

Lit. c) a art. 1 a fost modificată de art. I din LEGEA nr. 586 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002.

d) a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

e) a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

f) este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;–––-

Lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.g) a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.

Lasati un comentariu