Post vacant de Îngrijitor la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Satu Mare

• publicat la: 14 august 2021
Post vacant de Îngrijitor la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Satu Mare

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (4 posturi), după cum urmează:

 • 1 post la U.M. 0652 Satu Mare;
 • 1 post la U.M. 0570 Botoșani;
 • 1 post la U.M. 0731 București;
 • 1 post la U.M. 0501 Târgu Jiu (perioadă determinată).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • să aibă studii gimnaziale;
 • să aibă cetăţenia română;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată;
 • nu necesită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 august 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • U.M. 0652 Satu Mare:
  • 30 august 2021, ora 08.00: evaluarea psihologică, probă eliminatorie;
  • 31 august 2021, ora 08.00: proba practică;
  • 06 septembrie 2021, ora 08.00: proba interviu
 • U.M. 0570 Botoșani:
  • 31 august 2021, ora 08.00: evaluarea psihologică, probă eliminatorie;
  • 01 septembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
  • 07 septembrie 2021, ora 08.00: proba interviu
 • 0501 Târgu Jiu:
  • 01 septembrie 2021, ora 08.00: evaluarea psihologică, probă eliminatorie;
  • 02 septembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
  • 08 septembrie 2021, ora 08.00: proba interviu
 • U.M. 0731 București:
  • 02 septembrie 2021, ora 08.00: evaluarea psihologică, probă eliminatorie;
  • 03 septembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
  • 09 septembrie 2021, ora 08.00: proba interviu

Concursul se va desfășura, la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale din București, Splaiul Independenței nr. 323A, sectorul 6.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323 A, sectorul 6, telefon 021/202.24.14.

Lasati un comentariu