Post vacant la secția Carei-Tășnad a Muzeului Județean. Doar pentru cei cu vechime de 6 ani și 6 luni

• publicat la: 21 august 2021
Post vacant la secția Carei-Tășnad a Muzeului Județean. Doar pentru cei cu vechime de 6 ani și 6 luni

Un alt post cu dedicație, de această dată scos la concurs de Muzeul Județean Satu Mare. Pentru postul de la Carei, conservator MIA cu atribuții de conservare și gestionare a colecțiilor de științele naturii și relații cu publicul, se solicită o vechime  în muncă de 6 ani și 6 luni! Minim. Cei care au o vechime de 6 ani și 5  luni nu se pot înscrie  la concurs pentru acest post.

Muzeul Județean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Secția restaurare, conservare:
  • restaurator debutant – lemn – studii superioare.
 • Secția Carei și Tășnad:
  • conservator MIA – studii medii;
  • supraveghetor – studii medii – 1 post, cu 0,5 normă, în cadrul Muzeului Maghiar „Sipos Laszlo”, Bogdand.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • restaurator debutant – lemn, în cadrul Secției restaurare, conservare:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul restaurare patrimoniu mobil, științe umaniste, domenii conexe
  • să dețină studii universitare de master în domeniul restaurare patrimoniu mobil, științe umaniste, domenii conexe
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul
  • cunoașterea unei limbi străine, certificată prin atestat sau adeverință echivalentă sau studii realizate într-o limbă străină, dovedite printr-o diplomă de absolvire
  • abilități operare PC, certificat prin atestat sau adeverință echivalentă de competențe profesionale de operare pe calculator.
 • conservator MIA, în cadrul Secției Carei și Tășnad, atribuții de conservare și gestionare a colecțiilor de științele naturii și relații cu publicul:
  • studii medii
  • pregătire și experiență în domeniul postului
  • vechime în câmpul muncii de minimum 6 ani și 6 luni
  • disponibilitate de a se prezenta la locul de munca după efectuarea orelor de serviciu, ori de câte ori este nevoie
  • abilități bune de comunicare
  • cunoașterea unei limbi străine
  • disponibilitatea de a participa la cursuri de instruire
  • cunoștințe operare calculator.
 • supraveghetor – studii medii – 1 post, cu 0,5 normă, durată nedeterminată, în cadrul Muzeului Maghiar „Sipos Laszlo”, Bogdand:
  • studii medii
  • vechime în câmpul muncii de 6 luni
  • disponibilitate de a se prezenta la locul de muncă după efectuarea orelor de serviciu, ori de câte ori este nevoie
  • abilități bune de comunicare
  • cunoașterea unei limbi străine
  • disponibilitatea de a participa la cursuri de instruire
  • cunoștințe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2021, ora 08:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data probei practice pentru postul de restaurator debutant – lemn va fi comunicată ulterior;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean din Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, telefon: 0261/737.526.

Lasati un comentariu