Se caută manager la Spitalul Municipal Carei

• publicat la: 30 decembrie 2021
Se caută manager la Spitalul Municipal Carei

Cele 3 luni anunțate în 8 iulie 2021 de primarul evazionist Kovacs ca perioadă de organizare a concursului  pentru postul de manager la Spitalul Municipal Carei s-au împlinit în data de 30 decembrie.

Buletin de Carei a semnalat constant expirarea termenului de 3 luni anunțat în ședința de CL din 8 iulie dar la Primăria Carei timpul se scurge după alt algoritm. Cu lipsa de transparență deja binecunoscută, se ascunde numele președintelui Comisiei de concurs.

https://www.buletindecarei.ro/2021/12/manager-fara-concurs-si-la-spitalul-municipal-carei-sau-minciuna-promovata-de-la-cabinetul-1-din-primarie.html

https://www.buletindecarei.ro/2021/11/fara-concurs-pentru-postul-de-manager-la-spitalul-municipal-carei-2.html

Concursul nu este anunțat pe pagina oficială a Primăriei Carei ci doar pe cea a spitalului din subordinea CL Carei. 

http://spitalcarei.ro/docs/anunt_20211230.pdf

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Carei organizează CONCURS pentru ocuparea funcției de MANAGER, al Spitalului Municipal Carei, județul Satu Mare, persoană fizică, în conformitate cu REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Municipal Carei , județul Satu Mare, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Carei nr. 917/28.12.2021.

Concursul se va desfășura în două etape, la sediul Spitalului Municipal Carei , str. 25 Octombrie nr. 25, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie,
 2. Etapa de susținere și evaluarea proiectului de management

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Municipal Carei , județul Satu Mare

10.01.2022 ora 11 Candidații interesați vor putea efectua vizita în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa la fața locului
31.12.2021 – 31.01.2022orele 7,30 – 15,30 Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs și a proiectelor de management
03.02.2022 Verificarea dosarelor și afișarea rezultatelor admis / respins
04.02.2022orele 7,30 – 15,30 Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor
05.02.2022 Soluționarea contestațiilor depuse cu privire la selecția dosarelor
05.02.2022 Comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a spitalului proiectele de management depuse de către toți candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere
10.02.2022 ora 10,00 Suținerea proiectului de management de către candidați
11.02.2022 Afișarea rezultatelor probei referitoare la susținerea proiectului de management
12.02.2022orele 7,30 – 15,30 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei referitoare la susținerea proiectului de management
14.02.2022 Soluționarea contestațiilor depuse cu privire la rezultatele probei referitoare la susținerea proiectului de management
15.02.2022 Afișarea rezultatelor finale

 

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Înscrierea la concurs se face la sediul Spitalului Municipal Carei , Secretariat, situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 25, județul Satu Mare. Dosarele de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae formular EUROPASS;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta se obligă să îl depună în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului ;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi certficat din care rezultă că este apt neuropsihic, eliberat de un medic specialist cu specialitate psihiatrie;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat, 2 exemplare;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Informații suplimentare se pot solicita de la secretarul comisiei de concurs, nr. telefon: 0261/706.205, respectiv la adresa de email: concurs@spitalcarei.ro.

Temele cadru pentru proiectul de management , Bibliografia , Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Municipal Carei, județul Satu Mare sunt afișate la sediul Spitalului Municipal Carei, pe site-ul instituției : www.spitalcarei.ro  și pe site-ul Municipiului Carei www.municipiulcarei.ro.

Lasati un comentariu