Acțiuni de control ale ITM Satu Mare

• publicat la: 29 noiembrie 2022
Acțiuni de control ale ITM Satu Mare

Acţiuni de control ale  ITM Satu Mare s-au desfăşurat pe parcursul trimestrelor II şi III, în unităţi care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a  produselor agricole, fabricare a nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de morărit şi panificaţie, fabricare a băuturilor alcoolice şi în spitale.

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materii prime, materiale, produse intermediare, produse finale,   deșeuri, etc.), fiind afectate practic toate ramurile economiei.

De asemenea, trebuie  menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic.

Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

Pe parcursul anilor 2020-2021 au avut loc, în ţară, o serie de evenimente deosebit de grave datorate atmosferelor explozive existente la locurile de muncă, cele mai mediatizate fiind cele din unităţile spitaliceşti.

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În  procesele  tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităţile  din  silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal.

De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia,  în celulele  silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore.

În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 – 15 vol. %.

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului.

Principalele deficienţe constatate:

  • nu a fost realizată verificarea periodică a instalației electrice
  • semnalizarea de securitate este incompletă
  • nu este realizat controlului medical periodic pentru unii dintre lucrători
  • nu a fost efectuată reexaminarea în vederea certificării INSEMEX a unor instalații
  • instruire periodică necorespunzătoare a lucrătorilor
  • nu a fost realizat controlul medical periodic pentru toți lucrătorii
  • nu s-a efectuat instruirea în domeniu a lucrătorilor desemnați cu aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
  • componenţa CSSM nu era corect stabilită. Nu au fost transmise la I.T.M. convocatoarele şi procesele verbale ale tuturor şedinţelor
  • nu au fost evaluate riscurile specifice privind creşterea cantităţii de oxigen în zonele cu risc ridicat de explozie

Au fost constatate 40 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de punere în conformitate, fiind aplicate tot atâtea sancţiuni contravenţionale, cuantumul amenzilor fiind de 37.000 lei.

În etapa de verificare a măsurilor, desfăşurată în lunile octombrie şi noiembrie, inspectorii de muncă au constatat că angajatorii au remediat deficienţele constatate anterior.

 

Lasati un comentariu