Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi

• publicat la: 29 decembrie 2022
Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi

În Monitorul Oficial nr.1238/22.12.2022 a fost publicată Legea nr.367/19.12.2022  privind dialogul social, la data intrării în vigoare a prezentei legi şi anume 25.12.2022,  se abrogă Legea dialogului social nr.62/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art.97 din Legea nr.367/19.12.2022 privind dialogul social alin. (1) Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi/lucrători, precum şi la nivel de sector de negociere colectivă;

(2)  Iniţiativa negocierii colective aparţine oricăruia dintre partenerii sociali;

(3)  Iniţiatorul negocierii colective, potrivit alin. (2), poate face acest demers cu cel puţin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă;

(4)  Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maximă poate fi depăşită doar prin acordul părţilor;

(5)  Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.

Potrivit  art. 108 din Legea nr.367/19.12.2022 privind dialogul social alin.(1)  Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni, cu excepţia situaţiei în care contractul colectiv de muncă se încheie pe durata realizării unei lucrări determinate.

(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

(3)  În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptăţită să participe la negocierea colectivă, conform prezentei legi, poate iniţia negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Potrivit  art. 110 din Legea nr.367/19.12.2022 privind dialogul social alin (1)  Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă, se depun şi se înregistrează prin grija părţilor, după cum urmează:

 1. a) contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de muncă;
 2. b) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi, la nivelul sectoarelor de negociere colectivă şi la nivel naţional, la ministerul responsabil cu dialogul social.

(2)  Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:

 1. a) contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;
 2. b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 3. c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
 4. d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor, lista de semnături ale membrilor de sindicat sau dovada încasării cotizaţiilor membrilor, cu specificarea numărului total de membri şi/sau a proceselor-verbale de alegere a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, partea patronală va face dovada constituirii grupului de unităţi, conform art. 96 alin. (3) sau a prevederilor referitoare la companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile şi autorităţile publice;
 5. e) procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;
 6. f) mandatele prevăzute la art. 104.

 

Potrivit art.175 din Legea nr.367/19.12.2022 privind dialogul social alin (1)  Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

 1. a) împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
 2. b) împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere patronală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
 3. c) încălcarea prevederilor prevăzute la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei;
 4. d) neîndeplinirea de către angajatori a obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 36 alin. (2) şi art. 97 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;
 5. e) nedepunerea, spre publicare, a contractului colectiv de muncă, de către părţile semnatare, conform art. 111 alin. (2), şi nerespectarea procedurii prevăzute la art. 104 alin. (1) şi (2) privind semnarea contractelor colective, cu amendă de 5.000 lei, responsabilitatea revenind solidar părţilor;
 6. f) împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii, conform art. 160 alin. (2), de către oricare dintre părţile aflate în conflict, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 7. g) refuzul nejustificat de înregistrare a contractelor colective de muncă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 8. h) încălcarea dispoziţiilor art. 57 alin. (2), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Inspecţia Muncii.

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi  completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele necesare înregistrării contractului colectiv de muncă se regăsesc pe site-ul  inspectoartului teritorial de muncă la secţiunea Relaţii de muncă:

https://inspectiamuncii.ro/web/itm-satu-mare.ro

Lasati un comentariu